Kalendarz wyborczy

    

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

1

2
 • do dnia 4 sierpnia 2005r.
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych
 • do dnia 6 sierpnia 2005r.
 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
  • przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
 • do dnia 8 sierpnia 2005r.

 • powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • do dnia 16 sierpnia 2005r.
  do godz. 2400
 • zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
 • do dnia 26 sierpnia 2005r.
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji  wyborczych,
 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla okręgowych list kandydatów na posłów tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,
 • zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 31 sierpnia 2005r.
 • przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały okręgową listę kandydatów na posłów wyłącznie w danym okręgu wyborczym
 • do dnia 4 września 2005r.
 • powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • od dnia 4 września 2005r.
 • do dnia 11 września 2005r.
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz  pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • od dnia 10 września 2005r.
 • do dnia 23 września 2005r.
  do godz. 2400
 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do dnia 11 września 2005r.
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • do dnia 15 września 2005r.
 • składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,
 • składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatorów
 • do dnia 20 września 2005r
 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich okręgowych list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • w dniu 23 września 2005r.
  o godz. 2400
 • zakończenie kampanii wyborczej
 • w dniu 25 września 2005r.
  godz. 600-2000
 • głosowanie