Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/214/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXVI/214/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 11 października 2012 r.


w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,  poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147 poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) uchwala się, co następuje:

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE

§1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na terenie Gminy Gryfino oraz odbiorców usług korzystających na terenie Gminy Gryfino z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 1. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty wyższego rzędu, w tym ustawa.
 2. W szczególności, zgodnie z art. 2 ustawy, ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  1. odbiorcy usług – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
  2. umowie – należy przez to rozumieć pisemną umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieraną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcą usług, na podstawie której przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy odbiorcy usług usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  3. przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność;
  4. przyłączu kanalizacyjnym – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;
  5. przyłączu wodociągowym – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
  6. sieci – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
  7. taryfie – należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania;
  8. wodomierzu głównym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym;
  9. wodomierzu dodatkowym – należy przez to rozumieć wodomierz zainstalowany na koszt odbiorcy usług, służący ustaleniu ilości bezpowrotnie zużytej wody, na potrzeby rozliczenia ilości odprowadzonych ścieków.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

 1. zapewnić odbiorcy usług dostawę wody z sieci wodociągowej, o dobrej jakości i ciśnieniu, przy czym minimalne ciśnienie wody wynosi 0,2 MPa;
 2. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny;
 3. finansować, instalować, utrzymywać i legalizować wodomierze główne;
 4. prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody (jakość wody dostarczanej odbiorcy usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdza się u wylotu przewodu wodociągowego na pierwszym zaworze za wodomierzem głównym).

§4. W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

 1. zapewnić odbiorcy usług przyjmowanie ścieków do utrzymywanej sieci kanalizacyjnej;
 2. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
 3. oczyścić przyjęte ścieki w oczyszczalni ścieków.

§5. 1. Umowa zawarta z odbiorcą usług odprowadzającym ścieki przemysłowe może określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków, wynikający z posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne technicznych i technologicznych możliwości ich odprowadzania i oczyszczenia.

 1. Dopuszczalne zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§6. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo:

 1. kontrolować prawidłowość realizacji prac związanych z podłączeniem nieruchomości do własnej sieci wodociągowej pod kątem ich zgodności z wydanymi warunkami technicznymi lub podpisaną umową przyłączeniową;
 2. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza wodociągowego przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie przyłącza zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego oraz zobowiązać inwestora do dostarczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu dokumentacji powykonawczej;
 3. kontrolować stan techniczny przyłącza wodociągowego w czasie eksploatacji;
 4. dostosowywać rozmiar wodomierza głównego do rzeczywistej wielkości poboru wody z nieruchomości.

§7. W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo:

 1. kontrolować prawidłowość realizacji prac związanych z podłączeniem nieruchomości do własnej sieci kanalizacyjnej, pod kątem ich zgodności z wydanymi warunkami technicznymi lub podpisaną umową przyłączeniową;
 2. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza kanalizacyjnego przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie przyłącza zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zobowiązać inwestora do dostarczenia dokumentacji powykonawczej;
 3. kontrolować ilość i jakość odprowadzanych z nieruchomości odbiorców usług ścieków, pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz podpisaną umową;
 4. kontrolować prawidłowość sposobu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z nieruchomości odbiorców usług.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§8. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, przyłączonej do sieci znajdującej się w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 1. Składając wniosek określony w ust. 1 osoba, której nieruchomość została przyłączona do sieci, jest zobowiązana przedstawić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po wykazaniu przez nią faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może określić wzór wniosku o zawarcie umowy, który udostępnia wówczas nieodpłatnie w swej siedzibie.
 4. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zawrzeć z wnioskodawcą umowę.
 5. Odbiorca usług, w przypadku utraty prawa do korzystania z nieruchomości po zawarciu umowy, jest zobowiązany do pisemnego poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zaistniałej sytuacji.

§9. 1. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

 1. Na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w ustawie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obok umowy z zarządcą lub właścicielem budynku, jest zobowiązane zawrzeć umowy także z osobami korzystającymi z poszczególnych lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera również:
  1. wskazanie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dodatkowych opłat, wynikających z powstałych różnic;
  3. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w budynku.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, udostępniając go nieodpłatnie w swej siedzibie oraz na stronie internetowej.
 4. W terminie 30 dni od dnia złożenia przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zawrzeć umowy z osobami korzystającymi z lokali.
 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie jest zobowiązane do instalowania, utrzymywania i legalizacji wodomierzy znajdujących się na wewnętrznej instalacji wodociągowej odbiorcy usług, tak przy punktach czerpalnych wody w lokalach, jak i znajdujących się poza nimi.

§10. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

§11. 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

 1. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez odbiorcę usług, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub przesłanie takiego oświadczenia listem. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne następuje poprzez przesłanie odbiorcy usług pisemnego oświadczenia woli listem poleconym.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może rozwiązać umowę wyłącznie z ważnych przyczyn wskazanych w samej umowie, w szczególności w wypadkach, które zgodnie z ustawą, uprawniają przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
 3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
 4. Umowa może zostać zawarta na czas określony w następujących wypadkach:
  1. na wniosek odbiorcy usług;
  2. w przypadku legitymowania się przez odbiorcę usług jedynie czasowym tytułem prawnym do nieruchomości;
  3. w sytuacji, gdy dostawca ścieków przemysłowych legitymuje się pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków wydanym na czas określony.
 5. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

§12. Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zaprzestać świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w stosunku do odbiorcy usług i w tym zakresie może zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne uniemożliwiające dalsze korzystanie z usług.

§13. Odbiorcy usług zobowiązani są do odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz nieutrudniający działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności do:

 1. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, a w przypadku odprowadzania ścieków z pomieszczeń położonych poniżej terenu – do stosowania urządzeń przeciwzalewowych;
 2. informowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania należności za odprowadzanie ścieków;
 3. korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci, umowie przyłączeniowej, o której mowa w §19 oraz w umowie;
 4. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych, z urządzeniem pomiarowym włącznie.

ROZDZIAŁ IV 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§14. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki opłat określone  w obowiązujących taryfach.

 1. W przypadku powołania lub utworzenia nowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nowego rodzaju działalności gospodarczej  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, stawki opłat za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ustalane będą zgodnie z art. 24a ustawy.

§15. Długość okresu obrachunkowego wskazuje umowa.

§16. 1. Wejście w życie nowej taryfy, zmieniającej wysokość lub rodzaj należności, nie powoduje konieczności zmiany umowy.

 1. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

§17. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.

 1. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

ROZDZIAŁ V 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§18. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. Każda nieruchomość jest podłączana do sieci odrębnym przyłączem, tak wodociągowym, jak i kanalizacyjnym. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może pobierać określoną w taryfie opłatę za wykonanie czynności związanych z odbiorem przyłączy.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1  i wówczas udostępnia go nieodpłatnie w swej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.
 2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
  1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
  2. adres do korespondencji;
  3. w przypadku osób prawnych – odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;
  4. wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci;
  5. określenie ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia;
  6. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych – również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);
  7. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§19. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w §18, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub zawiera z tą osobą umowę przyłączeniową.

 1. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w §18, informuje o tym osobę ubiegającą się  o podłączenie, wskazując na powody uniemożliwiające podłączenie.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny wskazywać co najmniej:
  1. miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
  2. miejsce zainstalowania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego oraz wodomierza dodatkowego;
  3. maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków;
  4. wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków;
  5. w przypadku wydania Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej – okres ich ważności, zaś w przypadku umowy przyłączeniowej – okres, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż 2 lata.

§20. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej (w tym projektu przyłącza) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnym kontroli robót.

 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia,  o którym mowa w ust. 1, przedkłada przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu odpowiednie dokumenty  i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji stanowi załącznik do wydanych Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub zawartej umowy przyłączeniowej.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1,  w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2.

§21. Przed zawarciem z odbiorcą usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

ROZDZIAŁ VI 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2, ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci wyłącznie w sytuacji, w której nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, a w szczególności jeżeli:
            1) brak jest sieci;
            2) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie posiada tytułu prawnego do dysponowania siecią;
            3) w wyniku przyłączenia nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczenia usług.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub niezgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo umową przyłączeniową.

ROZDZIAŁ VII 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§23. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub podpisaną umową przyłączeniową oraz z projektem przyłącza.

 1. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 2. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

§24. 1. Po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru wykonanego przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy jednak niż trzy dni robocze po dacie pisemnego zgłoszenia.

 1. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§25. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

         1) dane identyfikujące inwestora oraz bezpośredniego wykonawcę przyłącza;
         2) adres przyłączanej nieruchomości;
         3) proponowany termin odbioru;
         4) analizę fizyko-chemiczną i bakteriologiczną wody;
         5) znak Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub umowy przyłączeniowej, w oparciu o które wykonano przyłącze.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

         1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
         2) datę dokonania odbioru;
         3) wskazanie osób dokonujących odbioru i ich podpisy;
         4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.

ROZDZIAŁ VIII 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§26. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, usług w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.
 2. W przypadku budynków wielolokalowych, o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje właściciela lub zarządcę nieruchomości, a także odbiorców usług korzystających z poszczególnych lokali.
 3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić i wskazać lokalizację zastępczego punktu poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług.
 4. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia zastępczy punkt poboru wody w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, informując odbiorców usług o jego lokalizacji.

ROZDZIAŁ IX 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§27. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji, dotyczących w szczególności:

          1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
          2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym planowanych przerw w świadczeniu usług;
          3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela wszelkich informacji związanych ze świadczonymi usługami telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 2. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie do 30 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

§28. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

 1. Wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1, winny być składane w formie pisemnej.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.

§29. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta przez:

 1. wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta;
 2. udzielanie informacji dotyczących sposobu realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§30. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie, a także na swojej stronie internetowej, bezpłatnie, wszystkim zainteresowanym:

 1. stosowane przez siebie taryfy, obowiązujące aktualnie na terenie Gminy Gryfino;
 2. tekst jednolity Regulaminu obowiązującego na terenie Gminy Gryfino;
 3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
 4. aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ X 

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§31. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§32. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą Gryfino, przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

§33. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz ze wskazaniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez wszystkie jednostki straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§34. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.

§35. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę Gryfino.

ROZDZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI/578/05 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino.

§37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Konieczność uchwalenia nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino wynika z faktu, iż w wyniku zmian w prawodawstwie i orzecznictwie w okresie od uchwalenia poprzedniego Regulaminu część zapisów stała się nieaktualna. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie przygotowało i przesłało do zatwierdzenia nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Sporządził:
Mariusz Tarka