Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/217/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/217/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 11 października 2012 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz.567) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 736 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 736
801     Oświata i wychowanie 736
80120   Licea ogólnokształcące 736
0970 Wpływy z różnych dochodów 736
OGÓŁEM 736

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.410.736zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.410.000
150     Przetwórstwo przemysłowe 2.180.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 2.180.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.180.000
600     Transport i łączność 205.000
60016   Drogi publiczne gminne 205.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000
801     Oświata i wychowanie 25.000
80120   Licea ogólnokształcące 25.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 736
801     Oświata i wychowanie 736
80120   Licea ogólnokształcące 736
4300 Zakup usług pozostałych 736
OGÓŁEM 2.410.736

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.410.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.410.000
150     Przetwórstwo przemysłowe 2.180.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 2.180.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.180.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 230.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 230.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.000
OGÓŁEM 2.410.000

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 150

  • 2.180.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju   i Inwestycji w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na prawidłową realizację wydatków związanych z projektem pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie”.

Dział 801

  • 736 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Dział 900, 600, 801

  • 230.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na przebudowę    i modernizację dróg gminnych  oraz nadzory (205.000 zł) oraz na opłatę przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej związanej z realizacją zadania „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ZSO w Gryfinie” (25.000 zł).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz