UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy

UCHWAŁA
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie
z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), uchwala się, co następuje:  

§1. Przyznaje się ustalone w drodze publicznego losowania następujące numery listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy:

Nr 20 – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa
Nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Blok Samorządowy
Nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Gryfińskie Przymierze Wyborcze
Nr 23 - Komitet Wyborczy Wyborców Gryfińska Inicjatywa Samorządowa Komitet Wyborczy  Mieczysława Sawaryna
Nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Gryfino XXI

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy, na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.

Przewodniczący: Mirosław Lebuda
Zastępca Przewodniczącego: Józef Kluczyński
Członkowie: Jadwiga Czerniak
Sylwia Podsiadła
Grzegorz Racinowski
Patrycja Dobroń
Piotr Rak