Wyciąg z Postanowienia Nr DSZ-720-9/10 Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 15 października 2010 r. o zmianie postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Wyciąg z Postanowienia Nr DSZ-720-9/10
Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 15 października 2010 r.

o zmianie postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 12 ust. 6 i 7 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641 ze zm.), w związku ze zrzeczeniem się członkostwa w terytorialnych komisjach wyborczych postanawiam zmienić swoje postanowienie z dnia 7 października 2010 r. Nr DSZ-720-1/10, jak następuje:

§ 1

  1. Odwołuję Panią Darię Racinowską ze składu Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie.
  2. Powołuję Panią Patrycję Dobroń do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie.

§ 6

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

KOMISARZ WYBORCZY
w Szczecinie
Jacek Szreder