Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/253/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

UCHWAŁA NR XXIX/253/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2012r.


zmieniająca uchwałę Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881) oraz art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego DSZ-714-17/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Gryfinie do dokonania podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Dokonane zmiany wprowadzono zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego DSZ-714-17/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku; połączono sołectwo Wirów do jednego okręgu wyborczego nr 19.

Sporządziła:
J. Satanowska

Materiał poglądowy: