Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 czerwca 2010 r. dotycząca głosowania w ponownych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 czerwca 2010 r. dotycząca głosowania w ponownych wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

 

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania 

Wyborca, mieszkaniec Gminy Gryfino, zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16 w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 4 do dnia 2 lipca 2010 r., w godzinach pracy Urzędu:

  • poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00,
  • wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30,

Wyborca pobierający zaświadczenie powinien legitymować się dowodem tożsamości.

Wyborca pobierający zaświadczenie dla innej osoby powinien posiadać upoważnienie zawierające numer PESEL osoby upoważniającej (wniosek do pobrania).

Składanie wniosków przez wyborców nigdzie niezamieszkałych lub przebywających czasowo na obszarze Gminy Gryfino o dopisanie ich do spisu wyborców

Wyborcy nigdzie niezamieszkali lub przebywający czasowo na obszarze Gminy Gryfino w okresie obejmującym dzień wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na swój wniosek wniesiony najpóźniej do 24 czerwca 2010 r., są dopisywani do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca pobytu (wniosek do pobrania).

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wyborca, mieszkaniec Gminy Gryfino, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu innej osobie wpisanej do rejestru w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadającej zaświadczenie o prawie do głosowania (wniosek do pobrania).

Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
  • pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, (wniosek do pobrania).
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli nie jest wpisana do rejestru wyborców miasta i gminy Gryfino,
  • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia /opieki/ kurateli (załącza się w przypadku, gdy taki stan istnieje).

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do 24 czerwca 2010 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16 w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Informacja  Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22827&news_id=44084&layout=1&page=text