Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • Burmistrz i Zastępcy Burmistrza - w poniedziałki w godzinach od 1430 do 1630.
  W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach od 1500 do 1600.
 • Sekretarz, Skarbnik, kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy – codziennie w godzinach pracy.
 • Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie w każdy czwartek w godzinach 1500 – 1600 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
  W przypadku, gdy czwartek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny w godzinach 1500 – 1600.
Skargi i wnioski kierowane do Burmistrza mogą być wnoszone:
 • za pośrednictwem poczty,
 • składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów lub do skrzynki skarg i wniosków,
 • za pomocą faksu,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres boi@gryfino.pl, burmistrz@gryfino.pl,
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
 • ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej w Gryfinie mogą być wnoszone:
 • za pośrednictwem poczty,
 • składane osobiście Biurze Obsługi Interesantów,
 • za pomocą faksu,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres bor@gryfino.pl, boi@gryfino.pl
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
 • ustnie do protokołu w Biurze Obsługi Rady w godzinach pracy urzędu.

Rada Miejska w Gryfinie rozpatruje skargi i wnioski w sprawach dotyczących zadań lub działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wzór skargi/wniosku   rtfpdf

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.

Skarga/wniosek powinna być opatrzona imieniem, nazwiskiem oraz adresem wnoszącego.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacja w aktach sprawy – bez zawiadomienia skarżącego.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienie skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawcy służy również prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 Kodeksu postępowania administracyjnego albo wskazanym w zawiadomieniu.