Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

1

2

 • do dnia 15 sierpnia 2005r.
 • zgłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • do dnia 25 sierpnia 2005r.
 • powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • do dnia 25 sierpnia 2005r.
  do godz. 2400
 • zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania
 • do dnia 4 września 2005r.
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 9 września 2005r.
 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych,
 • zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie na polskich statkach morskich obwodów głosowania
 • do dnia 18 września 2005r.
 •  powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • od dnia 18 września 2005r.
 • do dnia 25 września 2005r.
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • do dnia 19 września 2005r.
 • podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • od dnia 24 września 2005r.
 • do dnia 7 października 2005r.
  do godz. 2400
 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze,
 • odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do dnia 25 września 2005r.
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • do dnia 29 września 2005r.
 • składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
 • do dnia 6 października 2005r.
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • w dniu 7 października 2005r.
  o godz. 2400
 • zakończenie kampanii wyborczej
 • w dniu 9 października 2005r.
  godz. 600-2000
 • głosowanie