Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/192/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

UCHWAŁA NR XXII/192/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 czerwca 2012 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 43, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 131 poz. 764, Nr 171 poz. 1016) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna wprowadza się następujące zmiany:

 1. Uchyla się § 3 Uchwały.
 2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
  „§ 5.1. Ustala się maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna  w wysokości 350% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdy miesiąc pracy.
  2. Wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna uzależnia się od liczby dzieci, nad którymi dzienny opiekun sprawuje opiekę według zasad określonych poniżej:
  1. wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna wynosi 350% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdy miesiąc pracy, jeżeli sprawuje opiekę nad pięciorgiem dzieci,
  2. wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna wynosi 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdy miesiąc pracy jeżeli sprawuje opiekę nad czworgiem dzieci,
  3. wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna wynosi 250% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdy miesiąc pracy jeżeli sprawuje opiekę nad trojgiem dzieci,
  4. wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna wynosi 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdy miesiąc pracy jeżeli sprawuje opiekę nad dwojgiem lub jednym dzieckiem.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy  o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia  20 tygodnia życia.
W dniu 15 maja 2012 r. wpłynęło pismo w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego  w odniesieniu do uchwały Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r.:
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.
W związku z powyższym, po analizie argumentów wskazanych w powyższym piśmie oraz po ponownie uzyskanej opinii prawnej, proponuje się zmiany uchwały w sposób wyżej zaproponowany czyniąc zadość uwagom organu nadzoru.
Zmiany polegają na:

 • § 3 uchyleniu zapisu dotyczącego nie pobierania opłat za posiłki w przypadku nieobecności dziecka, które to zagadnienie uregulowane jest w § 2; uchylony zapis miał służyć tylko doprecyzowaniu zagadnienia, jednak został zakwestionowany przez organ nadzoru – nie zmienia to zakresu merytorycznego uchwały,
 • § 5 wprowadzona została zasada uzależniająca wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna od ilości dzieci, nad którymi będzie sprawował opiekę.

Sporządził:
Grzegorz Jastrowicz