Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje samorządów gminnych reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).