Deklaracja dostępności

Deklaracja dostepności

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.bip.gryfino.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-07-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Niezgodności z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów "word" (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej (schematy organizacyjne).
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

W serwisie internetowym https://bip.gryfino.pl  można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych odpowiednich dla używanej przeglądarki.

Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • materiały dźwiękowe zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 11.09.2020 r.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, składaniem wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądaniem zapewnienia dostępności prosimy o kontakt z Referatem Informatyki Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, e-mail: informatyk@gryfino.pl, tel. 91 416 20 11 w 305, 315, 350.
Osobą do kontaktu jest Ryszard Stempiński, e-mail: informatyk@gryfino.pl, tel. 91 41620 11 w 305
O pomoc można również zwrócić się do Biura Obsługi Interesanta, e-mail: boi@gryfino.pl, tel. 91 416 20 11 w 106

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie takie powinno zawierać:
 - dane osoby zgłaszającej żądanie,
 - wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 - sposób kontaktu,
 - formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Urząd Miasta i Gminy Gryfino ma siedzibę w dwóch budynkach:

 • Budynek przy ul. 1Maja 16,
 • Budynek przy ul. Parkowej 3.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

Wejście od ul. Parkowej:
- wejście znajduje się na poziomie gruntu,
- wejście przeznaczone jest przede wszystkim dla interesantów Straży Miejskiej,
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Wejście od ul. 1 Maja:
- wejście znajduje się na poziomie gruntu, w celu dojścia Biura Obsługi Interesanta trzeba pokonać schody,
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Wejście od parkingu wewnętrznego Urzędu:
- wejście znajduje się na poziomie gruntu,
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.
Dla osób z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi pokonanie schodów zamontowany został podnośnik znajdujący się przy wejściu od parkingu wewnętrznego budynku zapewniający dostęp tylko do pierwszej kondygnacji.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji.
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30.
Kontakt: Olga Ostrówka, 91-416-20-11 wew. 156.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Gryfino przy ul. Parkowej 3

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. 1 Maja.
Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępny jest hol, w którym znajduje się dzwonek do kontaktu z pracownikami Urzędu.
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30.
Kontakt: Olga Ostrówka, 91-416-20-11 wew. 156.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego