Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/224/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/224/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz.567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 118.046 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 118.046
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 118.046
92116   Biblioteki 118.046
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 118.046
OGÓŁEM

118.046

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 201.758 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 21.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 9.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
92108   Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5.000
2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.000
926     Kultura fizyczna i sport 7.000
92601   Obiekty sportowe 7.000
4260 Zakup energii 7.000
Biblioteka Publiczna w Gryfinie 118.046
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 118.046
92116   Biblioteki 118.046
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 118.046
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 50.010
852     Pomoc społeczna 10.010
85219   Ośrodki pomocy społecznej 10.010
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 210
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 40.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 40.000
3240 Stypendia dla uczniów 40.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 12.702
926     Kultura fizyczna i sport 12.702
92601   Obiekty sportowe 12.702
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.602
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.830
4120 Składki na Fundusz Pracy 270
OGÓŁEM 201.758

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 83.712 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 43.712
630     Turystyka 5.000
63095   Pozostała działalność 5.000
2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.000
750     Administracja publiczna 22.712
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.712
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.902
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.330
4120 Składki na Fundusz Pracy 480
852     Pomoc społeczna 16.000
85295   Pozostała działalność 16.000
3110 Świadczenia społeczne 16.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 40.000
852     Pomoc społeczna 40.000
85216   Zasiłki stałe 40.000
3110 Świadczenia społeczne 40.000
OGÓŁEM

83.712

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750, 926, 852

  • 22.712 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmianami organizacyjnymi zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie i Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Gryfinie (częściowe przekazanie zadań z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wraz z pracownikami).

Dział 852, 854

  • 40.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc materialna dla uczniów.

Dział 630, 852, 921, 926

  • 21.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania wydatków na realizację zadań z zakresu kultury  (14.000 zł) oraz na zabezpieczenie środków na wydatki związane z nowymi przyłączami energii elektrycznej oraz do sieci wodociągowej (Żórawie -  plac zabaw; Steklno, Bartkowo i Pniewo -  boiska sportowe – łącznie dodatkowe koszty 7000 zł).

Dział 921

  • 118.046 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku  z podpisaniem dnia 16 października 2012 r. umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino przez Województwo Zachodniopomorskie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie”.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz