Informacje dotyczące spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Informacje dotyczące spisu wyborców
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

  • Wyborcy czasowo przebywający na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie obejmującym dzień wyborów oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali przebywający na terenie miasta i gminy Gryfino w tym okresie, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu na terenie miasta i gminy Gryfino (o ile nie zostali wcześniej wpisani na swój wniosek do stałego rejestru wyborców), powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w terminie do dnia 28 maja 2009r.

  • Wyborcy niepełnosprawni stale zamieszkujący na terenie miasta i gminy Gryfino którzy chcą zostać dopisani do spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wybranym lokalu wyborczym przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w terminie do dnia 28 maja 2009r.

  • Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w Polsce w dniu wyborów, mogą wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeżeli przedłożą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkują za granicą (np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą).

  • Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą mogą również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula o ile zostali na swój wniosek wpisani do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

  • Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia można uzyskać do dnia 5 czerwca 2009r.

Zaświadczenia odbiera się osobiście za pokwitowaniem lub przez pisemnie upoważnioną osobę z podaniem numeru PESEL osoby, której dotyczy zaświadczenie.
Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

W dniach od 25 do 29 maja 2009r. udostępniane będą do wglądu spisy osób uprawnionych do głosowania.
Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie.

Wszystkie sprawy związane ze spisem wyborców załatwiane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Gryfino, dnia 8 maja 2009 roku