Instrukcja korzystania

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że gościcie na stronach
Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu lokalnego.

Na stronach internetowych BIP-u znajdziecie Państwo informacje na temat:

 • organów władzy samorządowej - osób sprawujących w nich funkcje, ich zadań i kompetencji, oświadczeń majątkowych
 • statutu, regulaminu organizacyjnego, uchwał, podatków i opłat lokalnych
 • rejestrów zamówień publicznych, ogłoszeń wyników przetargów, ofert inwestycyjnych
 • prowadzonych rejestrów i ewidencji
 • ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń
 • spółek oraz jednostek organizacyjnych gminy

Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej

 • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198)
 • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)
 • USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U.01.130.1450)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.02.67.619)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia  2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68)

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 r.

Podstawowe informacje dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.
Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz. 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.
Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:

 1. Logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
 2. Adres redakcji strony głównej BIP;
 3. Imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
 4. Instrukcję korzystania z BIP;
 5. Spis podmiotów;
 6. Menu przedmiotowe;
 7. Informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
 8. Moduł wyszukujący.

Obsługa BIP

Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie www.bip.gryfino.pl odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas  informację

 1. "Menu Podmiotowe" – znajduje się po lewej stronie, zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot, podzielone jest na kategorie:
  1. Organy
  2. Prawo lokalne
  3. Informacje
  4. Serwis
  5. O biuletynie
 2. "Menu górne" zapewnia szybki dostęp do:
  1. Strona główna
  2. Mapa serwisu
  3. Aktualności
  4. Redakcja
  5. Instrukcja korzystania
 3. "eUrząd" - dostęp do portalu umożliwiającego zdalne załatwianie  spraw (wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny).
 4. "ePUAP" - dostęp do elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 5. "Moduł wyszukujący" -  znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w BIP artykuły zawierające interesujące nas słowo lub frazę);
 6. "Menu Dodatkowe" - znajduje się po prawej stronie, zawiera najczęściej wyszukiwane informacje publiczne udostępnione w BIP
 7. "Zapisy audio sesji Rady Miejskiej" - umożliwia  bezpośresnie przejście do wszystkich zapisów audio sesji.
 8. "Statystyka dostępu" - Pozwala ona na uzyskanie informacji o ilości wizyt w serwisie oraz przedstawia najczęściej odwiedzane strony BIP od początku działania serwisu;
 9. "Newsletter" -  umożliwia otrzymywanie na e-maila informacji publikowanych w BIP