Uchwała Gminnej Komisji do spraw referendum lokalnego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego

Uchwała Gminnej Komisji do spraw referendum lokalnego
z dnia 6 czerwca 2012 r.


w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego

Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 ze zm.) Gminna Komisja ds. referendum lokalnego uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 16 do uchwały Gminnej Komisji ds. referendum lokalnego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników referendum w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w referendum lokalnym dotyczącym lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym, zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r., wprowadza się zmianę polegającą na odwołaniu ze składu osobowego Obwodowej Komisji ds. Referendum Lokalnego Nr 16 Zbigniewa Kubika – w związku ze złożoną rezygnacją.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl oraz w siedzibie Obwodowej Komisji ds. Referendum Lokalnego Nr 16.

Przewodnicząca Gminnej Komisji
ds. referendum lokalnego

Elżbieta Kołodziej