Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych oraz o sprostowaniu błędów

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie
z dnia 9 listopada 2010 r.


w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych oraz o sprostowaniu błędów

Na podstawie § 12 ust. 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września  2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady  m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M.P. z 2006 r. Nr 61 poz. 641 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 3 listopada 2010 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania  i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów   i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. wprowadza się zmiany  i dokonuje sprostowania błędów:

  1. W załączniku nr 2 zamiast: „Dworzyniak Elżbieta”, winno być: „Wawrzyniak Elżbieta”.
  2. W załączniku nr 13 ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Radziszewie odwołuje się Musiał Justynę. Po zmianie komisja pozostaje w składzie 8 osób.
  3. W załączniku nr 15 ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Gardnie odwołuje się Klimas Magdalenę. Po zmianie komisja pozostaje w składzie 8 osób.
  4. W załączniku nr 17 ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Borzymiu odwołuje się Karbowską Danutę. Po zmianie komisja pozostaje w składzie 8 osób.
  5. W załączniku nr 20 ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w Dębcach odwołuje się Staszak Annę. Po zmianie komisja pozostaje w składzie 6 osób.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Mirosław Lebuda