Petycje

PETYCJE

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań należących do właściwości Burmistrza i Rady Miejskiej w Gryfinie.

Petycje można składać:

Petycja może być składana w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Zgoda podmiotu trzeciego jest dołączana do petycji.

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję lub wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – podpis składa osoba je reprezentująca.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  • Wzór petycji   rtf , pdf
  • Wzór zgody podmiotu trzeciego na złożenie petycji rtf , pdf