Uchwała Gminnej Komisji do spraw referendum lokalnego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a w referendum lokalnym dotyczącym lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r.

Uchwała Gminnej Komisji ds. referendum lokalnego
z dnia 6 czerwca 2012 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a w referendum lokalnym dotyczącym lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 ze zm.) w związku z § 4 Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Gminnej Komisji ds. referendum lokalnego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a w referendum lokalnym dotyczącym lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r. zmienia się wzór karty do głosowania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Gminnej Komisji ds. referendum lokalnego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a w referendum lokalnym dotyczącym lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Gminnej Komisji
ds. Referendum Lokalnego

Elżbieta Kołodziej