INFORMACJA DLA WYBORCÓW

    
 

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

  • Wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do 3 czerwca b.r. 

  • Wyborcy czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców najpóźniej do 3 czerwca b.r.

  • Wyborcy, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborówotrzymują na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się najpóźniej do 11 czerwca b.r.  

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pokoju nr 4 (parter).

Gryfino, dnia 26 kwietnia 2004r.