Newsletter

Newsletter www.bip.gryfino.pl

Dopisując swój adres e-mail, do listy wysyłkowej zgadzacie się Państwo na otrzymywanie informacji publikowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.
Newsletter obejmuje informacje o bieżącym funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Będą one wysyłane nieregularnie, a ich ilość uzależniona jest od ilości informacji pojawiających się na naszej witrynie.

 • Wydawcą Newslettera jest Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.
 • Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.bip.gryfino.pl jest usługa bezpłatną, dobrowolną, bezterminową i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 • Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników w każdy piątek.
 • Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu BIP Miasta i Gminy Gryfino www.bip.gryfino.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu  pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

Klauzula zgody

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
  ul. 1 Maja 16
  74 -100 Gryfino
  telefon: 91 416 20 11
  e-mail: burmistrz@gryfino.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  telefon: 91 416 20 11
  e-mail: iod@gryfino.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu prowadzenia usługi newsletter.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
  1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzieloną w dniu……….. w celu……... Podpis osoby, której dane dotyczą.
 8. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.