Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XLIII/09
z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1520.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Radny nieobecny:

 • Eugeniusz Robak

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 5. Radca prawny Krzysztof Judek
 6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.
Przewodniczący Rady poinformował, że po punkcie IV. „Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych” ogłosi półgodzinną przerwę, aby radni mogli zapoznać się z dodatkowymi projektami uchwał.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.
 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 - DRUK Nr 15/XLIII
 • zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - DRUK Nr 16/XLIII
 • w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - DRUK Nr 17/XLIII
 • zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - DRUK Nr 18/XLIII
 • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego - DRUK Nr 19/XLIII.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. zmian do porządku obrad sesji.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 15 radnych
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem zmian do porządku obrad głosowało 11 radnych przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zaproponowane do porządku obrad zmiany zostały przyjęte.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów: z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 15 radnych  w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokoły: z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informacja stanowi załącznik nr 9.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym poinformować Państwa, że wszystkie najważniejsze inwestycje dla miasta przebiegają prawidłowo, są realizowane nawet  z wyprzedzeniem. Mam na myśli uzbrojenie Wełtynia II, uzbrojenie Tarasu Północnego, budowę ulic: Łokietka, Mieszka I, Podgórnej i Witosa. Chciałbym również poinformować , że wszystkie zaplanowane inwestycje w przedszkolach i szkołach zostały wykonane na czas,  a było ich bardzo dużo. W budynku gimnazjum na Górnym Tarasie zostały przygotowane klasy dla Szkoły Podstawowej nr 3, został wyremontowany również budynek przy  ul. Sprzymierzonych. Dzięki tym pracom byliśmy w stanie zwiększyć ilość miejsc  przedszkolach i oddziałach żłobkowych łącznie dla 100 dzieci, co zagwarantowało, że w przypadku gdy pracuje dwoje rodziców, dziecko znalazło miejsce w przedszkolu. Dochodzą do mnie sygnały, że sytuacja ekonomiczna gminy jest tragiczna. Na sesji wrześniowej przedstawię Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu, natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że wpływy do budżetu za pierwsze półrocze były większe niż wydatki.  W pierwsze półroczu gmina otrzymała samych odsetek od lokat na kwotę 239.000 zł. Nie ma zagrożenia dla finansów gminy. Są w tej chwili prowadzone intensywne i bardzo pozytywne rozmowy z przedstawicielami ZEDO S.A. w zakresie podatku od nieruchomości oraz w sprawie rozwiązania problemu niezrealizowanych inwestycji w PEC-u. Myślę, że jak dobrze pójdzie na najbliższej sesji wrześniowej będę mógł radnych oraz społeczeństwo gryfińskie poinformować o pozytywnym zakończeniu tych rozmów. Kolejnym dużym osiągnięciem gminy jest podpisanie preumowy na dofinansowanie nabrzeża gryfińskiego  w kwocie 4,5 mln zł. Przypominam, że na początku tego roku podpisałem również preumowę na uzbrojenie strefy przemysłowej w Gardnie i gmina otrzymała 5,5 mln euro na to zadanie.  Z Regionalnego Programu Operacyjnego mamy zapewnioną łączną kwotę 10 mln euro. W miesiącu wrześniu powinien być rozpatrzony po stronie niemieckiej nasz projekt na dofinansowanie I etapu budowy nabrzeża. Złożyliśmy wspólny projekt z miastem Schwedt i spodziewamy się dofinansowania w wysokości kolejnych 3 mln euro. Pozytywnie przebiegają rozmowy i w niedługim czasie podpiszemy umowę na dofinansowanie budowy ul. Mieszka I z tzw. „schetynówek”, przewidywana kwota dofinansowania to minimum  ok. 1,5 mln zł, W tej chwili przygotowujemy wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie wszystkich pozostałych dróg w Czepinie, aby definitywnie zakończyć budowę wszystkich dróg w tej miejscowości. Przygotowujemy również wniosek na budowę ulic: H. Kołłątaja i W. Reymonta, żeby zaraz po zakończeniu prac związanych z uzbrojeniem przystąpić do realizacji tak ważnych dla nas dróg w mieście. W tej chwili najważniejszymi zadaniami, jakie stoją przed nami jest przystąpienie do prac związanych z budżetem na 2010 rok i określeniem zadań priorytetowych.

Radna Janina Nikitińska - przeczytałam, że trwają prace związane z budową kanalizacji  i wodociągu przy ul. H. Kołłątaja. Czy nie nastąpiła pomyłka w nazwie ulicy? Jeśli dobrze się orientuję przy ul. H. Kołłątaja jest kanalizacja.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – trwają prace związane z budową kanalizacji umożliwiającej podłączenie do niej nowego budynku GTBS-u, od ul. H. Kołłątaja do  ul. Opolskiej. Tak zostało nazwane to zadanie.

Radny Paweł Nikitiński - mam uwagę natury ogólnej. Panie Burmistrzu, to że wydatki  z budżetu w pierwszym półroczu były mniejsze niż dochody, to jest bardzo ogólna informacja. Trzeba ją rozwinąć i powiedzieć, że jeśli wydatki były mniejsze niż dochody, to najprawdopodobniej cele inwestycyjne nie były realizowane, w związku z tym, że nie zostały osiągnięte dochody, które były niezbędne do ich zrealizowania. Gra słów jest ciekawa  i można na różne sposoby używać tego samego zestawu słów i osiągać zupełnie różne efekty. Z zaciekawieniem będę przyglądał się sprawozdaniu, które Pan nam przedłoży we wrześniu, ono będzie prawdziwym obliczem finansów publicznych, finansów naszej gminy. Projekty, o których Pan wspomniał, pozyskane środki, czy też przyrzeczenie pozyskania środków jest związane z ogólnym stanem finansów publicznych. Zagadnienie, które jest traktowane po macoszemu, a Radę Miejską interesuje w sposób szczególny, mam nadzieję, że na sesji wrześniowej stanie się przedmiotem gruntownej analizy Rady. Można mówić na okrągło, że trwają rozmowy z Zarządem Elektrowni Dolna Odra o wysokości podatku oraz ze trwają rozmowy w sprawie PEC-u, ale nas w tej chwili interesują tylko konkrety, a te konkrety dla gminy Gryfino wyglądają przeciętnie. Mówię o tym dlatego że finanse publiczne to dosyć precyzyjna dziedzina. Pan wydaje decyzje jako organ podatkowy, to Pan szacuje w związku z tym dochody i Pan je rekomenduje Wysokiej Radzie. W związku z tym, to na Panu przypada odpowiedzialność za wykonywanie dochodów. Jeśli okaże się, że ze stu trzydziestu kilku milionów złotych dochodów zapisanych w budżecie, faktycznie zrealizujemy 2/3, to główną odpowiedzialność ponosi za to Pan. Rada Miejska w Gryfinie będzie o tym Panu przypominała, dlatego że społeczeństwo lokalne ma oczekiwania i wyobrażenia o tym,  że poszczególne inwestycje, takie jak Park Przemysłowy, nabrzeże, uzbrojenie działek,  a w przyszłości kolejne inwestycje będą zrealizowane. Pieniądze, które pozyskaliśmy na nabrzeże, owszem cieszą, mimo że dziś są przyrzeczone, nie są jeszcze w budżecie gminy Gryfino i potrzebują jednak mimo wszystko wkładu własnego. Istnieją ryzyka i niebezpieczeństwa, na które chyba niezbyt dokładnie zwraca Pan uwagę i chyba niezbyt dokładnie informuje Radę Miejską w Gryfinie. Komisja Budżetu zwróciła się do Pana  z prośbą o udostępnienie dokumentacji podatkowej z postępowania podatkowego wobec ZEDO po to, żeby ustalić stan faktyczny, ale Pańscy pracownicy zasłonili się przepisami prawa. Ja to respektuję, będziemy szukali innej drogi poznania stanu faktycznego, na jakim etapie postępowania znajdujemy się, czy Gmina Gryfino będzie ponosiła z tego tytułu koszty, a jeśli tak, to jakie to będą koszty i czy jesteśmy zagrożeni tymi kosztami?

Radny Marek Sanecki – w sprawozdaniu w zakresie kultury, sportu i turystyki podaje Pan, że wydał Pan zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na jeden rok do 31 sierpnia 2010. Jak to się ma do uchwały Rady Miejskiej o zamiarze likwidacji MOS? Czy została podjęta jakaś decyzja w tym zakresie? Kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie miasta i gminy Gryfino otrzymały pisma, żeby złożyły wnioski do budżetu na rok 2010 i nie ma tam żadnej informacji, czy dalej będą mogły korzystać z pracowników zatrudnionych przez MOS, czy od przyszłego roku koszty prowadzących mają uwzględniać w swoich budżetach? Proszę  o odpowiedź.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Piotr Romanicz – w ustawie o systemie oświaty jest zapis, że powierza się stanowisko dyrektora na kolejną kadencję na okres pięciu lat lub na jeden rok. W związku z tym, że jest plan zakładający likwidację Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, stanowisko dyrektora powierzono na okres 1 roku szkolnego. Ustawa o systemie oświaty nie daje innej alternatywy. Na początku roku szkolnego będziemy przystępować bardzo intensywnie do prac związanych z tym, jak ma wyglądać działalność sportowa po likwidacji MOS-u i kluby sportowe zostaną o tym poinformowane w miesiącu wrześniu.

Radny Ireneusz Sochaj – Panie Burmistrzu, w Pana sprawozdaniu jest adnotacja, że podpisano umowę z Polskim Radiem Szczecin na organizację imprezy „Poszukiwacze Skarbów”, która odbyła się wczoraj w Wirowie. Słyszałem w radiu wypowiedzi Burmistrza  i Pani dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury, ale nie widziałem na mieście żadnych informacji na temat tej imprezy. Być może przeoczyłem je. Chciałbym dowiedzieć się, jaki był koszt tej imprezy? Skoro jest to impreza promocyjna, powinna jednak trafiać do jak największej liczby mieszkańców.

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska – umowa z Polskim Radiem Szczecin została podpisana w ubiegłym tygodniu i na tyle, na ile było to możliwe, ta impreza została rozpropagowana w lokalnych mediach. W ubiegły czwartek informacje znalazły się na stronie internetowej, plakaty informujące o imprezie znalazły się w ubiegłym tygodniu na terenie kąpieliska, aby przez weekend wszyscy, którzy będą wypoczywali nad jeziorem mogli zapoznać się z informacją. Impreza odbyła się w dniu wczorajszym, zapłaciliśmy dla Polskiego Radia Szczecin kwotę 3.000 zł, była to opłata za czas antenowy.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady nie wypracowały żadnych wniosków.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
820/XLIII/09
– na poprzedniej sesji pytałem o projekt świetlicy wiejskiej w Gardnie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Ponawiam tą interpelację. Przypomnę, że w budżecie gminy zapisana jest kwota 100.000 zł. Jest to jedno z zadań gminy, do chwili obecnej nie został zlecony projekt świetlicy.

821/XLIII/09 – w kwietniu ubiegłego roku złożyłem interpelację następującej treści: „Czy istnieje możliwość opracowania regulaminów korzystania z boisk wiejskich? Pytam o to dlatego, że w ostatnim okresie gmina zakupiła wiaty dla zawodników, jedna wiata kosztowała ok. 7.000 zł. Dochodzą do mnie skargi, że w tych wiatach przebywają osoby postronne, spożywają alkohol. Na pewno gdybyśmy mieli takie regulaminy, byłoby to narzędzie dla odpowiednich organów, żeby karać takie osoby”. Otrzymałem odpowiedź 26 maja 2008 r. następującej treści: „Uprzejmie informuję, że inicjatywa stworzenia regulaminów korzystania z boisk wiejskich, aby zapobiec podobnym sytuacjom jak dewastacja urządzeń oraz spożywanie wszelkiego rodzaju używek na terenach boisk wiejskich jest jak najbardziej słuszna i w najbliższym czasie zostaną takie regulaminy opracowane i przedstawione dla działaczy klubowych”. Minął rok, niestety, regulaminy nie zostały opracowane, nie trafiły do działaczy klubowych. Ja wzór takiego regulaminu, który Klub Sportowy Grot Gardno otrzymał z Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, przekazałem Panu Naczelnikowi Romaniczowi. W ostatnim tygodniu zostały zniszczone wiaty w Gardnie. Organy porządkowe twierdzą, że nie mogą karać sprawców. Jeszcze raz proszę o opracowanie takich regulaminów. Chciałbym uzyskać w tej sprawie odpowiedź na piśmie.

Radna Janina Nikitińska
822/XLIII/09
– czy kanalizacja, która budowana jest przy ul. Pomorskiej będzie dotyczyła tylko osiedla Północ czy też ulicy Pomorskiej? Jeśli będzie też dotyczyła ul. Pomorskiej, to chciałam zaznaczyć, że spad jest w przeciwną stronę. Ale być może ta kanalizacja deszczowa dotyczy tylko Tarasu Północ? Jeżeli pozostają stare studzienki kanalizacyjne dla ulicy Pomorskiej, to uważam, że należałoby dodatkowo co najmniej jedną albo dwie dobudować. W czasie deszczu jest tam rwący potok. Nie chciałabym, żeby po zakończeniu remontu, rozpoczynać dodatkowe prace i ponosić dodatkowe koszty. W trakcie tej budowy można by to było wykonać.

823/XLIII/09 – interpeluję w sprawie pomieszczenia przy ul. 1 Maja 10, wynajmowanego przez Związek Emerytów i Rencistów. Związek ten zajmuje małe pomieszczenie ok. 20m2. Jest to dość liczny Związek. Rozmawiałam z Panią Zakrzewską, szefową tego Związku, która mówiła, że obok znajdują się pomieszczenia kiedyś wynajmowane przez posła Samoobrony na biuro poselskie. Te pomieszczenia są wolne. Proszę Burmistrza i Radę o wyrażenie zgody na przyznanie Związkowi Emerytów i Rencistów dodatkowych pomieszczeń.

Radny Paweł Nikitiński
824/XLIII/09
- chciałbym zapytać o harmonogram realizacji hali sportowej, złożone deklaracje KS Energetyk w zakresie możliwości korzystania tej hali od przyszłego sezonu. Z informacji, które pozyskałem wynika, że prace nad ogłoszeniem przetargu trwają, przypominam, przetargu na projekt. Proszę, żebyśmy informowali się wzajemnie o realnych terminach, które są możliwe do zrealizowania, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Burmistrza, zgodnie z procedurą zamówień publicznych, tak, żeby nie rozbudzać nadziej. Pytam o to, na kiedy Burmistrz przewiduje ogłoszenie przetargu dotyczącego wykonania projektu hali widowiskowo-sportowej?

Radna Wanda Kmieciak
825/XLIII/09
– w miejscowości Czepino brak jest dojścia do zasuw wodnych, te zasuwy wodne zostały zamurowane podczas budowy chodników i drogi krajowej nr 31. Jest to poważny problem, ponieważ w przypadku awarii nie ma możliwości zakręcenia wody i dom może zostać zalany. Kwestia ta była już kilkakrotnie zgłaszana i prze kilka lat nie została naprawiona. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie.

826/XLIII/09 – zgłaszałam wykonanie poręczy przy schodach na cmentarz, nie wymaga to dużych nakładów finansowych i bardzo proszę, żeby te poręcze zostały wykonane. Burmistrz powiedział, że zostaną one zrobione.

827/XLIII/09 – interpeluję w sprawie wykonania ogrodzenia przy boisku sportowym w Radziszewie. Dzieci grające w piłkę muszą po skarpie zbiegać za piłką, co jest bardzo niebezpieczne, skarpa jest dosyć stroma, uważam, że ogrodzenie poprawiło by bezpieczeństwo tych dzieci.

828/XLIII/09 – mieszkańcy zgłaszają brak fotoradaru w Czepinie. Wiem, że GDDKiA postanowiła inaczej, niż chcą mieszkańcy, ale wobec tak dużego natężenia ruchu samochodów i rozwijanych przez kierowców dużych prędkości, trzeba coś w tej sprawie zrobić, ponownie zwracać się poprzez Policję do GDDKiA aby jakoś rozwiązać ten problem.

829/XLIII/09 – mieszkańcy Czepina zgłosili mi, że zostały wykonane pomiary geodezyjne na działce 356/1, którą Burmistrz obiecał przeznaczyć na cele sportowo-rekreacyjne. Jest to jedyna działka w tej miejscowości, która może być przeznaczona na cele społeczne. Wobec powyższego mieszkańcy uważają, że wykonanie pomiarów geodezyjnych jest stratą pieniędzy. Jeżeli Burmistrz na zebraniu sołectwa mówi, że plac jest niezbędny dla mieszkańców, nie widzimy potrzeby wykonywania takich pomiarów.

830/XLIII/09 – mieszkańcy Czepina proszą o przegląd studzienek kanalizacyjnych w drodze krajowej nr 31. Studzienki te nie są należycie obsadzane i wymagają co kilka lat uszczelnienia.

Radny Stanisław Różański
831/XLIII/09
– interpelację kieruję do Z-cy Burmistrza Eugeniusza Kuduka. W czerwcu Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podały do publicznej wiadomości wyniki egzaminów uczniów uczęszczających do gimnazjum oraz wyniki sprawdzianów szóstoklasistów ze szkół podstawowych. Wyniki te były w Internecie, każdy mógł się z nimi zapoznać. Jak w świetle tych wyników plasują się nasze szkoły, które są finansowane z budżetu gminy? Czy polega na prawdzie nieoficjalna opinia, jaka krąży śród rodziców, że te wyniki są bardzo złe? Jeżeli tak jest, to chciałbym prosić, aby na najbliższą sesję, jeśli czas pozwoli, bądź na kolejną sesję, przygotował Pan dla Rady stosowną informację w tej sprawie. Bardzo proszę, żeby w tej informacji znalazła się odpowiedź na to pytanie, jak lokują się nasze szkoły finansowane z budżetu gminy w świetle tych wyników, w opinii zarówno jednej jak i drugiej komisji egzaminacyjnej? Jeśli prawdą jest, że te wyniki są złe, to Wysoka Rado, najwyższy czas abyśmy się zastanowili, czy taki podział środków, kiedy na oświatę w budżecie gminy planowanych jest 36 mln zł - są to największe wydatki w budżecie gminy - czy te pieniądze są wykorzystywane w sposób prawidłowy? Proszę aby w tej informacji, jeśli te wyniki są złe, znalazła się również odpowiedź na pytanie, kto ponosi winę za to i jakie należy przedsięwziąć działania aby ta sytuacja się zmieniła. Sprawa poziomu nauczania leży bardzo głęboko na sercu każdemu z rodziców, naszych wyborców. Uważam, że jest najwyższy czas, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jak jest, a jeśli jest źle, co zrobić, żeby było lepiej. Będzie to dla nas autorefleksja przy pracach nad budżetem roku 2010.

832/XLIII/09 – interpelację kieruję do Burmistrza Henryka Piłata, dotyczy ona pozyskania na potrzeby społeczności Pniewa i Żórawek obiektu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Na tej sali padały różne propozycje dotyczące rozwiązania tego problemu. Proponowaliśmy, aby zrobić to przy pomocy obiektu, w którym mieści się biblioteka, przenosząc ją gdzie indziej, innym razem była propozycja, aby przystawać i wykorzystać dawny warsztat przy tej bibliotece, wreszcie propozycja by wynająć od Pana Lisieckiego budynek i przenieść tam bibliotekę, a w budynku biblioteki urządzić świetlicę. Rady sołeckie podjęły uchwały o budowie Orlika 2012 z zapleczem, w którym miała by się ta świetlica mieścić. Chciałbym zapytać, w którym miejscu jesteśmy w realizacji tych wszystkich pomysłów? Pytam dlatego, że ostatnio wśród mieszkańców Pniewa i Żórawek pojawiła się, moim zdaniem bardzo interesująca informacja o kolejnej możliwości rozwiązania tego problemu. Otóż Pan Jan Markowski, mieszkaniec nie naszej gminy, jest właścicielem budynku, w którym He-Gru miało swoją halę produkcyjną. Jest to budynek składający się z trzech segmentów, w jednym hala ma 60m2, w drugim 282 m2, w trzecim 67 m2. Powierzchnie dwóch działek wynoszą 25 arów. Jeśli prawdą jest, że Pan Markowski chce sprzedać gminie ten budynek, namawiał bym Pana Burmistrza publicznie, aby rozważyć tą możliwość. Dwa sołectwa, Pniewo i Żórawki, tak zacne, tak zasłużone dla gminy, jeszcze nic nie doświadczyły z budżetu na swoją korzyść. Myślę, że gdyby się udało tą propozycję sfinansować z budżetu gminy roku 2010, byłoby to dobre rozwiązanie. Wiemy, że Burmistrz prowadzi w tej sprawie dyskretne rozmowy. Prosimy, żeby je sfinalizować z pożytkiem, o jakim powiedziałem.

833/XLIII/09 – moja interpelacja dotyczy sposobu załatwienia wniosku Rady Sołeckiej w Pniewie z 1 czerwca br. postulującego wykonanie tymczasowe chodnika szutrowego, który zapewniłby bezpieczeństwo dzieciom dowożonym do szkoły. Chodzi o przejście od autobusu do przystanku. Ta sprawa jest naprawdę ważna. Rada sołecka zwróciła się do mnie, żebym objął to swoim patronatem nadzoru radnego i pomógł w załatwieniu tej sprawy.

834/XLIII/09 – interpelację kieruję do Z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina i pytam czy zakończono prace związane z opracowaniem analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeżeli nie zakończono, to w jakim stadium zaawansowania te prace znajdują się na dzień dzisiejszy? Czy termin 30 września dotyczący zakończenia tych prac jest zagrożony? Kiedy zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przystąpieniu do zmian studium? Co ze sprawą Stanisława Ponickiego? Czy zmiany jego również obejmują?

835/XLIII/09 – kieruję interpelację – quasi-skargę na Zastępcę Burmistrza Macieja Szabałkina w trybie art. 229 pkt 3 Kpa. Zarzucam Panu naruszenie postanowień § 22 pkt 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie oraz przepisów art. 35 i 36 Kpa w sprawach związanych z budową kanalizacji w Pniewie i Żórawkach, remontem ul. Kasztanowej w Pniewie, wykonaniem przyłączy gzowych dla mieszkańców, którzy zostali pominięci w trakcie zasadniczej inwestycji, przeprowadzenie wizji lokalnej na siedlisku Ignacego Karkochy w Pniewie. We wszystkich tych sprawach kierowałem wielokrotnie swoje interpelacje, w tym: 9 czerwca br. w sprawie Ignacego Karkochy, 25 maja i 9 lipca w sprawie przyłączy gazowych, 9 czerwca br. w sprawie budowy kanalizacji i 9 lipca br. w sprawie remontu ulicy Kasztanowej, na które to interpelacje nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Pan Zastępca Burmistrza nie dochował również obowiązku wynikającego z przepisów Kpa, aby zawiadomić radnego o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie. Wobec takiej sytuacji, wobec niezałatwienia moich interpelacji uważam, iż wyczerpane zostały znamiona bezczynności organu, o których mówi art. 229 kpa, bowiem dowodzą, iż mamy do czynienia z faktyczną bezczynnością organu. Stąd też zwracam się do pana Przewodniczącego Rady, aby moją skargę we wszystkich tych sprawach umieścił na najbliższej sesji Rady do rozpatrzenia i podjęcia stosownych uchwał we wszystkich sprawach, o których mówiłem.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – mam ogólną uwagę od wszystkich radnych. Panie Burmistrzu, niestety, Pana służby nie odpowiadają w terminie na składane na sesjach interpelacje. Jest to poważny mankament działania Burmistrza i jego służb. Brak jest odpowiedzi na interpelacje w terminie, a w niektórych przypadkach brak jest jakiejkolwiek odpowiedzi.

836/XLIII/09 – jesteśmy miastem powiatowym, stolicą Powiatu Gryfińskiego, obserwujemy od kilku lat trend, iż ważne dla stolicy instytucje przenoszone są do innych miejscowości niż Gryfino. W Chojnie jest filia KRUS, w Baniach filia ARiMR. Sąd Rejonowy w Gryfinie szuka siedziby, zwrócił się z taką sprawą do Prezydium Rady. Przekazałem Burmistrzowi wniosek Pani Prezes Sądu. Proszę o udzielenie odpowiedzi Pani Prezes i radnym. Sąd chce nabyć budynek od gminy Gryfino, są takie możliwości, wystarczy spojrzeć na budynek po WKU, który niszczeje, czy na inne budynki w mieście. Ten problem istotny dla wizerunku gminy Gryfino powinien być koniecznie rozwiązany.

837/XLIII/09 - kilkanaście dni temu przy ul. Reymonta w Gryfinie został ustawiony ogranicznik, tam część jezdni się zapadła, utrudnia to poruszanie się mieszkańcom, kiedy zostanie przeprowadzony remont?

Radny Magdalena Chmura Nycz
838/XLIII/09
– interpelację tą zgłaszałam na poprzedniej sesji, dotyczy ona stanu finansowego naszej gminy, płynności finansowej, wskaźnika zadłużenia. Na tą interpelację nie dostałam odpowiedzi, a wieść gminna niesie, że gmina Gryfino nie ma środków, pytają o to radni, dlatego proszę, żeby Burmistrz dzisiaj na sesji odpowiedział na tą interpelację.

Radny Ireneusz Sochaj
839/XLIII/09
– gmina jest właścicielem CW Laguna, również parkingu przy tym obiekcie, czasem parking ten jest zastawiony samochodami, natomiast część będąca parkingiem strzeżonym jest pusta. Nie twierdzę, że ten parking należy zlikwidować, ale może należy go pomniejszyć i więcej miejsc udostępnić na ogólnych zasadach.

Radna Elżbieta Kasprzyk
840/XLIII/09
- w związku z brakiem realizacji wniosków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska z roku 2007, podobnego wniosku Komisji z roku 2008, zwracam się z prośbą do Burmistrza w sprawie nadania ogólnodostępnym drogom gminnym w miejscowości Wirów kategorii dróg publicznych. Proszę zgodnie z art. 7 ustawy o drogach o wystąpienie do Zarządu Powiatu Gryfińskiego i zaopiniowanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg publicznych drogi oznaczonej numerem geodezyjnym 46/5 o powierzchni 1,05 ha. Chcę nadmienić, że jest to droga łącząca drogi powiatowe Wirów-Wełtyń i Gryfino-Chwarstnica. Wzdłuż tej drogi posadowionych jest 7 budynków mieszkalnych, kolejnych 7 powstanie, co wynika z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustalonych przez Burmistrza. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu proszę o przedstawienie jeszcze w tym roku stosownej uchwały Radzie Miejskiej w Gryfinie.

841/XLIII/09 – ponawiam interpelację dotyczącą Wełtynia obręb cegielni. Kilka miesięcy temu występowałam o usytuowanie wiaty przystankowej przy przystanku autobusowym w tym miejscu. Z przystanku korzystają dzieci dojeżdżające do szkół, mówimy o rozpoczęciu roku, dobrze by było, żeby te dzieci mogły oczekiwać na autobus szkolny w przyzwoitych warunkach, nie na deszczu i wietrze.

842/XLIII/09 – bardzo długo mieszkańcy miejscowości Bartkowo zabiegają o przeniesienie przystanku PKS, a wiem, że jest pozytywna opinia PKS, jest zgoda Starostwa Powiatowego, proszę, aby wreszcie ten przystanek stanął w wyznaczonym miejscu w Bartkowie.

843/XLIII/09 – minęło pierwsze półrocze, chciałabym zapytać o zadanie rozbudowy i modernizacji świetlicy w Wełtyniu, dział 754, w budżecie na ten rok mamy zagwarantowane 100.000 zł na to zadanie. Na jakim etapie jest realizacja tego zadania? Co przewidziane jest do realizacji w tym roku za kwotę 100.000 zł przeznaczoną zgodnie z wolą Rady Miejskiej?

844/XLIII/09 – w dziale 921 zapisane jest zadanie dotyczące opracowania projektu budowy świetlicy w miejscowości Wirów, ta sprawa ciągnie się już od wielu lat, odbywały się spotkania u Burmistrza, udało nam się zagwarantować 30 tys. zł na opracowanie projektu budowy w miejscowości Wirów. Na jakim etapie jest realizacja projektu? Kiedy ten projekt zostanie zakończony?

845/XLIII/09 – interpeluję w sprawie budowy dróg dojazdowych do pól w miejscowości Bartkowo, widzę, jak maszyny rolnicze, kombajny, korzystają z nowo wybudowanej drogi w Bartkowie, a raczej z chodników, ponieważ na drodze one się nie mieszczą. Mały etap w ramach budowy tej drogi został zrobiony, jednak członkowie Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska będąc na wyjazdowym posiedzeniu stwierdzili, że wykonanie tej drogi jest marne.

846/XLIII/09 – interpelację kieruję do Starostwa Powiatowego. Drogi Szczawno-Bartkowo i Żórawie-Żórawki wymagają natychmiastowej naprawy. Po ostatnich deszczach są wyrwy. Chciałabym zapytać kiedy zostaną wykonane niezbędne remonty tych dróg, które umożliwią bezpieczne korzystanie z nich?

847/XLIII/09 – przy wjeździe do Bartkowa, przy drodze rosną olbrzymie drzewa, których korzenie unoszą asfalt. Czy jest możliwość usunięcia tych drzew, żeby nie była niszczona droga?

Radny Marek Sanecki
848/XLIII/09
– na poprzedniej sesji składałem interpelację, na która otrzymałem odpowiedź, która mnie nie satysfakcjonuje, w związku z tym zapytam jeszcze raz. Interpelacja dotyczy drużyny Husarii. Odpowiedź od Pana Dyrektora OSiR-u jest prawdą, ale postawiłem pytanie, czy z gminnych pieniędzy finansowany jest transport tej drużyny, jeśli tak to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?

849/XLIII/09 – druga sprawa dotyczy stowarzyszeń, do których należy gmina. Na dzisiejszej sesji mamy przedłożony projekt uchwały dotyczący przystąpienia do kolejnego stowarzyszenia. Cele są bardzo często szczytne, ale wydaje mi się, że nie są one osiągane. Proszę o przygotowanie zestawienia tabelarycznego, przedstawiającego informację o działalności tych stowarzyszeń i jej efektach. Proszę, żeby było to przygotowane w następujący sposób: nazwa stowarzyszenia, rok przystąpienia, kto jest przedstawicielem gminy w tym stowarzyszeniu, postawione cele, osiągane efekty dla gminy, koszty roczne ponoszone przez gminę i łączne koszty poniesione w trakcie przynależności gminy do tego stowarzyszenia. Jeżeli będziemy mieli takie zestawienie, to okaże się czy jest to skuteczne działanie i czy dalej należy iść w tym kierunku. Proszę, żeby ta informacja była przygotowana dla wszystkich radnych na piśmie.

850/XLIII/09 – w nawiązaniu do interpelacji radnego Różańskiego dotyczącej wyników egzaminów uczniów, trochę inaczej postawiłbym pytanie. Ja nie zapytałbym kto jest winny, trudno powiedzieć, że jest winna jedna osoba czy grupa osób, ale są jakieś przyczyny tego stanu rzeczy. Są to przyczyny złożone, ale trzeba ich szukać, bo znając przyczyny będziemy mogli zaradzić temu, żeby te wyniki w przyszłości były lepsze. Proszę o diagnozę sytuacji i próbę znalezienia przyczyn złych wyników.

Radny Andrzej Kułdosz
851/XLIII/09
– proszę o zorganizowanie spotkania z GDDKiA w sprawie drogi krajowej nr 31, chodzi o skrzyżowanie w okolicach nowej inwestycji. Mieszkańcy twierdzą, że to skrzyżowanie jest źle zbudowane. Spotkanie potrzebne jest po to, aby rozładować napięcia, jakie tam powstają i wyjaśnić mieszkańcom argumenty GDDKiA.

852/XLIII/09 – interpeluję w sprawie odwodnienia remizy OSP Radziszewo, zbliża się okres jesienno-zimowy, na jakim etapie jest realizacja tego zdania?

853/XLIII/09 – ponawiam interpelację dotycząca kotłowni w Starych Brynkach, jest tam bardzo duże zagrożenie, przypominam o tym.

854/XLIII/09 – interpeluję w sprawie byłego budynku spółdzielni produkcyjnej przy szkole w Radziszewie, nie wiem, kto jest obecnie właścicielem, proszę o rozebranie pozostałości tych budynków.

Radny Rafał Guga
855/XLIII/09
– chciałbym dołączyć do prośby radnego Kułdosza, jeśli Burmistrz będzie organizował spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w sprawie drogi nr 31, to przypominam o tragicznej nawierzchni, braku chodników przy ul. Flisaczej, Szczecińskiej, Chrobrego na niektórych odcinkach.

856/XLIII/09 – na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelację dotyczącą regulaminu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży, przypominam, że chodziło o to, że za osiągnięcia sportowe jest wymagana dosyć liberalna średnia, jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe, nie jest przewidziane, że dziecko, które wygrywa olimpiadę może otrzymać stypendium, chyba, że przekroczy próg średniej ocen. Otrzymałem odpowiedź, że w tej chwili poszczególne placówki ustalają regulaminy stypendiów, które spłyną do Burmistrza i Burmistrz zarządzeniem wyda ogólny regulamin. Proszę przyjrzeć się temu regulaminowi, docenić osiągnięcia naukowe naszych uczniów i zrównać ich średnią z osiągnięciami sportowców.

857/XLIII/09 – mówi się o reformie oświaty w kraju, sześciolatki idą do szkoły, weszły nowe podstawy programowe na wszystkie chyba szczeble edukacyjne. Zapoznałem się z podatkami programowymi, wczoraj słyszałem wypowiedź wiceministra Edukacji Narodowej, który szczyci się tym, że od września dzieci nie będą musiały dźwigać książek, ponieważ w szkołach będą wybudowane szafki dla każdego dziecka. Zdaję sobie sprawę, że rząd przyznaje sobie zasługi, a będzie to wykonywał samorząd. Czy ten program jest prowadzony w naszej gminie? Czy takie szafki w poszczególnych szkołach będą wykonywane?

Radny Artur Nycz
858/XLIII/09
– interpeluję po raz kolejny w tej samej sprawie, ja już nie chcę prosić, żeby zostały załatane pozimowe dziury w drogach. Chciałbym prosić o pisemną informację, w jaki sposób te sprawy są u nas załatwiane, kto to robi, bo wydaje mi się, że funkcjonujący system nie jest sprawny. Jest koniec sierpnia, a my nadal jeździmy po dziurach, które zostały po zimie. Proszę o odpowiedź w jaki sposób nasze drogi są remontowane.

859/XLIII/09 – otrzymałem odpowiedź w sprawie targowiska, z której wynika, że z kupcami na targowisku były prowadzone rozmowy i nie są oni zainteresowani próbą zorganizowania się, a także dyskusją przeniesienia targowiska. Proszę o uzupełnienie tej informacji, kiedy takie rozmowy były prowadzone, z kim, czy była to jakaś delegacja i jakie propozycje zostały im przedstawione?

Radny Zbigniew Kozakiewicz
860/XLIII/09
– coraz trudniej poruszać się po naszym parku, szczególnie na podejściach i zejściach, po obfitych deszczach ścieżki są rozmyte. Szczególnie teraz, kiedy jest dużo spacerowiczów, proszę o naprawę tych dziur w ścieżkach.

Radny Tadeusz Figas
861/XLIII/09
– wiem z mediów, że weszła w życie nowa ustawa odnośnie realizacji zajęć wychowania fizycznego, na cztery godziny zajęć, dwie mają być realizacją obowiązkowego programu, a dwie mają być w różnych formach prowadzenia zajęć uatrakcyjnione, dlatego, że jest problem z frekwencją na lekcjach. Wiemy, że jest to sprawa bardzo ważna. Jak ta sprawa wygląda w naszej gminie?

Radny Janusz Skrzypiński
862/XLIII/09
– interpeluję w sprawie budynku przy ul. Targowej, dawnej przepompowni. Obiekt ten jest pod ochroną konserwatora zabytków, od kilku lat były prowadzone działania związane z pozyskaniem środków. Na jakim ta sprawa jest etapie? Stan tego budynku jest krytyczny, proszę aby podjąć działania, które zabezpieczyły by budynek w jakiś sposób.

863/XLIII/09 – interpeluję w sprawie terenu przy ul. Grunwaldzkiej-Sprzymierzonych. Po opadach deszczu tworzą się tam potężne kałuże. Problem ten podnoszony był wielokrotnie w poprzednich latach przez radnych. Proszę, żeby ten teren zagospodarować. Przykładem jest teren przy ul. Piastów, który przez wiele lat był w podobnym stanie. Będzie się tam mieścił wydział Urzędu, mieszkają tam rodziny w dwóch budynkach. Proszę o podjęcie działań w tej sprawie.

864/XLIII/09 – jestem zdziwiony i zaskoczony rozmiarem zniszczeń i dewastacji budynków w Nowym Czarnowie, przejętych od Urzędu Marszałkowskiego. Wprawdzie stoją jeszcze mury, ale obiekt jest w katastrofalnym stanie. Na tym terenie dzieci urządziły sobie plac zabaw, może dojść do jakiejś tragedii. Proszę o podjęcie działań zmierzających na tym etapie chyba do rozbiórki tych obiektów.

865/XLIII/09 – interpeluję w sprawie krótkiego odcinka łączącego drogę z Elektrowni z drogą do Pniewa, przez przejazd kolejowy. W tej jezdni są wyrwy, proszę o uzupełnienie tych wyrw nawierzchnią.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym poinformować, że z porządku obrad dzisiejszej sesji wycofuję dwa projekty uchwały, aby można było przedyskutować je na komisjach: projekt uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - DRUK Nr 16/XLIII oraz projekt uchwały  w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - DRUK Nr 17/XLIII. Chciałbym również poinformować, że sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze zostanie dzisiaj złożone do Biura Obsługi Rady i Burmistrza.

Ad. V. Informacja o przygotowaniu Gminy Gryfino do rozpoczęcia roku szkolnego – DRUK Nr 1/XLIII

Informacja stanowi załącznik nr 10.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Rada przyjęła informację do wiadomości.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 2/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych 
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12.
Uchwała Nr XLIII/454/09 stanowi załącznik nr 13.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK Nr 3/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14.
Uchwała Nr XLIII/455/09 stanowi załącznik nr 15.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Gryfino – DRUK Nr 4/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Tadeusz Figas – chciałbym poddać pod głosowanie Rady swoją propozycje. Proponowałbym nadać jednej z ulic nazwę Ks. Jana Twardowskiego.

Radny Rafał Guga – na Komisji Spraw Społecznych optowałem za propozycją mieszkańców, czyli nadaniem jednej z ulic nazwy „Tęczowa”, dlatego składam formalny wniosek, żebyśmy przegłosowali nazwę dla jednej z ulic nie „Mikołaja Reja” tylko „Tęczowa.” Kilkakrotnie przy okazji nadawania nazw ulicom mówiłem, że nie do końca podoba mi się taki odgórny sposób nadawania nazw. Uważam, że powinny być przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne. To jest prosty sposób, wystarczy chociażby przeprowadzić ankietę. W tym przypadku mieszkańcy sami wyszli z inicjatywą. Skoro mieszkańcy chcą, żeby ulica nazywała się „Tęczowa”, to nie rozumiem, dlaczego mamy im proponować na siłę nazwę ulicy „Mikołaja Reja”.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – miałabym również takie zdanie, jak Pan, tylko dlaczego bierzemy pod uwagę nazwę, którą w tym przypadku proponuje trzech mieszkańców z ośmiu. W miejscowości Wirów, na dwadzieścia dziewięć osób będących właścicielami, dwudziestu sześciu podpisało się pod wnioskiem, w którym prosili o nadanie nazwy ulicy. Powiedziano im, że nie można tego zrobić, bo pod wnioskiem musza podpisać się wszyscy właściciele działek. Dlatego nie rozumiem, po co w ogóle bierzemy to pod uwagę.

Radny Paweł Nikitiński – rzeczywiście, tak długo jak propozycje urzędowe nie będą budziły wątpliwości, a te propozycje nie budzą wątpliwości, szersza dyskusja o tym, czy patroni tych ulic są sensowni, czy nie, chyba do końca jest właściwa. Każda z tych postaci jest zacna, w historii Polski jest wielu zacnych ludzi i mam nadzieję, że kiedy będziemy nadawali nazwy kolejnym ulicom być może podyskutujemy sobie o tym na komisjach sobie, ale jakakolwiek próba zestawiania ze sobą patronów o tak zacnych nazwiskach, nie jest chyba do końca właściwa. Skoro mamy takich patronów w osobach poetów, pisarzy skupionych w jednym miejscu, umieszczanie tam takiej propozycji nazwy, odstającej w mojej opinii, rodzi pewien nieporządek.

Radny Artur Nycz – dyskutowaliśmy kiedyś o tym, żeby przygotować listę nazw, z której mieszkańcy mogliby ewentualnie dokonywać wyboru, żeby uniknąć później niepotrzebnych problemów z prostymi nazwami.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - rozumiem, że propozycja Pana Burmistrza wynika z pewnego planu i z pewnej łatwości poruszania się po mieście. Skoro nadajemy nazwy ulic od nazwisk pisarzy i poetów to wszystkie ulice powinny być nazwane w taki sposób. Amerykanie wymyślili mądry sposób oznaczania ulic numerami i dla osoby, która porusza się po mieście jest to jasne i zrozumiałe. Dobrze byłoby, abyśmy prowadząc wychowanie patriotyczne, docenili dorobek np. Zbigniewa Herberta, Stefana Kisielewskiego. Dzisiaj będziemy licytować się, czy będzie to ulica M. Reja, czy Ks. Twardowskiego. Wydaje mi się, że wszystkie te osoby powinny znaleźć możliwość posiadania ulic w naszym mieście. Być może, jeśli nie ma obowiązku nadania tej nazwy już teraz, przełóżmy sprawę nadania nazw, albo przyjmijmy wariant zaproponowany przez Pana Burmistrza i zastanówmy się nad propozycjami radnego Gugi i Figasa. Zastanówmy się, jak będziemy nadawać nazwy ulicom, czy będziemy stosować, jak było kiedyś zaproponowane w miejscowości Pniewo nazwy, które nie wywołują emocji politycznych poprzez odwołanie się np. do nazw roślinności, czy raczej będziemy nadawać nazwy od nazwisk osób, które mają zasługi dla naszego kraju. Dzisiaj być może pojawią się jeszcze inne wnioski i będziemy głosować np. ul. Ronalda Reagana, Margaret Thatcher, czy Janusza Korwina Mikke. Można wymyślić mnóstwo ciekawych propozycji, natomiast, czy warto jest teraz o to się licytować?
Czy radni podtrzymują swoje wnioski, czy zgodnie ze stanowiskami komisji przegłosujemy wariant A, który zyskał pozytywną akceptację wszystkich komisji? Postaramy się na komisjach przedyskutować tę kwestię z Panem Burmistrzem i być może wypracujemy propozycję dla rady i do mieszkańców, w jaki sposób kształtować nazwy nowoprojektowanych ulic.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – w dniu 4 czerwca Pan Burmistrz wydał zarządzenie  w sprawie ustalenia wytycznych nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino. W załączniku do tego zarządzenia są wyraźnie określone zasady, na podstawie których nadaje się nazwy ulicom i placom. Przy ustalaniu nazw ulic, placów i parków należy uwzględnić jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie miejscowości. My doskonale wiemy, gdzie jaka ulica znajduje się w naszym mieście i nie mamy z tym problemu. W bliskim sąsiedztwie mamy ul. Słoneczną, ul. Ogrodową, ul. Letnią, ul. Kwiatową, w tamtym rejonie będą nowe ulice, są tam drogi gminne, będzie miejsce dla ulicy Tęczowej, jeżeli Państwo się zgodzicie. Należy unikać nadawania nazw pochodzących od nazwisk osób żyjących, jeśli jest osoba żyjąca, którą chcielibyśmy uświetnić nadaniem ulicy jej nazwiskiem, natomiast nowe nazwy pochodzące od nazwisk nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 5 lat od daty śmierci upamiętnionej osoby. Nadanie nazwy ulicy w przypadku, kiedy droga jest własnością prywatną, wymaga pisemnej zgody właściciela bądź wszystkich jej współwłaścicieli. W tym przypadku mówimy o drogach gminnych, właścicielem tych dróg jest gmina Gryfino. Własności przy omawianej drodze jest trzynaście, z czego pięć działek należy do Gminy Gryfino, a osiem należy do osób prywatnych. Z tych ośmiu osób trzy złożyły propozycję nazwania ulicy „Tęczową”.

Radny Rafał Guga – Panie Przewodniczący, w Stanach Zjednoczonych nie ma wcale w zwyczaju nadawania numeracji ulicom, jest to tylko problem Nowego Jorku. Oznacza się ulice liczbami, do momentu kiedy nie wymyśli się jakiejś nazwy i wiele z ulic zmieniło już swoje nazwy, natomiast tam szuka się nazewnictwa m.in. w historii swojego miasta. Najsłynniejsza ulica świata Wall Street oznacza, że jest to ulica, która znajduje się w miejscu, gdzie kiedyś biegł mur Nowego Jorku. Tam się potrafi takie rzeczy docenić. Jeżeli chodzi o jednolite nadawanie nazw, w takim wypadku źle zrobiliśmy, że nadaliśmy ostatnio placowi nazwę „Solidarności”, bo co ma wspólnego Solidarność z Adamem Rapackim albo z ulicą Kościelną? W naszym mieście mamy ulicę Opolską, chociaż do końca nie wiem, na ile Gryfino ma coś wspólnego z Opolem, a nie mamy chociażby ulicy Kałuskiej, czy Lwowskiej, a jak wiemy nasi pierwsi mieszkańcy po II wojnie światowej pochodzili z tamtych rejonów. W tym przypadku mamy juz grupę zamieszkujących tam mieszkańców, czy też właścicieli działek, którzy będą tam się budować i oni wyrażają pewna inicjatywę i chęć mieszkania na ulicy Tęczowej. Stwierdzenie, że mamy niedaleko ulice o podobnej nazwie i będziemy mogli w tym rejonie nadać nazwę ulicy Tęczowej, to jest powiedzenie tym ludziom, że będzie ulica Tęczowa tylko muszą się teraz przeprowadzić, tam, gdzie będzie ona się znajdowała. Mieszkańcy wyrażają jakąś inicjatywę, a od nas zależy, czy będziemy chcieli tym mieszkańcom pomóc, czy narzucimy im nazwę imieniem wielkiego poety. Jest grupa właścicieli działek, którzy chcą mieszkać na ul. Tęczowej, nie rozumiem, co stoi na przeszkodzie, żeby mogli mieszkać właśnie na ul. Tęczowej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy podtrzymuje Pan swój wniosek o nadanie nazwy ulicy „Tęczowej”?

Radny Rafał Guga – tak, podtrzymuję swój wniosek.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Przewodniczący, proponuję aby przez radnych zostały złożone stosowne wnioski, bo za chwilę ktoś zaproponuje nazwę ulicy Alternatywy. Proszę, aby Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Radny Tadeusz Figas – rozmawiałem z jednym z inicjatorów propozycji nadania nazwy tej ulicy. Osoba ta powiedziała, że nie był to ich pomysł, tylko jakiegoś dziecka i mówił, że oni aż tak bardzo przy nazwie ul. Tęczowej nie upierają się.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy radny Tadeusz Figas podtrzymuje swój wniosek dotyczący nadania tej ulicy nazwy „Ks. Jana Twardowskiego”?

Radny Paweł Nikitiński – co do wniosku radnego Tadeusza Figasa należy go przegłosować, natomiast w przypadku wniosku radnego Rafała Gugi, będzie on konsumowany poprzez głosowanie samej uchwały. Nieprzyjęcie wariantu A powoduje konieczność przyjęcia wariantu B. Jeśli zostanie przyjęty wariant A, to jednocześnie zostanie odrzucony wariant B. Taka jest moja opinia i tak też procedowaliśmy na komisjach. Tak więc wniosek co do głosowania nad projektem, który jest złożony, nie do końca wydaje mi się możliwy do przeprowadzenia, bo jest on zawarty w druku.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jeżeli wola mieszkańców ma kształtować nazwy ulic, to mogę sobie wyobrazić teoretycznie taką sytuację, że te nazwy będą się często zmieniać. Jeżeli ludzie będą wyprowadzać się, sprzedawać swoje nieruchomości, to być może będą chcieli mieszkać przy innych ulicach. Powinniśmy kierować się wolą ludzi  w uzasadnionych przypadkach, natomiast nie we wszystkich.

Radny Rafał Guga - Panie Przewodniczący, my mówimy o nadaniu imienia, a nie o zmianie nazwy ulicy. Nadamy nazwę ulicy i ta ulica będzie juz tą nazwę miała. Nazwy ulic najczęściej zmieniają się, kiedy dochodzi do transformacji ustrojowych. Mam nadzieję, że w Polsce nie dojdzie szybko do transformacji ustrojowej, więc chyba takiej konieczności nie będzie.  W odpowiedzi na kwestię poruszoną przez radnego Nikitińskiego, jestem za propozycją grupy mieszkańców, a więc przeciwny nazwie „Mikołaja Reja”, natomiast Pan radny próbuje zmusić mnie do tego, żebym był przeciwny także nazwie Jana Kochanowskiego, Aleksandra Fredry, Czesława Miłosza, czyli głosował przeciwko całemu projektowi uchwały.

Radny Andrzej Kułdosz – jeżeli pójdziemy w tym kierunku, który proponuje radny Rafał Guga, to dopuścimy do takiego zamieszania, że służby ratunkowe będą miały niemały dylemat, gdzie dana ulica się znajduje.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie mecenasie, proszę o opinię w kwestii podnoszonej przez radnego Nikitińskiego.

Radca prawny Krzysztof Judek - abym mógł udzielić opinii, proszę sprecyzować poszczególne wnioski.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - nie będę prosił o wnioski na piśmie natomiast udzielę głosu obu wnioskodawcom, aby każdy z nich dokładnie sprecyzował, jakie zmiany proponuje w projekcie uchwały.

Radny Tadeusz Figas – zamiast nazwy ulicy „Mikołaja Reja” proponuję nadać ulicy nazwę „Księdza Jana Twardowskiego”.

Radny Rafał Guga – zgłaszam wniosek, aby zamiast nazwy ulicy „Mikołaja Reja” nadać nazwę ulicy „Tęczowej”.

Radca prawny Krzysztof Judek - w tej sytuacji należy uznać, że zgłoszone są poprawki do uchwały i należy w tej sytuacji wybrać, która powinna być głosowana w pierwszej kolejności.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - proponuję, aby głosowanie wniosków odbyło się według kolejności ich zgłoszenia, wobec tego najpierw będziemy głosowali poprawkę zaproponowaną przez Pana radnego Tadeusza Figasa.

Radny Artur Nycz - dlaczego mamy nadać nazwę ulicy Ks. Twardowskiego? Czy ktoś wnioskował o nadanie takiej nazwy? Dyskusja o wyższości Ks. Twardowskiego nad Rejem, ewentualnie Reja nad Ks. Twardowskim byłaby chyba dość skomplikowana. Potrafię zrozumieć wybór między Tęczową, a Mikołaja Reja. Jeżeli mam zagłosować, proszę o umotywowanie tej propozycji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie mecenasie będziemy głosować w wariancie pierwszym projekt uchwały z poprawką, że zamiast nazwy ul. Mikołaja Reja będzie proponowana ulica Ks. Jana Twardowskiego. Jeżeli ten wniosek nie uzyska wymaganego poparcia, w następnej kolejności poddam pod głosowanie wniosek o nadanie ulicy nazwy Tęczowej. Jeżeli ten wniosek nie zostanie przyjęty poddam pod głosowanie całą uchwałę z propozycją nazwy Mikołaja Reja.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Tadeusza Figasa, aby zamiast nazwy ulicy Mikołaja Reja nadać ulicy nazwę Księdza Jana Twardowskiego.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przy
11 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się .
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Rafała Gugi, aby zamiast nazwy ulicy Mikołaja Reja nadać ulicy nazwę Tęczowa.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przy
13 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się .
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały według wariantu A.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom
w mieście Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18.
Uchwała Nr XLIII/456/09 stanowi załącznik nr 19.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 31.08.2012 r. lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy
ul. 1 Maja nr 10, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową – DRUK Nr 5/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radna Janina Nikitińska – chciałabym odnieść się do wniosku Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę Państwa, być może nie byliście Państwo w tamtym budynku, mieszczą się w nim organizacje społeczne, Związek Niewidomych, Emerytów i Rencistów. To jest bardzo zaniedbany barak, jak się do niego wchodzi nie można uwierzyć, że żyjemy w XXI wieku. To jest wiek XIX. Popieram wniosek Komisji Spraw Społecznych, tam należy zrobić remont. Tak funkcjonować nie można, warunki tam panujące są tragiczne.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - wniosek Komisji traktuję jako wniosek do Burmistrza, w związku z tym nie będę poddawał go pod głosowanie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użyczenie na okres do dnia 31.08.2012 r. lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 10, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20.
Uchwała Nr XLIII/457/09 stanowi załącznik nr 21.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., aportu w postaci prawa własności nieruchomości – DRUK Nr 6/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Radna Elżbieta Kasprzyk w imieniu Klubu radnych GIS poprosiła o 10-minutową przerwę
w obradach.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn ogłosił 10-minutową przerwę i poinformował, że przekazuje prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Skrzypińskiemu.

Po przerwie obrady wznowił Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński.

Radny Stanisław Różański – w trosce o staranność legislacyjną zwracam po raz kolejny uwagę na niezgodność paragrafu pierwszego z tytułem uchwały. Tytuł uchwały powinien brzmieć: w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., aportu w postaci prawa własności nieruchomości,  a nie w sprawie wniesienia aportu.

Radny Paweł Nikitiński – swoja wypowiedź zacznę od wyjaśnienia wątpliwości, której osobiście nie mam, ale być może część radnych nie ma w tym względzie orientacji. Wnosimy aport w postaci gruntu do spółki w perspektywie budowy następnego w kolejności budynku. Zastanawiam się nad tym, nie kwestionując co do zasady idei realizacji celów mieszkaniowych przez gminę Gryfino i przez GTBS, czy dzisiaj nie jest trochę zbyt wcześnie na to, aby tę decyzję podejmować. W sytuacji kiedy spółka zrealizuje wszystkie prace związane z montażem finansowym, ogłoszeniem przetargu na kolejny budynek, będziemy mogli rozważać tą koncepcję. Myślę że w Radzie Miejskiej powinien zacząć się dyskurs nieco poważniejszy nad tym, czy w przyszłości nie powinniśmy rozważyć alternatywnych form realizacji tych celów i tych zadań własnych gminy choćby nawet przez partnerstwo publiczno – prywatne. Zadałem sobie trud i prześledziłem ostatnio umowę o zarządzanie budynkami, lokalami komunalnymi Gminy Gryfino, jej załączniki i aneksy. Najprawdopodobniej, jeśli przekonam do tego jeszcze dwóch radnych, do porządku obrad następnej sesji złożę projekt uchwały o powołaniu komisji doraźnej w tym zakresie, abyśmy mieli pewność, czy interesy Gminy Gryfino, jeżeli chodzi o zarządzanie zasobami komunalnymi, czyli budynkami i mieszkaniami komunalnymi, jak również zasobami komunalnymi, które są we wspólnotach mieszkaniowych, są realizowane zgodnie  z zawartymi umowami. Mam bardzo poważne wątpliwości, czy są, ale mam nadzieję ,że komisja, o ile zostanie powołana, te wątpliwości rozstrzygnie. Pragnę zwrócić uwagę Państwa radnych, że na mocy umowy o zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi Gminy Gryfino mamy bardzo ciekawe informacje, które są zawarte m.in. w załączniku nr 3 o zaległościach, które zleceniodawca, a więc Gmina Gryfino przez szereg lat miała na rzecz zleceniobiorcy i sposobie regulacji tych należności. Polecam Wysokiej Radzie lekturę tych umów, załączników i aneksów, ponieważ pokazuje to, że co do zarządu zasobami komunalnymi w Gminie Gryfino na pewno istniały poważne zatory i niebezpieczeństwa. Składam wniosek formalny o zmianę porządku obrad polegającą na wycofaniu tego projektu uchwały z dzisiejszego porządku obrad, przeniesienie i rozważenie go przez Wysoka Radę po zakończeniu prac komisji, która ewentualnie zostanie powołana na przyszłej sesji lub przynajmniej po zapoznaniu się przez radnych z dokumentacją nawiązującą do problematyki, o której mówiłem przed chwilą.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dzisiaj rozmawiamy na temat wniesienia do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego aportu w postaci prawa własności nieruchomości. Wiąże się to ściśle z planami budownictwa tzw. tbs-owskiego. Na posiedzeniu klubu rozmawiałem wielokrotnie m.in. z radnym Markiem Saneckim, oczywiście można kwestionować sposób budowania mieszkań przez GTBS, natomiast nie da się zakwestionować, że GTBS w ostatnim czasie buduje mieszkania w tej skali, chyba jako jedyny podmiot na terenie miasta Gryfina. Jest kilku prywatnych inwestorów i mają oni poważne problemy ze zbywaniem swoich mieszkań, można użyć takiego argumentu, że m.in. dlatego, że buduje GTBS, ale to dzisiaj jest już ok. 500 mieszkań. Jeśli mamy rozmawiać na temat wniesienia do GTBS-u aportu w postaci prawa własności, to jest to rozmowa o tym, czy GTBS ma w dalszym ciągu systematycznie w określonej perspektywie budować mieszkania, czy nie. Ja rozgraniczam kwestię rozmów na temat funkcjonowania spółki GTBS z kwestią, czy GTBS ma budować mieszkania. Uważam, że w sytuacji mieszkaniowej Gryfina tej formy budownictwa przekreślić nie można. Zwracam uwagę na to, że faktycznie przekazujemy określone działki, ponosimy określone koszty, faktycznie partycypanci ponoszą określone koszty, ale są to ceny dużo mniejsze, niż ceny mieszkań, które możemy zakupić komercyjnie w nowobudowanych domach mieszkalnych. Nie mam nic przeciwko prowadzeniu z Panem Burmistrzem dyskusji nad sposobem zarządzania GTBS-em, bo jest to również związane z czynnościami właścicielskimi, jakie pełni Burmistrz, natomiast co do kontynuowania tej formy budownictwa, chociaż kilka lat temu sceptycznie na to patrzyłem, natomiast dzisiaj jak popatrzy się na ilość wybudowanych budynków w Gryfinie, to jest to na pewno osiągnięcie. Od lat na sesjach Rady Miejskiej w Gryfinie postulowaliśmy, aby budownictwo tbs-owskie trochę zmienić, aby to nie były takie budynki, jak np. na ul. 1 Maja, czy przy ul. 9 Maja, czyli wstawione gdzieś w funkcjonujące budownictwo, czy też budynek przy ul. Łokietka, gdzie wnieśliśmy budynki w domy jednorodzinne. Powinniśmy znaleźć jedno większe miejsce, gdzie takich budynków można byłoby posadowić kilka, czy kilkanaście i akurat wydaje mi się, że w tamtym miejscu taka okazja będzie. Można dyskutować o lokalizacji, też wyrażałem opinię, że tam raczej nie powinniśmy budować, natomiast tam już jest jeden budynek, niedługo będzie następny, należy to osiedle skończyć. Jeżeli mamy oddawać mieszkańcom Gryfina mieszkania, to powinniśmy głosować za przekazaniem działki dla GTBS-u.

Radny Marek Sanecki – jestem za tym, żeby były budowane mieszkania, na które są chętni, ale chciałbym, aby te mieszkania były stosunkowo tanie. Na pewno jak są tańsze przy tej samej jakości, to jest lepiej i chyba nikt nie będzie z tym dyskutował. Dzisiaj poprę ten projekt uchwały w związku z tym, że w Gryfinie jest duży „głód” mieszkaniowy i są na te mieszkania chętni, ale proszę Panie Burmistrzu, aby w przyszłości nie była to jedyna droga do tego, że powstają mieszkania. Jeżeli powstają tylko i wyłącznie te mieszkania budowane przez GTBS to należy zastanowić się dlaczego tak jest, bo my podejmując decyzję  o przekazywaniu działek dla GTBS-u w pewien sposób wpływamy na rynek i to my w pewien sposób powodujemy, że buduje tylko i wyłącznie GTBS. Nie miałbym w ogóle zastrzeżeń do tego rodzaju inwestycji, gdyby one były o kilkaset, czy o kilkadziesiąt tysięcy złotych tańsze. Firma Keramzyt System, o której mówiłem Państwu, to nie jest firma, która ma jakieś bieżące kłopoty finansowe i w związku z tym sprzedaje mieszkania poniżej kosztów, żeby ratować swoją sytuację finansową. Jest to firma budowlana, która produkuje materiały budowlane, buduje mieszkania i oferuje je w cenie od 2.880 zł za m2 w stanie deweloperskim i dodatkowo kredytuje 80% inwestycji. Te mieszkania są dostępne na wolnym rynku. Nasz GTBS buduje za 4.000 zł za m2 i jeszcze nie jest tutaj uwzględniona cena działki. Oczywiście są chętni na te mieszkania, cieszę się z tego, ale proszę zapytać te osoby, czy wolą, żeby to mieszkanie kosztowało 4.000 zł/m2, czy żeby kosztowało 3.000 zł/m2. Oczywiście każdy będzie chciał, żeby było tańsze i musimy robić tak, żeby te mieszkania były tańsze. Pozostaje także kwestia tego, kto będzie mieszkał w tych mieszkaniach. Na poniedziałkowe dyżury radnych  i Burmistrza przychodzą osoby, które mają różne problemy życiowe, są rozbite rodziny, występuje agresja, alkoholizm, przychodzą osoby z niskimi dochodami i one tych mieszkań nie dostaną, bo nie będą w stanie płacić czynszu. Co możemy zaproponować tym mieszkańcom? Nic nie możemy, dlatego proszę również podejmować działania w zakresie budowy lokali komunalnych, które będzie można takim ludziom przydzielić. To nie muszą być luksusy, bo bardzo często ci ludzie chcą jakikolwiek dach nad głową, nawet jeden pokój.

Radny Stanisław Różański – jeżeli będzie poprawiony tytuł tej uchwały w sposób proponowany przeze mnie, poprę tę uchwałę. Kiedy będziemy w najbliższym czasie ustalali nazwy nowych ulic, wystąpię na tej sali z propozycją, aby utworzyć nową ulicę imieniem Prezesa Bronisława Meli. Zgadzam się z tym, co powiedział Pan Przewodniczący odnośnie budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta i gminy, natomiast do tych radnych, którzy chcą innych form budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy mam apel, aby zaproponowali wyjście z sytuacji, żeby można było to budownictwo wesprzeć innymi formami, innymi jednostkami, innymi kredytami. System podatkowy, sytuacja kredytowa  i koszty pracy są takie, jakie są. To powinna być chluba tej gminy, że jeszcze ktoś może na cokolwiek liczyć w tej gminie. Panie Mela, w imieniu własnym dziękuje Panu za to, co Pan robi i proszę Pana, aby nie ulegał Pan tym wszystkim krytykom, tylko konsekwentnie robił to co robi.

Radny Rafał Guga – w stu procentach zgadzam się z moim przedmówcą. Powinniśmy pamiętać o tym, że jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać ludziom. Przyjrzyjmy się nie przez pryzmat jakiejś firmy, tylko przez pryzmat przeciętnego mieszkańca gminy Gryfino, młodego człowieka, który zakłada rodzinę i tego jaką ma szanse nabycia mieszkania. Na dzień dzisiejszy ma trzy szanse: mieć niski dochód, jeżeli go nie ma to ewentualnie oszukiwać i być może będzie na 60. lub 70. miejscu na liście osób oczekujących na mieszkania. Może pójść do banku, wziąć kredyt w wysokości 200-300 tys. zł i próbować kupić mieszkanie. Problem polega na tym, że jeśli jest nie daj Boże nauczycielem, to takiego kredytu nie dostanie i dalej nie będzie miał gdzie mieszkać. Może wziąć pieniądze, które ciężko zarobił, wynajmować mieszkanie płacąc z czynszem 900-1100 zł. Może również zgłosić się do GTBS-u przejść przez filtr kwalifikacji dostać mieszkanie 47,09 m2, zapłacić za nie 60.000 zł, na które ledwo dostanie kredyt i mieć swoje lokum i płacić miesięcznie 600-700 zł, ale nie 1.000 zł za wynajem mieszkania. Nie mówmy o alternatywnych sposobach tylko przyjrzyjmy się, jakie na dzień dzisiejszy mamy możliwości. To jest jedyna możliwość dla osób, które nie dostaną kredytu na kupno używanego mieszkania za kilkaset tysięcy złotych. Panie Prezesie, czy na którykolwiek z tych bloków, które Pan oddawał do zasiedlenia nie było pełnej listy chętnych? Czy pojawiły się już pytania, czy będzie możliwość nabycia mieszkania w tym planowanym do budowy nowym bloku?

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – według mnie jesteśmy gminą, która notorycznie boryka się z problemem mieszkań komunalnych. Myślę, że Pan radny, który cieszy się  z otrzymania w niedługim czasie mieszkania, równie bardzo cieszyłby się, gdyby otrzymał to mieszkanie jako mieszkanie komunalne, nie wnosząc 60.000 partycypacji, bo spełniałby kryteria otrzymania mieszkania komunalnego. Uważam, że będąc właścicielem tego gruntu, powinniśmy zlecić GTBS-owi wybudowanie budynku komunalnego, partycypować w kosztach jego wybudowania i wreszcie rozwiązać problem mieszkań komunalnych w gminie Gryfino. Dla mnie to jest alternatywa, o której mówi radny Różański i takie wskazuję rozwiązanie.

Radny Paweł Nikitiński - moja poprzednia wypowiedź była propozycją dla Wysokiej Rady, abyśmy zaczęli rozmawiać o problematyce mieszkaniowej w Gryfinie szeroko. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy są gotowi, czy mają czas, żeby rozważać te kwestie na tyle dokładnie, aby tworzyć jakieś alternatywy. Myślę, że radni słyszeli ostatnio o pomyśle wrocławskim dotyczącym funkcjonowania mieszkań komunalnych, ich zwalniania  i funkcjonowania. Przed rokiem mówiłem o tym na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, że rzeczą niedopuszczalną jest, abyśmy w zasobie komunalnym dopuszczali taką możliwość, że osoba która osiąga rocznie dochody w wysokości 200-250.000 zł korzystała z zasobu komunalnego. To jest droga, którą powinniśmy zacząć rozważać i bardzo dobrze, że zaczął wytyczać ją Wrocław, być może będzie prekursorem i być może będą przepisy krajowe, które będą pozwalały to regulować. Mówiąc o GTBS-ie nie kwestionuję zasadności budowy mieszkań. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie muszę się kwalifikować w żadnej grupie osób czekających na mieszkanie, czy o statusie bardzo niskim, czy średnim, czy wysokim. Mam swoje mieszkanie, ale staram się myśleć o wszystkich o tych, którzy nie mają prawie nic i o tych, którzy mają bardzo mało i o tych, którzy mają dostatecznie sporo, aby korzystać z zasobu GTBS-u. Nie jest pozbawione racji, to o czym mówi radny Marek Sanecki i to o czym mówi radna Lidia Karzyńska – Karpierz, że musimy zastanowić się nad rozwiązaniem całości problemu mieszkaniowego, nie tylko tej wąskiej grupy, która spełnia kryteria partycypacji w GTBS-ie. Nie namawiam do odrzucenia projektu uchwały, nakłaniam do rozpoczęcia dyskusji na temat funkcjonowania GTBS-u m.in. ze względu na zapis aneksu nr 3 do umowy, który mówi, że „zarządca przekaże zleceniodawcy saldo należności od najemców zasobów komunalnych administrowanych przez zarządcę przed 1 stycznia 2003 wg stanu na 31 grudnia 2003 r. w następujący sposób” itd. W tym aneksie jest informacja o tym, jak się rozliczamy z zarządzania zasobami komunalnymi. Usiądźmy i przeanalizujmy te dokumenty. Korzystając z zapisu aneksu nr 6 do umowy o zarządzanie zasobami komunalnymi czytamy, że dzisiaj Gmina Gryfino płaci 23 zł za każdą roboczogodzinę końcową Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, że płaci 16 zł za roboczogodzinę końcową za jakieś roboty agrotechniczne, czy inne, że zapłaci 30 zł za koszty dojazdu konserwatorów samochodem osobowo – dostawczym na miejsce usterki itd. To są umowy, które warto przeczytać. W umowie jest np. mowa o tym, że Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie współpracowało z zarządami we wspólnotach mieszkaniowych. Pytam, gdzie są te zarządy? Czy są wyłonione zarządy? To są umowy, które łączą dwie strony: Gminę Gryfino i GTBS. Przepływ pieniędzy pomiędzy gminą Gryfino, a Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego jest niezwykle interesujący. Jeżeli płacimy za zarządzanie zasobami komunalnymi co najmniej złotówkę, a płacimy tak naprawdę więcej, bo były one waloryzowane, jeżeli płacimy 42 groszy za lokale, które są zasobami komunalnymi we wspólnotach i waloryzację przez kolejne lata, to po raz kolejny pytam, kto tu robi na czym interes? Czy my robimy interes, jako gmina Gryfino? W moim przekonaniu Gmina Gryfino,  a więc suma mieszkańców nie robi na tym interesu, wręcz przeciwnie. Ogół mieszkańców Gminy Gryfino jest w bardzo niekorzystnej sytuacji, trzeba się tym umowom spokojnie przyjrzeć, zastanowić nad przepływami pieniężnymi i zastanowić się nad tym, czy w tej strukturze, w której funkcjonujemy, to jest dla nas optymalne rozwiązanie. Nie twierdzę, że nie jest. Jeśli przekonają mnie argumenty, to ustąpię ze swoich pozycji. Dzisiaj rozmawiamy tylko o bardzo wąskim zakresie. Namawiam do podjęcia takiej decyzji, nie z tego względu, że jestem przeciwny wybudowaniu tego kolejnego budynku, bo jestem za dlatego, że trzeba zaspokajać potrzeby mieszkaniowe tych osób, które są w stanie partycypować, ale są jeszcze pozostałe dwie grupy, które nie są w stanie nic zrobić, są bezradne i tacy, którzy nie spełniają tych kryteriów dochodowych. Jesteśmy w sytuacji, w które powstaje budynek przy ul. Opolskiej, jest on wykańczany bardzo dobrze, cieszę się, że Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie miało kolejny sukces w wybudowaniu tego budynku, ale następny, który będzie budowany na tej działce jeszcze nawet nie jest rozpoczęty, jeszcze nawet nie ma momentu, w którym jest ogłaszany przetarg. Wstrzymajmy się, porozmawiajmy o problematyce poważnie, bo w przyszłości i tak będziemy musieli ją rozwiązać i do niej wrócić. Jeśli Pan Burmistrz też zechce włączyć się w te prace i poważnie z nami rozmawiać, być może wypracujemy ze sobą lepsze rozwiązanie, lepsze dla gminy Gryfino rozumianej, jako suma mieszkańców, a nie tylko dla wąskiej grupy mieszkańców.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – myślę, że w dniu dzisiejszym odbiegamy od tematu. Dyskusja na temat funkcjonowania GTBS-u i dyskusja na temat koncepcji budownictwa w Gryfinie powinna odbyć się, ale nie w tym miejscu. Dzisiaj rozmawiamy  o kwestii przekazania działki. Przy budownictwie GTBS-u, budownictwie komunalnym zapomnieliśmy jeszcze o jednym budownictwie, socjalnym. To jest chyba najważniejsze, apelujemy w tej sprawie od lat i niestety budownictwa socjalnego nasza gmina nie prowadzi. Pamiętajmy jakimi zasadami kieruje się GTBS, to jest kwestia inwestycji partycypanta, osoby, która będzie mieszkała i kredytu, który GTBS i te osoby zaciągają do spłaty na 30 lat. Dajemy mieszkańcom Gryfina, którzy mogliby się zakwalifikować na inne formy posiadania mieszkania, możliwość pozyskania mieszkania w perspektywie 30-letniej, bo oni przecież kredytu w banku w takiej perspektywie w dzisiejszych realiach nie dostaną. Jeśli są nieprawidłowości w GTBS-ie, o których mówi radny, to trzeba tez pamiętać, że są zarządy konkretnych substancji mieszkaniowych we wspólnotach. Jestem właścicielem lokalu  w zasobach gminnych jako współwłaściciel, jest zarząd i mamy możliwości uczestniczenia corocznie albo kilka razy w roku w zebraniach wszystkich członków wspólnoty, a każdy  z członków może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę wspólnoty. Musimy też pamiętać o tym, że Rada Miejska nie ma możliwości kontroli Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., bo nie mamy takich kompetencji, prawo nam tego zabrania. Jedyną kompetencją, którą mamy, to kontrola Pana Burmistrza, jako osoby, która w imieniu gminy sprawuje funkcję właściciela, czyli powołuje członków rady nadzorczej i zatwierdza na walnym zgromadzeniu wspólników wykonanie budżetu. Pani radna Karzyńska - Karpierz podnosi kwestie budownictwa komunalnego i socjalnego. Przy budżecie już raz było powiedziane, że będzie budynek socjalny, mówiliśmy również, że na terenach po sanatorium zrobimy mieszkania socjalne i komunalne. Postulowaliśmy do Pana Burmistrza, żeby rozważyć ewentualne kwestie przekazania tych obiektów potencjalnym zainteresowanym, który mogliby tam zrobić mieszkania i dać w przyszłości możliwości ich wykupienia. Pan Burmistrz rozstrzygnął inaczej. Przyjął inne rozwiązanie. W tym momencie mamy zadecydować, czy przekazujemy GTBS działkę, bo wiadomo, że budowa tego budynku to proces minimum dwuletni. Trzeba przygotować propozycję dla banku, aby pozyskać dofinansowanie, należy uzyskać to dofinansowanie, ustalić, czy Gmina jest zainteresowana mieszkaniami komunalnymi w budynku GTBS-u. Podzielam to, co mówicie Państwo na temat lokali socjalnych i lokali komunalnych, ale jest to temat na inną rozmowę. Jeśli dzisiaj nie przekażemy działki, to możemy zrobić to później, robiąc debatę, ale nasze szanse zostaną zmniejszone, bo być może nie uzyskamy kredytu na finansowanie tego kolejnego budynku. Uważam, że w tym miejscu powinny znaleźć się kolejne budynki, jeżeli oczywiście będzie można te budynki wybudować.

Radny Marek Sanecki – jeżeli mamy dyskutować, czy przekazać działkę, czy nie, to kiedy przeprowadzimy tę dyskusję? Wydaje mi się, że teraz jest dobry moment na to, żeby podyskutować. Na podstawie tej dyskusji też wyciągamy wnioski, być może ktoś na jej podstawie zmieni swój pogląd, nie chciał przekazać tej działki, a po dyskusji zechce to zrobić, przecież nikt nie mówi, żeby jej nie przekazywać. Uważam, że dyskusja prowadzona w ten sposób jest potrzebna. Pan Przewodniczący często dopuszcza do bardzo długich wypowiedzi radnego Różańskiego, który bardzo często odchodzi od tematu i nie przerywa mu, a teraz dyskusja jest merytoryczna. Jako radny, który jest również nauczycielem trzy lata temu kupiłem mieszkanie za 110 tys. zł, wziąłem na to mieszkanie kredyt w wysokości 80.000 zł  i dostałem ten kredyt. Proszę powiedzieć, co takiego dzieje się, że ceny mieszkań w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły do 200.000 zł - 300.000 zł? To wynika z rynku, a my podejmując decyzje o przekazaniu, bądź nie przekazaniu, czy prowadzeniu wszystkich działań wpływamy na ten rynek. Albo te ceny będą rosły, albo malały. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Różańskiego, nieprawdą jest, że nie ma alternatywy. Podczas dzisiejszej dyskusji były zgłoszone propozycje, pomysły. Jeżeli młody człowiek nie dostanie kredytu, pomimo tego że zarabia, ma stałe źródło utrzymania, ale jego dochody nie są zbyt duże, gdyby gmina poręczyła taki kredyt, to być może dostałby go. Gdyby gmina miała stosować takie działanie, jako jedną z alternatyw, to należałoby się zastanowić na jakich warunkach. Ktoś może powiedzieć, że jest to niemożliwe, bo gmina nie jest bankiem i nie jest od poręczania kredytu. Jeżeli nie jest, to dlaczego niektórym podmiotom go poręcza? Nie może być tak, że jednym poręczamy, a drugim nie. Uważam, że można stosować takie rozwiązanie. Jeżeli młody mieszkaniec będzie miał pracę, będzie spłacał kredyt to wszystko w porządku, przecież nikt specjalnie nie zwolni się z pracy, żeby gmina musiała go za niego spłacać. Proszę zauważyć, że funkcjonuje takie rozwiązanie dla ludzi, którzy okresowo stracą źródła dochodu, że spłacane są raty kredytowe i jest to jakieś rozwiązanie. To nie znaczy, że otrzymują te pieniądze, są stawiane warunki. Jeżeli o tym nie będziemy mówili dzisiaj, to kiedy powiemy, przy budżecie? Wówczas zostanie powiedziane, że przy budżecie dyskutujemy o budżecie,  o konkretnych kwotach, a nie o rozwiązaniach. Uważam, że moment ten jest jak najlepszy.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – proszę Państwa, nie ma możliwości budowania mieszkań socjalnych. Mieszkania socjalne możemy pozyskać, zwalniając mieszkania komunalne o niskim standardzie. Jeżeli będziemy budować, mieszkania w budynku, muszą spełniać standardy mieszkań komunalnych. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela pożyczek bezzwrotnych i finansuje do 50% budownictwa komunalnego w gminach, jeżeli wystąpi się z odpowiednim wnioskiem i powinniśmy z tymi wnioskami wystąpić. Dyskutujemy nad przekazaniem własnego gruntu spółce, na którym możemy wybudować mieszkania komunalne za niewielkie pieniądze, które zwróci nam częściowo BGK i będzie to kolejna ilość 40-50 mieszkań, które będziemy mogli przekazać ludziom o niskich dochodach. Osobom zdegenerowanym, z marginesu społecznego możemy przekazać zwalniane mieszkania komunalne np. na ul. Chrobrego, bez wody, bez kanalizacji, bo takich budować już niestety nie możemy. Zgłaszam wniosek o przegłosowanie wycofania w dniu dzisiejszym tego projektu uchwały. Popieram wniosek radnego Nikitińskiego. Chciałabym, żebyśmy przedyskutowali sprawę i zaczęli wreszcie rozwiązywać problem budownictwa komunalnego i mieszkań socjalnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie tak dawno, w lutym, bądź w marcu Rada przyjęła Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino  w latach 2009 – 2013. Dzisiaj odbywa się taka dyskusja, jakby go nie było. Radny powinien wiedzieć, że na każde zadanie, na który ogłaszany jest przetarg, wybór wykonawcy wynika  z tego przetargu. Wzięto kilku umów i obrażono moich urzędników, że tu jest kant, przekręt, że jest w nich tyle ciekawostek. Znam sytuację w GTBS i w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego pod dyrekcją Pan Meli chylę przed nim czoła, natomiast mam zastrzeżenia co do przyjmowania interesantów i obsługi lokatorów. Wyraziłem tę opinię w czerwcu na zebraniu sprawozdawczym. Pan Prezes Mela ma 6 miesięcy, żeby sytuacja w tym zakresie radykalnie poprawiła się. Tak oddanego pracownika, jakiego mam w osobie Pani Janiny Major i Pana Mariusza Tarki, który każdą fakturę, zanim zapłacimy dla GTBS-u przegląda kilkanaście razy i dyskutuje, to trudno w tej chwili o lepszych ludzi w Gryfinie, a wiem, jak działa urząd w zakresie gospodarki komunalnej od 20 lat. Tak dobrych, doświadczonych ludzi trudno jest znaleźć. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, to przyjdźcie najpierw do kompetentnych urzędników i wyjaśnijcie, skąd te uwagi biorą się, a nie bierzcie umowy  i mówcie, że jest w nich tyle ciekawych kruczków, które mogą sugerować, że umowy są niekorzystne dla gminy. Urząd był kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie gospodarki mieszkaniowej, sprawdzane były wszystkie umowy i faktury i uwagi były nie ważące na działalności spółki, jak również sposobie rozliczania się spółki z gminą. W marcu przyjęto wieloletni program i udajemy, jakby nic w tej sprawie nie działo się w Gminie. Na następną sesję każę przygotować informację, ile dzięki budownictwu komunalnemu  w GTBS-ach zwolniło się mieszkań komunalnych, które zasiedliliśmy osobami z listy mieszkaniowej. Poprzez budownictwo w GTBS-ie odzyskujemy lokale socjalne o niskich standardach. Pani Nikitińska, jako były członek Komisji Mieszkaniowej i Pani Karzyńska – Karpierz, jako obecny członek Komisji, widzi jaką prowadzimy politykę w tym zakresie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - zostały zgłoszone dwa wnioski przez radnego Nikitińskiego oraz radną Karpierz, są one zbieżne. Poddam je pod głosowanie. Jeżeli zostaną przyjęte, ten punkt zostanie zdjęty z porządku obrad sesji.

Radny Paweł Nikitiński – Pan Burmistrz wypowiada kwestię, która sugeruje, jakieś zachowania, mówi, że ktoś komuś zarzucił nieprawidłowości albo być może nawet gorsze rzeczy, a takie słowa nie padają. Pan chce teraz przerwać dyskusję nad wnioskiem, skoro właśnie zrodziły się wątpliwości wśród radnych. Myślę, że to nie jest dobra kolejność.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - poddaję pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana radnego Pawła Nikitińskiego. Pani radna Karzyńska - Karpierz zgłosiła wniosek, który jest z nim zbieżny.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za zdjęciem  z porządku obrad projektu uchwały zgodnie z wnioskiem radnego Pawła Nikitińskiego.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku radnego głosowało
3 radnych, przy 15 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22.

Radny Rafał Guga – cieszę się, ze wniosek ten nie został przyjęty z prostej przyczyny. Każde odkładanie decyzji w czasie, tak jak w tym przypadku, będzie powodowało przynajmniej opóźnienie realizacji tego budynku. Jeżeli nie przystąpimy do procedowania  w sprawie realizacji tego budynku, czy też GTBS do niej nie przystąpi, to będą opóźnienia. Wiem, że jest spore zainteresowanie osób, które czekają na rozpoczęcie budowy i są zainteresowane pozyskaniem mieszkań w tym następnym bloku. Odpowiadając na wcześniejsze stwierdzenia radnej Karzyńskiej - Karpierz, tak się składa, że kiedyś starałem się o mieszkanie komunalne, miałem bezrobotną żonę i dziecko i okazało się, że nie spełniałem warunków do tego, żeby uzyskać mieszkanie komunalne, bo przekroczyłem jakiś próg. Znalazłem się na liście tylko dlatego, że w mojej rodzinie istnieje niepełnosprawność i przegęszczenie. W Polsce niestety tak jest, że nauczyciel, to jest tak dobrze opłacany pracownik, że jest za bogaty na mieszkanie komunalne, ale niestety tak słabo opłacany pracownik, że go nie stać na mieszkanie i na kredyt w banku. Dla mnie jedyną formą pozyskania mieszkania był GTBS. Jeżeli chodzi o budowę budynków komunalnych, Pani radna Karzyńska - Karpierz zaproponowała, aby wybudować w tamtym miejscu budynek komunalny, a nie GTBS-u. Przypominam, bo Pani doskonale wie, że jako klub wielokrotnie wnioskowaliśmy do Burmistrza o budowę budynku komunalnego i na dzień dzisiejszy jest stanowisko, że budynek taki będzie budowany przy ul. Targowej. Jeżeli Burmistrz go nie wybuduje, będziemy go rozliczać. Na dzień dzisiejszy dyskutujemy o następnym budynku GTBS-u. Jeżeli są chętni ludzie, dlaczego mamy im dzisiaj powiedzieć, że nie zgadzamy się, albo, że mają czekać nie wiadomo jak długo, ponieważ my mamy jakieś podejrzenia. Pan radny Sanecki powiedział, że budowa budynku przez GTBS jest niewystarczająca, nie tworzy ruchu na rynku mieszkaniowym i mieszkania są nadal drogie. Jest wręcz przeciwnie, im więcej GTBS wybuduje mieszkań, im więcej ludzi będzie w nich mieszkało, tym popyt na mieszkania będzie malał i ceny będą musiały się obniżyć. To są proste podstawy ekonomii. Jeżeli chodzi o fundusz gwarancyjny, to z chęcią zaciągnąłbym kredyt, skorzystał z takiego funduszu, po czym przestałbym spłacać kredyt i niech gmina się martwi. Namawiałbym do głosowania za poparciem tego projektu uchwały.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – mamy uchwałę dotycząca przekazania aportu. Jest mnóstwo osób, które nie dostały się na listę naboru na mieszkania w aktualnie budowanym bloku. Oczekują jak potoczy się to głosowanie, a my cały czas rozmawiamy na temat mieszkań komunalnych. Przegłosowaliśmy program, o którym mówił Pan Burmistrz, to go realizujmy. Jeżeli na dzień dzisiejszy gmina nie ma przygotowanych planów zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury, kanalizacji, sieci wodociągowych, to jaką mamy propozycję dla ludzi? Z czym mamy wystąpić do inwestorów o których mówił radny Marek Sanecki? Z czym mamy wystąpić do inwestorów, do deweloperów, jeżeli nie mamy gruntów pod budowę? Prosiłabym, aby Pan Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Mnie nie interesuje, kto ma jakie wynagrodzenie, czy jest nauczycielem i czy mało, czy dużo zarabia. Głosujemy, czy mamy przekazać aportem grunt, a sprawę mieszkalnictwa odłóżmy, bo i tak ją co roku przekładamy. Miały zostać utworzone mieszkania w Nowym Czarnowie, teraz mają być na ul. Targowej. W uchwalonym programie ujęte były mieszkania komunalne w Nowym Czarnowie. Możemy znaleźć wiele firm które budują mieszkania, ale my nie jesteśmy na to dzisiaj przygotowani. Chwała GTBS-owi, że chce jeszcze budować, bo dzisiaj żadna ze spółdzielni mieszkaniowych w Gryfinie nie jest tym zainteresowana. W imieniu osób, które czekają na te mieszkania, proszę przegłosujmy ten projekt uchwały.

Radny Marek Sanecki – przychylam się do wniosku, który składają wszyscy, żeby dyskutować o projekcie uchwały. W projekcie uchwały jest zapisane tylko i wyłącznie, że mamy przekazać grunt na podniesienie kapitału. W jakim celu mamy ten kapitał podnosić? Co się stanie, jeżeli nie przekażemy tego gruntu na podniesienie kapitału? Czy jeżeli ogłosimy przetarg GTBS kupi tę działkę, czy nie? Proszę zwrócić uwagę, że nie wypowiadamy się, czy wybudować, czy nie. Jeżeli GTBS chce budować budynki w tym systemie, niech buduje. W projekcie uchwały jest podniesienie kapitału. Po co mamy podnosić ten kapitał? Firmy wydają akcje dlatego, że mają pomysł na zagospodarowanie tych pieniędzy. W uzasadnieniu do uchwały napisano, że „mając na uwadze ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, podstawowe cele działalności oraz fakt, że w wyniku wniesienia aportem do Spółki, prawa własności w/w nieruchomości, nastąpi podwyższenie jej kapitału zakładowego i zwiększenie ilości udziałów, zasadne jest przekazanie działki nr 466/4 w formie aportu.” Przecież nie ma tu mowy o tym, że jest to w celu budownictwa, podnosimy kapitał. Jeżeli gmina nie przekaże tego gruntu, bo będzie chciała go sprzedać, czy oznacza to, że GTBS nie będzie budował budynku?

Radny Paweł Nikitiński - myślę, że niektórzy trywializują sobie sytuację, zupełnie niepotrzebnie. Szanuje pogląd każdego, który wypowiadał się w trakcie sesji, w wielu tych wypowiedziach było sporo argumentów. Proponuje jednak, aby ze spokojem rozważyć to, co mówią poszczególni radni. Radna Lidia Karzyńska – Karpierz mówi o tym, że na tym samym terenie, który jest dzisiaj naszą własnością możemy zbudować budynek komunalny i mieć do tego dofinansowanie, a co niektórzy reagują na zasadzie – co nas to obchodzi. Obchodzi nas, bo jeśli przekażemy grunt, to już tej inwestycji w tym konkretnym miejscu nie zrealizujemy. Żaden z radnych do tej pory nie wypowiedział się wprost, żeby nie wnosić aportu do spółki. Padają pytania, czy należy go teraz wnosić, czy być może poczekać z decyzją do momentu, kiedy podyskutujemy o tym, jak chcemy to realizować. Pan Burmistrz emocjonalnie występuje i mówi, że będzie realizował mieszkania komunalne. Przypominam o Nowym Czarnowie, gdzie miała być sztandarowa inwestycja gminy w postaci budowy mieszkań komunalnych. Jest to kompletna klapa, nic nie ma i nic nie będzie. Na dyżurach radnych jestem świadkiem sytuacji, które każdego człowieka są w stanie zmusić do tego, żeby  o propozycji Pani radnej Karzyńskiej - Karpierz rozmawiać bardzo poważnie. Dzisiaj dyskusja na temat wniesienia tej działki do GTBS-u jest pytaniem, czy w tym momencie nie powinniśmy się zatrzymać, zweryfikować i zastanowić. Potrzeby, które mamy realizować nie są skierowane tylko do wąskiej grupy, są skierowane do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Podniesienie kapitału zakładowego, z punktu widzenia spółki to bardzo racjonalne działanie i samej spółki nie można krytykować za taką próbę, natomiast my występujemy  w interesie gminy Gryfino, a więc wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy będą nabywali mieszkania w zasobie GTBS-u poprzez partycypację. Argument, który przytaczał radny Rafał Guga jest bardzo cenny, nie należy go lekceważyć, ale to nie jest argument jedyny, bo poza grupami zawodowymi, jak nauczyciele są także tacy, którzy zarabiają 900 zł  i trzeba te akcenty umieć rozkładać. Należy rozłożyć akcenty na budynki GTBS-u z partycypacją i myśleć także o budownictwie komunalnym, być może poprzez wprowadzenie takiej uchwały, która będzie regulowała korzystanie z mieszkań komunalnych. Dlatego proponowałem, żebyśmy zatrzymali się, nie odrzucili projektu, ale podyskutowali, sprawdzili i podjęli decyzję.

Radny Stanisław Różański - Prezydent Francji Jeaques Chirac miał takie mądre powiedzenie – znów stracił okazję, żeby siedzieć cicho. Panowie radni: Sanecki i Nikitiński, straciliście tę okazję. A propos powoływania tej komisji i tego śledztwa, nie możemy nic zrobić wobec spółki, poza tym, co usłyszeliście na tej sali z ust Pana Przewodniczącego. Takie jest dzisiaj prawo. Jeżeli któryś z was ma podejrzenia, że źle się dzieje, że są przekręty, nieprawidłowości, to art. 304 kpk nakazuje jednemu i drugiemu złożyć doniesienie do prokuratury o domniemaniu popełnienia przestępstwa.

Radna Wanda Kmieciak – tyle dyskusji wywołał temat, który jest w naszej gminie ważny,  a dotyczy braku mieszkań komunalnych, jak i mieszkań z zasobu GTBS. Przecież podstawowym przedmiotem działania GTBS-u jest budowa budynków mieszkalnych.  W sytuacji, kiedy jest brak mieszkań, gmina wychodzi na przeciw mieszkańcom, którzy oczekują mieszkania w GTBS-ie. Pan Burmistrz kilkakrotnie wypowiadał się, że przystąpimy również do budowy mieszkań komunalnych. W związku z tym nie ma sensu przenoszenie dyskusji na boczne tory, pomińmy inne tematy, wróćmy do meritum sprawy i zagłosujmy nad uchwałą.

Radny Paweł Nikitiński – zastanawiałem się, jak odpowiedzieć Panu Różańskiemu chciałem przytoczyć Immanuela Kanta, ale obawiam się, że Pan by tego nie zrozumiał, więc dam sobie spokój, natomiast odpowiem Panu krótko i lapidarnie - nie będę milczał w tej sprawie. Myślę, że radny Marek Sanecki też nie będzie milczał w tej sprawie. Będę występował w interesie tych mieszkańców, których potrzeby nie są zaspokojone. Pan jest człowiekiem niezwykle zamożnym, jeździ Pan luksusowym samochodem, mieszka Pan w pięknym domu, gratuluję Panu, ale nie wszyscy mają takie warunki. Panie Przewodniczący, czy ja jestem przy głosie, czy Pan radny Różański?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - Szanowni Państwo, nie zaglądajcie sobie do kieszeni, odnoście się do projektu uchwały. Bardzo proszę o szanowanie swoich przedmówców.

Radny Paweł Nikitiński – być może w związku z tym Pańska wrażliwość nie sięga tak daleko i być może nie jest Pan w stanie zrozumieć człowieka, który ma zdecydowanie mniejsze zasoby.

Radny Stanisław Różański – może ogląda telewizję, a ja pracuję.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, wybiórczo Pan traktuje porządkowanie sytuacji na sali. Zezwala Pan na to, żeby jedna osoba w sposób bezkarny wypowiadała się  i przerywała innej, a kiedy inna obraża radnych, Pan nawet nie reaguje. To niedobrze Panie Przewodniczący, bo powinien Pan być stanowczy i konsekwentny. Jeśli pilnuje Pan porządku, to niech Pan pilnuje konsekwentnie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - przyjmuję tę uwagę.

Radny Paweł Nikitiński – jest taki zwyczaj w Radzie Miejskiej w Gryfinie, że kiedy rozmawiamy o GTBS-ie, to rzekomo Rada Miejska w Gryfinie nie ma żadnego uprawnienia do tego, żeby się wypowiadać. Po co ta uchwała, pytam kolejny raz? Po to, że decydujemy  w imieniu wszystkich mieszkańców o tym, co chcemy zrobić z tym gruntem. Mam życzenie, żeby na tym gruncie powstały mieszkania komunalne. Jeśli dzisiaj Rada Miejska w Gryfinie w toku dyskusji będzie podejmowała decyzję, że jednak będziemy budowali mieszkania GTBS-u, w których będzie partycypacja, być może zagłosuję „za”, bo to jest także jeden z celów. Dlaczego nie uwzględniacie potrzeb ludzi słabszych, dlaczego nie bierzecie pod uwagę tych ludzi, którzy mają niskie dochody? Dlaczego od trzech lat tej kadencji o mieszkaniach komunalnych mówimy – nie? Dlaczego tym wszystkim mieszkańcom, których nie stać na kupno mieszkania w GTBS-ie Rada Miejska w Gryfinie mówi – nie? To jest moje pytanie do Was.

Radny Artur Nycz – Panie Prezesie, jaki jest, mniej więcej, koszt wybudowania budynku, który ma powstać na gruncie przekazanym aportem przez gminę? Czy jest on już znany?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela - obowiązuje nas prawo zamówień publicznych, nie odpowiem Państwu na to pytanie, ponieważ głównym nośnikiem kosztów jest wykonawstwo. Wykonawcę wybieramy w drodze przetargu.

Radny Artur Nycz – jaki jest wobec tego, koszt budowy budynku, który jest aktualnie budowany?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela - cena wynosi 4.000 zł za m2 uwzględniając grunt, projekt. Jest to najdroższy budynek, ponieważ wybór wykonawcy nastąpił w momencie, kiedy ceny na rynku usług budowlanych były bardzo wysokie.

Radny Artur Nycz – ile mieszkań powstało w tym budynku i jaki był całkowity koszt jego wybudowania?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – koszt budowy budynku, który realizujemy wynosi ok. 9.200.000 zł, powstaje w nim  48 mieszkań, a jego powierzchnia wynosi ok. 2.300 m. Koszt wybudowania 1 metra kwadratowego to 4.000 zł.

Radny Artur Nycz – rozmawiamy o budownictwie komunalnym, to budownictwo nie będzie znacznie odbiegało standardem od tego, co wybudowaliśmy. Zakładając, że będziemy mieli dofinansowanie, wszystkich zwolenników budownictwa komunalnego pytam, skąd wezmą kwotę rzędu 6-8 mln zł w budżecie na wybudowanie około 50 mieszkań, jeżeli  w międzyczasie chcemy realizować nabrzeże, chcemy realizować park przemysłowy, chcemy remontować drogi i robić mnóstwo innych rzeczy? Skąd weźmiemy kilka milionów złotych na wybudowanie około 50 mieszkań, co i tak nie zaspokoi nam potrzeb? Powinniśmy wiedzieć o czym rozmawiamy. Czy my naprawdę jesteśmy w stanie dzisiaj poważnie rozmawiać o budownictwie komunalnym? Moim zdaniem nie. Nas nie stać na budownictwo komunalne. Możemy spróbować rozmawiać o budownictwie socjalnym, natomiast na budownictwo komunalne nas nie stać i przestańmy się łudzić, że w najbliższym czasie postawimy budynek. Zbudujemy halę, czy budynek komunalny? Jeżeli wybieramy halę, to nie budynek komunalny. Nie wszystko naraz, bo się nie da. Chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, przy tego typu uchwale. Sam fakt przekazania tego gruntu dla GTBS-u jest dla mnie racjonalny, ponieważ w tamtym miejscu znajduje się już jeden budynek GTBS-u. Niech będzie utworzone osiedle, bo budynki GTBS-u znajdują się na terenie całego miasta, a w tym przypadku jest szansa, żeby znajdowały się obok siebie. Nie chciałbym, abyśmy po raz kolejny w przyszłości przechodzili taką dyskusję, jaka miała miejsce ostatnio, przy aktualnie budowanym budynku, kiedy okazało się, że jest „dziura finansowa” i trzeba było dofinansować budowę budynku kupując mieszkania. Powinniśmy zastanowić się i powiedzieć sobie dzisiaj jasno i otwarcie, czy jeżeli zdarzy się, że będzie „dziura finansowa” przy tej inwestycji, będziemy chcieli kupować mieszkania, czy nie, czy dofinansujemy tę inwestycje w trakcie realizacji, czy też nie. Taką dyskusję przechodziliśmy kilka miesięcy temu i nad tym się skupmy, a nie nad tym, czy przekazywać grunt, czy nie. Absurdem jest twierdzenie, że w gminie potrzebne są tylko mieszkania komunalne, albo tylko mieszkania GTBS-owskie. W naszej gminie potrzebne są również mieszkania własnościowe. Są osoby których nie stać na mieszkanie własnościowe, stać ich wykup partycypacji w GTBS-ie, ale nie dostają oni mieszkania własnościowego tylko mieszkanie w najem. Są również osoby, które stać, żeby kupić mieszkanie własnościowe i GTBS ich nie interesuje. Jest zapotrzebowanie na GTBS, ale należy zastanowić się dzisiaj, jaką jesteśmy w stanie przygotować ofertę dla budownictwa własnościowego. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy gotowi do dyskusji o budownictwie własnościowym, bo nawet nie jesteśmy w stanie zaproponować jego lokalizacji. Dlaczego budownictwo mieszkaniowe ma nie rozwijać się np. na kwartałach nadodrzańskich?

Radny Marek Sanecki – radny Różański chyba powinien zasadę milczenia zastosować wobec siebie, bo przypomnę, jaki był jego komentarz, kiedy otrzymaliśmy informację, że CW Laguna ma zysk w wysokości 900.000 zł. Myślę, że gdyby wtedy milczał, to byłoby bardzo dobrze. Prezes GTBS podał kwotę 4.000 zł za metr kwadratowy i powiedział, że koszt budowy 1 m2 jest liczony z gruntem. Według mojej wiedzy, grunt był przekazany, więc do tej ceny nie może Pan doliczać wartości gruntu. Proszę to wyjaśnić. Padło pytanie, dlaczego inni nie budują? Czy w naszej gminie są jakiekolwiek grunty pod budownictwo wielorodzinne, które można obecnie kupić? Być może jestem w błędzie i są grunty, a nie ma na nie chętnych. Padła sugestia, że jeżeli powstają budynki GTBS-u, to powinny one obniżać ceny mieszkań na rynku. Teoretycznie można byłoby tak domniemywać, ale proszę zwrócić uwagę, że GTBS buduje za określoną kwotę, czyli 4.000 zł za metr kwadratowy i w ten sposób dla tych osób, które sprzedają mieszkania na wolnym rynku jest odnośnikiem. Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje za 4.000 zł/m2 wraz z działką, to dlaczego inni mają sprzedawać mieszkania taniej? To chyba dzieje się w ten sposób.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – najpierw przekazujemy grunt, później dofinansowujemy inwestycję, żeby mieć 5 mieszkań, a za połowę kwoty 900.000 zł, którą zapłaciliśmy za te 5 mieszkań, można byłoby wyremontować i przystosować na mieszkania socjalne budynek po szkole w Borzymiu. Przewidywany koszt tej inwestycji wynosi  300.000 zł. Mielibyśmy już kilkadziesiąt takich mieszkań. Zgadzam się z tym, że dofinansowujemy tylko pewną grupę mieszkańców, których stać na partycypację dla GTBS-u, natomiast nie myślimy w ogóle o ludziach, którzy nie maja gdzie mieszkać  i przychodzą z tym problemem do Burmistrza.

Radna Elżbieta Kasprzyk – ad vocem wypowiedzi Pana Radnego Nikitińskiego, Panie radny nie zgadzam się z Pana opinią, że Rada nie chce budować mieszkań komunalnych. To jest nieprawda. Wraz z klubem występowaliśmy z wnioskami do Pana Burmistrza o budowę mieszkań komunalnych. Zostały zagwarantowane na to środki w tegorocznym budżecie  i mają być zagwarantowane w latach kolejnych. Dostałam informację, że budowa budynku komunalnego będzie rozpoczęta przy ul. Targowej. Inwestorem zastępczym będzie Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W chwili obecnej opracowywany jest wtórnik do celów projektowych. Realizacja zadania zakładana jest do końca sierpnia 2011 w związku  z tym proszę nie wyrażać opinii i nie uogólniać, że nie jesteśmy za budowaniem mieszkań dla ludzi biednych. Róbmy jedno i drugie, jedno nie przeszkadza drugiemu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, mam dla Pana propozycję, żeby raz na zawsze zakończyć tę dyskusję, proponuję, aby Pan jedną z działek przy tamtej ulicy przeznaczył do przetargu publicznego, żeby mógł ją kupić jakiś deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa i żebyśmy wreszcie mieli odniesienie, czy ktoś będzie zainteresowany budownictwem w Gryfinie. Radnym proponuje również, aby posłuchali  w internecie naszej dzisiejszej dyskusji i wyciągnęli z tego wnioski, bo myślę, że budujemy zły wizerunek Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radny Paweł Nikitiński – jestem odmiennego zdania. Myślę, że radni Rady Miejskiej  w przeważającej większości, wyłączając może jednostkę, rozmawiają bardzo merytorycznie, prezentują swój pogląd. Co do mieszkań komunalnych, Pani Przewodnicząca Kasprzyk, ile mieszkań komunalnych wybudowaliśmy w tej kadencji? Zero. Taka jest odpowiedź i takie są efekty. To co mówimy, to co jest zapisane na papierze, to co spotyka się z jakimś zapewnieniem mnie nie przekonuje. Mnie przekonują efekty i fakty. Fakty wyglądają w ten sposób, że popierając Burmistrza Henryka Piłata w jego działaniach doprowadziliście do sytuacji, że mieszkań komunalnych nam nie przybywa i nie przybędzie. To jest moje stanowisko w tej sprawie, odpowiadając Pani na tę kwestię. Wracając do projektu uchwały jeszcze raz podkreślam, że poszliśmy w zupełnie innym kierunku, dlatego, że nie chcemy o tej problematyce rozmawiać w innym miejscu. Nie chcemy rozmawiać o tym, jak będziemy realizowali budownictwo mieszkaniowe i czy tylko w ten sposób. Oczywiście można powiedzieć, że przyjęliśmy koncepcję i będziemy ją realizowali. Tyle koncepcji, ile wypracowano w tym urzędzie, które leżą w szufladach i które nigdy nie były realizowane, tyle pomysłów, planów, zabiegów, to można wytapetować pół Polski tymi papierami. Zacznijmy ze sobą rozmawiać naprawdę konstruktywnie. Nie dziwi mnie stanowisko  GTBS-u, ono jest racjonalne, natomiast Rada Miejska w Gryfinie podejmuje decyzje, a jeśli podejmuje decyzje, to ma prawo mieć różne opinie.

Radny Tadeusz Figas – klub radnych BBS i klub radnych GIS cały czas nalega, aby budownictwo komunalne powstało w naszej gminie i z tego co wiem powstaje koncepcja zlokalizowania budynku komunalnego przy ul. Targowej. Ja wierzę w to, że do końca kadencji ten budynek powstanie. Nie można mówić, że nie realizujemy budownictwa komunalnego. Chciałbym zapytać, czy w związku z aportem, który wnosi gmina do GTBS-u w jakiś sposób korzystają z tego osoby, które będą tam mieszkać? Czy obniży on koszty tego budynku? Jest to dla mnie bardzo istotne i chciałbym wiedzieć, czy tak jest. Chciałbym żeby mieszkańcy w jakiś sposób na tym skorzystali.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – odnośnie budynków w Nowym Czarnowie zapraszam do Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, w którym znajduje się pełna dokumentacja fotograficzna, w jakim stanie przejęliśmy te obiekty. Z dyskusji, której przysłuchuję się dzisiaj wynikałoby, że te budynki były prawie do zamieszkania. Z Zespołu Elektrowni Dolna Odra wpłynęło pismo, aby w tym miejscu nie lokalizować budownictwa mieszkaniowego, bo może to zahamować budowę bloku 800 MW. Wystąpiłem z wnioskiem do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, żeby można było w tym miejscu zlokalizować działalność rzemieślniczą. Oczekuję na odpowiedź Marszałka w tej sprawie. Zapewniam Państwa, że do końca naszej kadencji budynek przy ul. Targowej, albo zostanie oddany albo będzie w stanie końcowej realizacji. Nie mogę powiedzieć, że będzie już gotowy do zamieszkania, ale będzie bardzo duże zaawansowanie. Przewidziano do budowy 50 mieszkań. W tej chwili dzięki budownictwu GTBS-u spośród gmin o podobnej wielkości, oddaliśmy najwięcej mieszkań.  Obecnie zbrojone jest osiedle Taras Północ i rejon Wełtyń II. Prowadzimy politykę zarówno dla budownictwa jednorodzinnego, jak i GTBS-owskiego. Koszt budowy mieszkania komunalnego i socjalnego jest podobny jak koszt budowy mieszkania w GTBS-ie. Dobra polityka, którą odrzuciliśmy była taka, że część mieszkań w budynku GTBS-u należała do gminy i do mieszkań w GTBS-ie przenosiliśmy ludzi z zasobów o niskim standardzie. Zgadzam się na każdą dyskusję, na każde spotkanie, jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, wysłucham go i przedstawię Radzie pod głosowanie. Przecież o budżecie nie decyduje Burmistrz, Burmistrz przedkłada Radzie projekt budżetu, zatwierdza go Rada i Rada rozlicza Burmistrza z jego wykonania.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., aportu w postaci prawa własności nieruchomości z autopoprawką Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., aportu w postaci prawa własności nieruchomości została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23.
Uchwała Nr XLIII/458/09 stanowi załącznik nr 24.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimi – DRUK Nr 7/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimi została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25.
Uchwała Nr XLIII/459/09 stanowi załącznik nr 26.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt – DRUK Nr 8/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Artur Nycz – mam pytanie do Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Jakie są na dzień dzisiejszy przeszkody, żeby na terenie gminy była pełna segregacja odpadów? Czy jest to kwestia finansowa, czy organizacyjna?

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o. Rafał Mucha – posiadamy już pozwolenie na budowę linii do sortowania odpadów na składowisku, natomiast staramy się pozyskać pieniądze na ten cel. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oferuje możliwość dopłacania do uzyskanego przez wnioskodawcę kredytu komercyjnego. Ponieważ obecnie ani z Regionalnego Programu Operacyjnego ani z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie ma możliwości pozyskania pieniędzy na realizację tej inwestycji.   Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dlatego, że nie jest to inwestycja, która będzie obsługiwała powyżej 150.000 mieszkańców. Musiałby to wykonywać zakład utylizacji odpadów, który obsługuje taką ilość mieszkańców. Gmina Gryfino przypisana jest do Pyrzyc, nie sądzę, aby zakład utylizacji odpadów powstał w najbliższej przyszłości, w związku z tym musimy sobie poradzić sami. W chwili obecnej nie są ogłaszane konkursy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Cała inwestycja według kosztorysu inwestorskiego szacowana jest na 3.200.000 zł. My szacujemy, że w wyniku przetargu ta wartość może zmniejszyć sie do ok. 2.500.000 zł. Linia do sortowania zlokalizowana byłaby na terenie składowiska odpadów Gryfino Wschód na dzisiejszej kwaterze nr II B, czyli tej części, która nie jest wykorzystana do rozbudowy wysypiska. Takie inwestycje realizuje się stosunkowo szybko, długie są tylko procedury przetargowe. Ogłoszenie musi być opublikowane przez 45 dni w BIP-ie, natomiast sama realizacja zadania nie powinna przekroczyć 6 miesięcy. Jest duża nadzieja na to, że jeżeli uda się zorganizować to finansowanie, to w przyszłym roku instalacja ruszy. Myślę, że gmina Gryfino poradzi sobie z tematem odzysku odpadów. Nie do końca wiadomo, jak będzie rozwiązana ta kwestia w województwie zachodniopomorskim, natomiast kierunek, który ustaliliśmy z Panem Burmistrzem wydaje sie najrozsądniejszy. Docelowo chcemy porozumieć się z Miastem Szczecin w sprawie spalarni odpadów, przy czym proces inwestycyjny dotyczący spalarni zajmie lata, bo z tego co wiem, chyba jeszcze nie jest znana jej docelowa lokalizacja. W międzyczasie dogonią nas terminy wynikające z zobowiązań naszego kraju, który w momencie akcesji do Unii Europejskiej przyjął pewien program, co do poziomu odzysku odpadów w określonych grupach, kodach. Będziemy robić wszystko, żeby wywiązać się z tych zobowiązań na skalę gminy. W tym roku złożyliśmy projekt do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i czekamy na jego ocenę. Pomimo tego, że jesteśmy gminą miejsko – wiejską, jeżeli projekt będzie realizowany na terenach wiejskich, jest możliwość, żeby taki wniosek złożyć. Złożyliśmy wniosek na zakup samochodu do selektywnej zbiórki i na pojemniki do selektywnej zbiórki, przy czym realizacja programu może rozpocząć wtedy, kiedy będzie instalacja do segregacji odpadów. Jesteśmy w stanie odebrać selektywnie odpady na terenie gminy, tylko nie jesteśmy w stanie ich później przerobić. Nie jest tak, że kiedy mieszkańcy segregują odpady u źródeł, to wyrzucają je do pojemników, w stanie takim, który da się idealnie wykorzystać. Odpady trzeba niestety oczyszczać, w niektórych grupach, np. PET jest do 50% zanieczyszczeń, przy czym są to zanieczyszczenia, które my tolerujemy i nie zamierzamy na razie tego faktu zmieniać. Odpady, które odbieramy nie są tylko PET, są to folie, innego rodzaju tworzywa i chemia gospodarcza. Cieszy nas fakt, że nie trafiają one bezpośrednio na składowisko, tylko za do tych pojemników. Są one przez nas wybierane i kiedy nazbieramy odpowiednią partię przekazujemy ją dalej. Rynek surowców wtórnych uległ w tym roku zapaści. Kiedyś uzyskiwało się pewne przychody ze sprzedaży surowców wtórnych, a dzisiaj do niektórych należy dopłacać, żeby się ich pozbyć.

Radny Artur Nycz – w przypadku miejscowości wiejskich czekamy na rozstrzygnięcie projektu. Czy w przypadku terenu miasta możemy już określić końcowe ramy tego procesu?

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o. Rafał Mucha – my ten proces postrzegamy równolegle, dlatego. Tak naprawdę jest to tylko kwestia możliwości technicznych, przerabiania, segregacji odpadów na składowisku, wyposażyć nieruchomości jesteśmy w stanie bardzo szybko. Na terenach wiejskich najlepszym modelem na dzień dzisiejszy jest selekcja u źródeł za pomocą worków. Robimy to pilotażowo, żeby zdobywać doświadczenie i mieć widzę jak organizować określone prace. W niektórych miejscowościach wiejskich na terenie gminy już wprowadziliśmy ten program, po to, by przystąpić do niego  „z marszu” w momencie kiedy technicznie będziemy gotowi do przetwarzania odpadów. Dzisiaj ilość odpadów, która wpływa na składowisko wynosi ok. 10.000 ton w skali roku. Chcemy zbudować linię do segregacji 15.000 ton odpadów w skali roku na jednej zmianie, która mogłaby, pracując na dwie zmiany, zaspokoić potrzeby naszej gminy oraz gmin ościennych. Nasze składowisko spełnia wszelkie wymogi i nie ma żadnej obawy, że z końcem roku zostanie zamknięte. W chwili obecnej gmina kończy inwestycję, kończona jest myjnia, a kwatera funkcjonuje od ubiegłego roku.

Radny Artur Nycz – czy kwestia wyposażenia bazy w odpowiedni sprzęt myjący dla przedsiębiorców jest wymogiem ustawowym, czy jest to ograniczenie rynku do PUK-u?

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o. Rafał Mucha – żadne z działań, które podejmuje gmina w zakresie regulaminów nie ma na celu ograniczenie konkurencji. Takie są wymogi i takie są dzisiaj standardy. Myjnia zawsze była na składowisku, natomiast nie posiadała ona ścianek bocznych. W ocenie inspektorów ochrony środowiska powodowało to, że para wodna, która się tam tworzyła wraz z zanieczyszczeniami mogła przedostawać się poza obręb myjni do środowiska. Zalecenia były takie, że ma to być obiekt, który posiada boczne ścianki, co uniemożliwia rozprzestrzenianie sie wody ze środkami dezynfekującymi podczas mycia nawet na teren składowiska. Pomimo tego, że jesteśmy w obrębie terenu, gdzie gospodarujemy odpadami, to poszczególne rodzaje odpadów, czy też poszczególne procesy, mają swoje wymogi i w określonych miejscach należy zajmować się odpadami w sposób zgody z najnowszymi dostępnymi technologiami. Na składowisku ma być porządek i inspektorzy ochrony środowiska zwracają na to bacznie uwagę. W marcu br. mieliśmy kontrolę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wszystko pod tym względem było w porządku.

Radny Stanisław Różański – Pani Naczelnik, co by się stało, gdyby w tej uchwale pozostawiono tylko zapis, że „przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego? Jeśli ustawodawca w art. 7 zobligował Radę do podjęcia uchwały formułując tzw. klauzulę generalną, że rada określi wymagania w drodze uchwały, to zróbmy tak, aby te wymagania były minimalne.

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariusz Tarka – przedsiębiorcy, którzy składają wnioski, są podmiotami, które są zainteresowane prowadzeniem określonego rodzaju działalności. Wymogi dotyczące prowadzenia tego rodzaju działalności nie są określone wyłącznie w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tak jak Pan przytoczył, ale w rozporządzeniach do tej ustawy, w rozporządzeniach do ustawy o odpadach i rozporządzeniach do ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Aktualnie obowiązujące wymogi są bardzo restrykcyjne. Nie można prowadzić działalności gospodarczej w sferze komunalnej, w sferze odpadów, zbiorników bezodpływowych bez spełnienia określonych standardów. Jeżeli ujęlibyśmy w wymogach, tak jak Pan zaproponował wyłącznie wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, to taka uchwała nic by nie stanowiła. Przedsiębiorca musi doskonale wiedzieć, jakie obowiązki musi spełnić, żebyśmy jako organ kontrolny mieli możliwość jego kontrolowania.

Radny Paweł Nikitiński – Pan Naczelnik w zasadzie uzasadnił taką treść uchwały w sposób precyzyjny, chciałbym dodać jeszcze, że Burmistrz jest zobowiązany do kontroli przedsiębiorców, czy należycie wywiązują się z obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Nie może być tak, że będziemy dbali o jakiś monopol na rynku i nie może być tak, że będziemy przymykali oczy na to, że ktoś w sposób ewidentny nie spełnia wymogów do prowadzenia określonej działalności. Musi być równość prawa, równość stron. Jeśli jest rzetelna konkurencja, to ta rzetelna konkurencja w tej uchwale ma możliwość wystąpienia. Przedsiębiorca musi spełnić określone wymogi, jeśli je spełnia może prowadzić daną działalność, jeżeli nie spełnia nie może.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27.
Uchwała Nr XLIII/460/09 stanowi załącznik nr 28.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta  i gminy Gryfino – DRUK Nr 9/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
2 radnych, przy 15 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino nie została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 29.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – DRUK Nr 10/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
Uchwała Nr XLIII/461/09 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ulicy Targowej – DRUK Nr 11/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ulicy Targowej została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
Uchwała Nr XLIII/462/09 stanowi załącznik nr 33.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl – DRUK Nr 12/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34.
Uchwała Nr XLIII/463/09 stanowi załącznik nr 35.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 – DRUK Nr 13/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała o uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36.
Uchwała Nr XLIII/464/09 stanowi załącznik nr 37.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 14/XLIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38.
Uchwała Nr XLIII/465/09 stanowi załącznik nr 39.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 – DRUK Nr 15/XLIII

Radni otrzymali wraz z projektem uchwały informację w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych – załącznik nr 40.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Tomasz Namieciński – w uzasadnieniu do uchwały mamy wymienione cztery inwestycje, m.in. jest to realizacja boiska Orlik 2012. Termin realizacji tego zadania to  16 listopada 2009 r. Dzisiaj w informacji Pana Burmistrza w pkt 26 mamy zapis, że  w związku z wniesionym protestem i odwołaniem od rozstrzygnięcia protestu na wybór wykonawcy i na realizację zadania, przedmiotowe rozstrzygnięcie zostało zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na chwilę obecną nie znamy rozstrzygnięcia Prezesa. Czy realizacja tej inwestycji nie jest zagrożona  w tym roku? Co się stanie, jeżeli to rozstrzygnięcie będzie niekorzystne dla gminy Gryfino? Czy to zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku i czy środki będą rozliczone  w przyszłym roku?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – wynik rozstrzygnięcia będziemy znali dzisiaj  o godz. 15.30, gdyż wczoraj odbyła sie rozprawa w Urzędzie Zamówień Publicznych. Nawet jeżeli rozstrzygnięcie będzie negatywne, nie trzeba powtarzać całego procesu przetargowego. Komisja przetargowa powtórzy czynności i termin rozpoczęcia realizacji tego zadania nie jest zagrożony. Rozmawialiśmy z przedstawicielem Ministerstwa Sportu i Turystyki i gdyby nastąpiło małe opóźnienie, gmina te środki otrzyma.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – chciałabym wytłumaczyć, dlaczego nie będę głosowała nad żadną z uchwał. Uchwała została nam znowu podrzucona na 5 minut przed głosowaniem. Mam pytanie do Pana Przewodniczącego, kiedy wpłynęła uchwała dotycząca zmian w budżecie? Dlaczego Komisje Rady nie mogą tak ważnych uchwał otrzymać na swoje posiedzenia?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - chciałbym wyjaśnić Pani radnej, że dzisiaj Rada Miejska w głosowaniu podjęła decyzję o przyjęciu zmian do porządku obrad i uchwała ta znalazła się w nowym porządku obrad. Rada Miejska wyraziła na to zgodę, dlatego nad tą uchwałą procedujemy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – mam pytanie do Pana Burmistrza, dlaczego nie możemy nigdy uchwał dotyczących zmian w budżecie otrzymać na komisje?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - Prezydium Rady rozmawiało z Panem Burmistrzem i Panią Skarbnik i jest to wyjątkowa sytuacja. Na przyszłość takich sytuacji nie powinno być.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – takie sytuacje są od sześciu lat, przez cały czas dostajemy zmiany w budżecie na ostatnią chwilę. To nie jest sytuacja awaryjna, ponieważ  o realizacji wodociągu Krzypnica, o realizacji boiska Orlik i o uzbrojeniu Parku Regionalnego wiemy od dawna, dlatego nie rozumiem, dlaczego uchwała dotycząca zmian w budżecie nie mogła zostać przedstawiona Komisjom Rady? Dlaczego radni nie mogą się rzetelnie zapoznać z uchwałami dotyczącymi zmian w budżecie i nie mogą ich porównać z budżetem na ten rok? Zaciągamy 4 mln zł kredytu na inwestycje, chciałabym sprawdzić jak będzie finansowana budowa wodociągu Krzypnica. Boję sie o płynność finansową naszej gminy. Jest to bardzo ważna kwestia i nie rozumiem, dlaczego Panowie Przewodniczący dopuszczają uchwały dotyczące zmian w budżecie na 5 minut przed głosowaniem?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - dyskutujemy nad tą uchwałą tylko dlatego, że Rada Miejska wyraziła zgodę na to, żeby nad tą uchwałą procedować.

Radny Paweł Nikitiński – co do zasady Pani radna Magdalena Chmura Nycz ma rację, co do szczegółu jest tak, że Komisja Budżetu procedowała nad tym projektem uchwały. Pani Skarbnik była obecna na naszej Komisji, rozmawialiśmy o przyczynach, dla których ten projekt uchwały jest przedkładany. Dyskusja była interesująca, Komisja Budżetu została przekonana, natomiast rzeczywiście dobrze byłoby, aby te wątpliwości, które ewentualnie mają pozostali radni, zostały wyjaśnione. To nie jest do końca tak, że będziemy brali kolejny 4-milionowy kredyt, tylko będziemy posiłkowali się pieniędzmi w sytuacji, kiedy będziemy płacili swoje należności, a wszystkie kolejne wpływy, które będą uzupełniały nasze konto będą pomniejszały nasze zobowiązanie. Myślę, że Pan Burmistrz winien jest jednak słowa wyjaśnienia, być może pozostałym radnym. Komisja Budżetu miała w tym względzie wyczerpujące informacje.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – odpowiadając na pytanie Pani radnej, Prezydium Rady miało identyczne uwagi, jakie Pani radna zgłosiła do Pana Burmistrza i do Pani Skarbnik. Pan Burmistrz wycofał dwa projekty uchwały, które zostaną przedstawione Radzie w stosownym terminie. Porządek obrad został przegłosowany z propozycjami tych uchwał, które Pan Burmistrz zgłosił i w tym momencie nie było żadnej dyskusji. Jeśli chodzi o treść uchwały i jej uzasadnienie, w mojej ocenie załączenie do tego projektu informacji  w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych było niepotrzebne. Rozumiem, że Pan Burmistrz i Pani Skarbnik chcą mieć możliwość regulowania rachunków gminy Gryfino w sytuacji przypominającej regulowanie naszych rachunków kartą płatniczą, kiedy nie będzie określonych środków na koncie gminy. Bank udziela nam 4-milionowego kredytu na warunkach znanych do końca roku. Pytałem Panią Skarbnik, jakie będą koszty funkcjonowania takiego uprawnienia i jest to około 6-7% rocznie, ale odsetki płaci się tylko i wyłącznie od środków wykorzystanych i czasu w jakim są one  w dyspozycji gminy. Wydaje mi się, że z punktu widzenia pewnej solidności Gminy, regulowania należności dla wykonawców, taka możliwość na rzecz Pana Burmistrza jest konieczna i właściwie mogła być przewidziana przy uchwalaniu budżetu. Mówiliśmy wówczas, że w naszej ocenie mogą być takie sytuacje, że należności nie będą wpływały do budżetu w sposób zaplanowany.

Radny Ireneusz Sochaj - na Komisji Planowania Przestrzennego również była obecna Pani Skarbnik i poświęciła wiele czasu, żeby nam przedstawić argumenty za tą uchwałą. Komisja nie zajęła stanowiska tylko dlatego, ponieważ materiał ten nie był formalnie drukiem, traktowaliśmy ten projekt jako informację, a nie projekt uchwały.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chciałbym wprowadzić autopoprawkę do projektu uchwały. W § 3 należy wykreślić zapis: „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 z autopoprawką Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 41.
Uchwała Nr XLIII/466/09 stanowi załącznik nr 42.

Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 18/XLIII

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – na niektórych komisjach sygnalizowałam Państwu, że będą wprowadzone tego typu zmiany do budżetu. Zmiany dotyczą kwestii typowo formalnej. Z dniem 31 sierpnia br. przestaje funkcjonować Gimnazjum w Gryfinie,  natomiast z dniem 1 września zaczyna funkcjonować jako Zespół Szkół w Gryfinie.  W związku z powyższym konieczne jest zamknięcie budżetu Gimnazjum i otwarcie z dniem 1 września budżetu Zespołu Szkół. Na sali obecna jest główna księgowa Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół. Jeśli państwo macie chcecie wiedzieć dlaczego ta uchwała została przedłożona tak późno, to chciałabym wyjaśnić, że nie było możliwości technicznej, aby dwa tygodnie, 10 dni, czy nawet z tygodniowym wyprzedzeniem, zamknąć konto jednej szkoły i otworzyć konto drugiej placówki. Jeszcze do dnia poprzedzającego sesję dokonywane były rozliczenia, gdyż gimnazjum cały czas otrzymywało faktury z tytułu złożonych zamówień. Zostały one rozliczone i jest to przedstawione w uchwale. Uchwała prezentuje techniczny zabieg, jaki był dokonywany w gminie w poprzednim roku. Zamykaliśmy jedną placówkę i z dniem 1 września otwierana była pod nową nazwą.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
17 radnych przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 43.
Uchwała Nr XLIII/467/09 stanowi załącznik nr 44.

Ad. XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego – DRUK Nr 19/XLIII

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – projekt uchwały został przedstawiony i omówiony na dwóch komisjach. Projekt uchwały jest wynikiem zeszłotygodniowego spotkania w Gminie Chojna, na którym zawiązało się Stowarzyszenie Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego. Zostaliśmy zaproszeni przez Burmistrza Chojny w związku z tym, że na terenie Gminy Gryfino również funkcjonują podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z rybołówstwem. W wyniku decyzji Komisji Europejskiej z 2008 roku zatwierdzającej projekt operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zostało umożliwione podmiotom prowadzącym tzw. drobną działalność rybacką pozyskiwanie środków na rozwój z Unii Europejskiej. Dla Polski jest to kwota niebagatelna, wynosi 313 mln euro i jest przeznaczona do wykorzystania do 2013 roku. Warunkiem wykorzystania tych środków jest powstanie  tzw. lokalnych grup rybackich. W naszym województwie przez Marszałka przewidzianych jest około ośmiu takich grup. Aby taka grupa mogła funkcjonować w jej skład muszą wejść trzy podmioty: podmiot publiczny, czyli gmina, powiat lub stowarzyszenia gmin, powiatów; czynnik fizyczny, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz czynnik społeczny, czyli np. związki zawodowe, związki wędkarskie, fundacje. Z inicjatywy Gminy Chojna  w czwartek zostało powołane Stowarzyszenie Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego, w skład którego weszła Gmina Chojna, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Związku Wędkarskiego, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz sami zainteresowani pozyskiwaniem środków, czyli rybacy i osoby prowadzące działalność w rybactwie, również te osoby, które zajmują się obrotem rybami. Minimalna ilość mieszkańców z obszarów, które mogłyby wejść do tych stowarzyszeń to 1.000 osób zamieszkująca dany obszar, a maksymalnie 100.000 osób. W związku z tym deklarację przystąpienia do tego stowarzyszenia złożyła już Gmina Moryń, Gmina Stare Czarnowo, Gmina Lipiany i Gmina Myślibórz. Jeśli dzisiaj Państwo wyrazicie zgodę, aby Gmina Gryfino przystąpiła do tego stowarzyszenia, to również będziemy w nim funkcjonować. Nasz udział jest niezbędny, aby osoby zajmujące się tą działalnością gospodarczą mogły  w przyszłości skorzystać z tych pieniędzy. Jeżeli stowarzyszenie otrzyma status lokalnej grupy rybackiej od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego będzie musiało opracować tzw. lokalną strategię i w tej strategii wszyscy członkowie wykażą cele i zadania, jakie chcą realizować i na które będą chcieli pozyskać środki. To są zadania szeroko związane z rybactwem, można otrzymać środki nawet na turystykę związaną z jeziorami i na poprawę infrastruktury technicznej. W zależności od tego, ile osób i jak duże obszary będą objęte tym programem, tyle środków będzie można pozyskać. Na komisjach padły pytania, jaką korzyść będzie miała Gmina Gryfino z tego że będzie członkiem tego stowarzyszenia. Pozyskane środki nie będą wpływały bezpośrednio do budżetu gminy Gryfino, ale będą wpływały dla mieszkańców naszej gminy, dla przedsiębiorców, których praca oczywiście przedkłada się na wpływy do naszego budżetu. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie będą koszty związane z naszym uczestnictwem w stowarzyszeniu i jakie będą składki członkowskie. Gmina Chojna ze swojego budżetu przeznacza kwotę 20.000 zł na organizację biura stowarzyszenia, ponieważ tam będzie znajdowała się siedziba tego stowarzyszenia. Składki zostaną ustalone przez członków już w trakcie funkcjonowania stowarzyszenia.

Radny Marek Sanecki – złożyłem interpelację, aby przedstawić radnym materiał dotyczący korzyści i kosztów wynikających z członkostwa w tych podmiotach, do tego czasu możemy wstrzymać się z podjęciem decyzji o przystąpieniu do stowarzyszenia. Myślę, że nie jest to sprawa pilna. Wydaje mi się, że wysokość składek, zasady ich naliczania powinny być ustalone. Według mnie grupa inicjatywna na swoim zebraniu założycielskim powinna te zasady określić. Trudno jest teraz przystępować w ciemno, bo ustalenia mogą być takie, że będziemy płacili składkę w wysokości 500 zł, ale może być tak, że będziemy płacili składkę w kwocie 100.000 zł. Być może cele będą zasadne i będzie nam się opłacało do tego stowarzyszenia przystąpić, a być może nie. Materiał, bynajmniej ja, chciałbym przeczytać. Sam kiedyś tworzyłem stowarzyszenia, znam zasady ich tworzenia i nie widzę powodu takiego pośpiechu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – do projektu uchwały załączony został statut Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego. Czy wiadomym jest, w jaki sposób Gmina Gryfino będzie desygnować swojego przedstawiciela bądź przedstawicieli?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – w uchwale w § 2 udziela się pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
14 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 45.
Uchwała Nr XLIII/467/09 stanowi załącznik nr 46.

Ad. XXIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zgodnie z deklaracją Burmistrza poinformował radnych, że wszystkie odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie

Ad. XXV. Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym zaprosić radnych i wszystkich gości na dożynki gminne, które odbędą się w najbliższą sobotę, na rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września oraz na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy rozpoczęcia  II wojny światowej. W dniu 8 września o godz. 18.00 w Kościele pw. Narodzenia NMP po długim oczekiwaniu zagrają organy. Ich remont kosztował ok. 500 tys zł. Gmina wniosła swój udział w remont organów. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.

Radna Janina Nikitińska – czy Burmistrz mógłby mi odpowiedzieć dzisiaj na interpelację w sprawie kanalizacji deszczowej?

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – proszę o udzielenie informacji w związku z przyjętą na ostatniej sesji uchwałą dotyczącą sfinansowania zakupu dwóch wozów strażackich, na jakim etapie jest składanie wniosku o kredyt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jakie czynności w tym zakresie są podjęte? Czy zdążymy się wywiązać z deklaracji danych strażakom? Przedstawicielka OSP sygnalizowała, że sprawa powinna być załatwiona najpóźniej do końca miesiąca września.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w dniu 17 września 2009 r. jesteśmy umówieni z dyrektorem Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, mamy zapewnienie, że ten kredyt otrzymamy. Jest opracowana specyfikacja przetargowa i nie widzę zagrożenia, aby to nie zostało zrealizowane.

Radny Marek Sanecki – chciałem poinformować, że w dniu 19 września odbędzie się Gryfiński Festiwal Triathlonowy, nad którym patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Zachęcam wszystkich do kibicowania w trakcie zawodów i do udziału w konkurencji rodzinnej. Może to być doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu.

Radny Paweł Nikitiński – składam wniosek do Prezydium Rady o umieszczenie w porządku obrad najbliższej wrześniowej sesji obywatelskiego projektu uchwały, który wpłynął do Przewodniczącego, a jeśli istnieją jakieś istotne przeszkody ku temu by mógł być procedowany, aby osoba wskazana jako reprezentant mieszkańców została o tym poinformowana. Z wiedzy, którą posiadam, nie ma takiego przepływu informacji, a to oznacza, że zgodnie ze Statutem Gminy Gryfino po upływie trzech miesięcy uchwała musi stać się przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Gryfinie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – sesja Rady Miejskiej przewidziana jest na 24 września, jest to termin wstępny. O ostatecznym terminie sesji radni zostaną powiadomieni.

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął posiedzenie XLIII sesji Rady Miejskiej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Wyniki głosowania nad przyjęciem zmian do porządku obrad sesji - załącznik nr 6
 6. Nowy porządek obrad - załącznik nr 7
 7. Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołów: z XLI i XLII sesji - załącznik nr 8
 8. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 9
 9. Informacja o przygotowaniu Gminy Gryfino do rozpoczęcia roku szkolnego – załącznik nr 10
 10. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11
 11. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino - załącznik nr 12
 12. Uchwała Nr XLIII/454/09 - załącznik nr 13
 13. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno - załącznik nr 14
 14. Uchwała Nr XLIII/455/09 - załącznik nr 15
 15. Wydruk wyników głosowania nad wnioskiem radnego Tadeusza Figasa - załącznik nr 16
 16. Wydruk wyników głosowania nad wnioskiem radnego Rafała Gugi - załącznik nr 17
 17. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Gryfino - załącznik nr 18
 18. Uchwała Nr XLIII/456/09 - załącznik nr 19
 19. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 31.08.2012 r. lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 10, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową - załącznik nr 20
 20. Uchwała Nr XLIII/457/09 - załącznik nr 21
 21. Wydruk wyników głosowania nad wnioskiem radnego Pawła Nikitińskiego - załącznik  nr 22
 22. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., aportu w postaci prawa własności nieruchomości - załącznik nr 23
 23. Uchwała Nr XLIII/458/09 - załącznik nr 24
 24. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimi - załącznik nr 25
 25. Uchwała Nr XLIII/459/09 - załącznik nr 26
 26. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - załącznik nr 27
 27. Uchwała Nr XLIII/460/09 - załącznik nr 28
 28. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 29
 29. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - załącznik nr 30
 30. Uchwała Nr XLIII/461/09 - załącznik nr 31
 31. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ulicy Targowej - załącznik nr 32
 32. Uchwała Nr XLIII/462/09 - załącznik nr 33
 33. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl - załącznik nr 34
 34. Uchwała Nr XLIII/463/09 - załącznik nr 35
 35. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały o uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 - załącznik  nr 36
 36. Uchwała Nr XLIII/464/09 - załącznik nr 37
 37. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - załącznik nr 38
 38. Uchwała Nr XLIII/465/09 - załącznik nr 39
 39. Informacja w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych – załącznik nr 40
 40. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 - załącznik nr 41
 41. Uchwała Nr XLIII/466/09 - załącznik nr 42
 42. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - załącznik nr 43
 43. Uchwała Nr XLIII/467/09 - załącznik nr 44
 44. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego - załącznik nr 45
 45. Uchwała Nr XLIII/467/09 - załącznik nr 46.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Skrzypiński

 

Protokołowała:
inspektor
Agnieszka Grzegorczyk