Uchwała Gminnej Komisji do spraw referendum lokalnego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a w referendum lokalnym dotyczącym lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r.

Uchwała Gminnej Komisji ds. referendum lokalnego
z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a w referendum lokalnym dotyczącym lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 ze zm.) w związku z § 4 Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się druk kart do głosowania w referendum lokalnym dotyczącym lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r.
2.  Karty do głosowania drukuje się w formacie A-5 na papierze koloru białego, jednostronnie zadrukowanym.
3.   Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4.  Liczba kart do głosowania odpowiada 55% liczby wyborców gminy Gryfino, według stanu z rejestru wyborców na dzień 21 maja 2012 r.

§ 2. 1. Zarządza się wydruk nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a w referendum lokalnym dotyczącym lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r.
2. Liczba nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a wynosi 21 sztuk, po 3 egzemplarze nakładki na karty do głosowania do każdego lokalu ds. referendum dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 3. Wydruk kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Karty do głosowania oraz nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille`a powinny zostać przygotowane do rozprowadzenia nie później niż do dnia 5 czerwca 2012 r. i zdeponowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Odbiór kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a przez uprawnionych członków obwodowych komisji wyborczych wyznacza się na dzień 8 i 9 czerwca 2012 r. w godzinach określonych w grafiku dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w siedzibie Gminnej Komisji ds. referendum lokalnego, z wyłączeniem uprawnionych członków Obwodowej Komisji ds. Referendum Lokalnego Nr 19, dla których dzień odbioru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a wyznacza się na dzień 10 czerwca 2012 r. od godz. 5.00.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z-ca Przewodniczącej Gminnej Komisji
ds. referendum lokalnego

Zbigniew Nużyński