Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/256/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/256/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz.567) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się rozchody na spłatę kredytów o kwotę 760.000 zł.

§ 2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 760.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zwiększenie rozchodów o kwotę 760.000 zł wynika z umowy podpisanej w 2012 r. na kredyt w wysokości 20.000.000 zł. W umowie z Bankiem PKO BP SA określono spłaty od 2012 r. i kwota 760.000 zł stanowi raty kredytu roku 2012. Rozchody pokryte zostaną wolnymi środkami (nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych).
W załączeniu sprawozdanie Rb -NDS za 3 kwartały 2012 r. (poz. D17, kol.3).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz