Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/208/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXV/208/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,   poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887,  Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz.567) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 5.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 500
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500
Zespół Szkół w Gryfinie 5.000
801     Oświata i wychowanie 5.000
80110   Gimnazjum 5.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000
OGÓŁEM 5.500

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 154.355,50 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 148.958
750     Administracja publiczna 48.458
75053   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów   i prezydentów miast  oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48.458
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28.305
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.650
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 456
4120 Składki na Fundusz Pracy 65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.966
4300 Zakup usług pozostałych 15.016
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.500
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
Zespół Szkół w Gryfinie 5.000
801     Oświata i wychowanie 5.000
80110   Gimnazjum 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 397,50
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 397,50
85395   Pozostała działalność 397,50
3119 Świadczenia społeczne 397,50
OGÓŁEM 154.355,50

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 148.855,50 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 148.458
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48.458
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast  oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48.458
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28.305
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.650
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 456
4120 Składki na Fundusz Pracy 65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.966
4300 Zakup usług pozostałych 15.016
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 397,50
852     Pomoc społeczna 397,50
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 397,50
3110 Świadczenia społeczne 397,50
OGÓŁEM 148.855,50

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 751,750

  • 48.458 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących przeprowadzenia referendum dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką infrastrukturą związaną  z przesyłem jądrowym.

Dział 801

  • 5.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z podpisaniem umowy sponsoringowej.

Dział 853, 852

  • 397,50 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu partnerskiego pn „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”. 

Dział 921

  • 500 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem darowizny od sponsorów na rzecz Sołectwa Steklno.
  • 100.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki związane  z nowym projektem pn. „Rozbudowa budynku świetlicy z przebudową strychu  na poddasze użytkowe w miejscowości Krajnik w gminie Gryfino”. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ww. inwestycji (151.000 zł). Zadanie będzie realizowane w latach 2012 – 2013. Środki przenosi się z  „opracowania projektu i budowy świetlicy   w Wirowie”.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz