Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczący głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

dotyczący głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborca zameldowany na pobyt słały na obszarze gminy Gryfino, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy.

2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Wyborcy przebywający czasowo na terenie gminy Gryfino oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali a przebywający na terenie gminy Gryfino mogą dopisać się do spisu wyborców na własny wniosek złożony do dnia 10 czerwca 2010 roku (wniosek 1 do pobrania)

Głosowanie wyborców niepełnosprawnych
Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. Wnioski w tej sprawie należy składać do dnia 15 czerwca 2010 roku (wniosek 2 do pobrania)

Głosowanie na podstawie zaświadczenia.
Wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymują na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Wnioski w tej sprawie należy składać do dnia 18 czerwca 2010 roku. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia można złożyć najpóźniej do dnia 2 lipca 2010 roku.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.
Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeżeli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

3. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika:
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu innej osobie wpisanej do rejestru w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadającej zaświadczenie o prawie do głosowania (wniosek 3 do pobrania)

Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
  • pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, (wniosek 4 do pobrania)
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli nie jest wpisana do rejestru wyborców miasta i gminy Gryfino,
  • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia /opieki/ kurateli (załącza się w przypadku, gdy taki stan istnieje).

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do dnia 10 czerwca 2010 roku. Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania, wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa może złożyć do dnia 24 czerwca 2010 roku.

4. Spisy wyborców
zostaną udostępnione do wglądu od dnia 7 czerwca 2010 roku do dnia 11 czerwca 2010 roku na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy.

Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, pok. 4 w godzinach urzędowania.