Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/222/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXVII/222/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 października  2012 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2013.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969,: Dz.U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; Dz.U. z 2006 roku : Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, Dz.U. z 2007 roku: Nr 109 poz. 747; Dz.U. z 2008 roku: Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; Dz.U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458, Dz.U. z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku (M.P. poz. 787)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 47 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dnia 19 października 2012 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku wynosiła 75,86 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym stanowi, iż podatek rolny oblicza się wg średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Rada gminy może, w myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy obniżyć powyższą cenę. W latach 2008-2011 w Gminie Gryfino obowiązywała stawka podatku rolnego, która wynosiła 30 zł, a w roku 2012 – 45 zł .

Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012 roku wskaźnik cen towarów i usług wyniósł 104,0.

W związku z powyższym zmiana ceny skupu życia określana przez Radę Miejską w Gryfinie na poziomie 4% odpowiada również wzrostowi stawek podatku od nieruchomości. Zatem zarówno osobom płacącym podatek od nieruchomości jak i podatek rolny wzrosną obciążenia o tę samą wielkość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

Niepodjęcie proponowanej uchwały może spowodować, iż obciążenia w podatku rolnym mogłyby wzrosnąć średnio o 68,6 %. Oznaczałoby to znaczny wzrost obciążeń podatkowych dla właścicieli użytków rolnych. W związku z powyższym proponuje się podjęcie uchwały, która ustalałaby cenę skupu żyta obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 47 zł za dt.

Przy podejmowaniu przedmiotowej uchwały należy również wskazać jak kształtowały się ceny żyta określane przez Rade Miejską w Gryfinie  w stosunku do średniej ceny skupu żyta wykazywanej przez Główny Urząd Statystyczny. Poniższa tabela prezentuje analizę tych wielkości w latach 2005-2012.

Rok Średnia cena skupu żyta wskazywana przez GUS do obliczania podatku Cena żyta ustalana przez Radę Miejską w Gryfinie Wielkość ceny żyta w uchwale do średniej ceny skupu żyta
2005 37,67 zł 27,88 zł 74%
2006 27,88 zł 27,88 zł 100%
2007 35,52 zł 30,00 zł 84,4%
2008 58,90 zł 30,00 zł 50,9%
2009 55,80 zł 30,00 zł 53,8%
2010 34,10 zł 30,00 zł 88,0%
2011 37,64 zł 30,00 zł 79,7%
2012 74,18 zł 45,00 zł 60,7%
2013 75,86 zł 47,00 zł 62,0%

Średnia cena skupu żyta ogłaszana przez GUS dla obliczania podatku rolnego na lata 2005-2012 wynosiła 45,21 zł, zaś cena gminna wynosiła 31,34 zł i stanowiła 69,3 % ceny ogłaszanej przez GUS.

Zasadne jest zatem doprowadzenie do średniej wysokości ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego w Gminie Gryfino. W związku z powyższym proponuje się przyjęcie stawki 47 zł za dt.

Wyszczególnienie Wg proponowanej w uchwale ceny skupu żyta Wg ogłoszenia Prezesa GUS z 19.10.2012  roku
Cena skupu żyta 47,00 zł/1 dt 75,86/1 dt
Użytki rolne o powierzchni do 1 ha fiz. 235,00 zł 379,30 zł
Użytki rolne o powierzchni powyżej 1 ha fiz. Lub przeliczeniowego 117,50 zł 189,65 zł

Stawkę podatku rolnego w przypadku użytków rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego ustala się w następujący sposób:
średnia cena skupu żyta za 1 dt x 5 dt

Stawkę podatku rolnego dla gospodarstw rolnych oblicza się w następujący sposób:
średnia cena skupu żyta za 1 dt x 2,5 dt

Prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego wskazuje tabela załączona do uzasadnienia.

Sporządził:
Krystian Kosiński