Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/239/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVIII/239/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada  2012 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 roku: Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003 roku: Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku: Nr102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.  1337; Dz.U z 2007 roku: Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U z 2009 roku Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz.U z 2010 roku: Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106 poz. 675;Dz.U. z 2011 roku: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567), na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ((Dz.U z 2010 Nr 95 poz.613 zw zmianami: Dz.U. z 2009 roku Nr 215 poz. 1674; Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475;Dz.U z 2011 roku: Nr 102 poz. 584. Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378), Obwieszczenia Ministra Finansów z  2 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych w podatkach   i opłatach lokalnych  roku 2013 (M.P. poz. 567 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. poz. 743)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XIII/118/11 z dnia 24 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 „§ 1 Ustala się roczne stawki podatku od środka transportowego w wysokości:

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 440 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 790 zł
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:  830 zł
 2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Od ciągników siodłowych, balastowych przystosowane do używania łącznie    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 450 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 790 zł
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 990 zł
 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego , o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 360 zł
 6. Od przyczepy lub naczepy , o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy   o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 7. Od autobusów
  1. do 30 miejsc do siedzenia włącznie: 600 zł
  2. od 31 miejsc do 40 miejsc do siedzenia włącznie: 690 zł
  3. powyżej 40 miejsc do siedzenia: 990 zł”

§ 2 Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/221/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   w Gminie Gryfino

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, iż Rada Miejska określa stawki podatku od środków transportowych zachowując jednocześnie zasady wskazane w niniejszym przepisie.
Obwieszczeniem z dnia 2 sierpnia 2012 roku Minister Finansów ogłosił górne stawki podatku. Powyższe stawki wzrosły o 4%
W związku z tym proponuje się podwyższyć średnio o 4 % stawki podatku od środków transportowych:

WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA 2012 STAWKA 2013 STAWKA MAKSYMALNA
Samochody ciężarowe
powyżej 3,5 tony do 5,5 t. włącznie 420 zł 440 zł 810,87 zł
5,5 t- 9 ton włącznie 760 zł 790 zł 1.352,74 zł
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 800 zł 830 zł  1.623 zł
Ciągniki 
powyżej 3,5 tony do 5,5 t. włącznie 430 zł 450 zł 1.893,80 zł
5,5 t- 9 ton włącznie 760 zł 790 zł 1.893,80 zł
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 950 zł 990 zł 1.893,80 zł
Przyczepy od 7 do 12 ton 340 zł 360 zł 1.623,28 zł

Autobusy  

do 30 miejsc do siedzenia 570 zł 600 zł 1.893,80 zł
od 31-40 miejsc do siedzenia 660 zł 690 zł 1.893,80 zł
powyżej 40 miejsc do siedzenia 950 zł 990 zł 2.394,29 zł

Prognozowane dochody z tytułu podatku od  środków transportowych w związku z projektem uchwały są wykazane w załączniku do uzasadnienia.
Stawek podatkowych w załącznikach nr 1-3 proponuje się nie zmieniać, gdyż stawki obowiązujące w Gminie Gryfino na podstawie Uchwały Nr XIII/188/11 z dnia 24 listopada 2011 roku nie będą niższe od minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wynika to z kursu 1 EURO względem polskiej waluty.
Kurs 1 EURO na dzień 1.10.2011 roku = 4,3815 zł (2011/C 291/01)
Kurs 1 EURO na dzień 1.10.2012 roku = 4,1057zł (2012/C 296/04)
Z powyższego wynika, iż 1 EURO obniżyło swoją wartość w stosunku do 1 PLN we wskazanym okresie o 6,3%.
W związku z powyższym nie ma uzasadnienia podwyższanie powyższych stawek podatku od środków transportowych, natomiast ich obniżenie nie ma także uzasadnienia z punktu widzenia dochodów budżetu Gminy Gryfino, a także nie przyniesie ono spodziewanych korzyści w postaci napływu znacznej ilości rejestrowanych w Gminie Gryfino pojazdów ze względu na konkurencyjne stawki.
Poza tym Gmina Gryfino na dzień dzisiejszy posiada jeden z najniższych stawek określanych w załącznikach Nr 1-3 w stosunku do innych gmin w województwie zachodniopomorskim. Nie wpłynęło to  w sposób istotny na przyrost przedmiotów opodatkowania podatkiem od środków transportowych.

Sporządził
Krystian Kosiński