WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU (Symbol BMI)

  Mariusz Andrusewicz - naczelnik

  tel. 91-416-20-11 wew. 311

  mail: mariusz.andrusewicz@gryfino.pl

 
 1. Wydział dzieli się na referaty:
  1. Referat Inwestycji (symbol BMI.RI),
  2. Referat Rozwoju (symbol BMI.RR).
 2. Do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności:
  1. przygotowywanie terenów budowlanych i współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy;
  2. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie zadań inwestycyjnych gminy;
  3. prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych;
  4. sporządzanie półrocznej i rocznej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych inwestycji i remontów;
  5. uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, usytuowanie w nim reklam, wjazdów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg gminnych i dróg wewnętrznych zgodnie z ustawą o drogach publicznych;
  6. współdziałanie z zarządem dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg;
  7. współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach (organizacja ruchu drogowego).
 3. Do zadań Referatu Rozwoju należy w szczególności:
  1. opracowywanie strategii rozwoju gminy, strategii marki;
  2. przygotowanie Raportu o stanie gminy;
  3. obsługa przedsiębiorców (inwestorów) i nadzór nad sprawami prowadzonymi w tym zakresie we wszystkich komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych gminy;
  4. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych pomocowych i dotacji na realizację zadań własnych gminy;
  5. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
  6. współrealizacja projektów finansowanych z funduszy unijnych.