Vademecum wyborcy

Vademecum wyborcy

Referendum lokalne dotyczące lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym odbędzie się w dniu 10 czerwca 2012 roku.
Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o obowiązujących numerach i granicach obwodów głosowania w godzinach od 7:00 do 21:00.

  1. Prawo wybierania
  2. Sprawdzenie spisu wyborców

I. Prawo wybierania w mieście/gminie Gryfino mają:

Obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat (art. 10 Kodeksu wyborczego), nie zostali pozbawieni praw publicznych lub ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu ani pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i są wpisani do stałego rejestru wyborców w mieście/gminie Gryfino.
Do rejestru wyborców z urzędu są wpisywani wyborcy mający zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta/gminy Gryfino. Z rejestru wyborców są wykreślani wyborcy, którzy wpisali się na swój wniosek do rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborcy pozbawieni prawa wybierania.

II. Sprawdzenie spisu wyborców

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 20 maja do 2 czerwca 2012 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie czy został uwzględniony w spisie wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. 4 (art. 36 Kodeksu wyborczego).
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. -Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana pisemnie.

Pobierz wniosek