Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/257/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXX/257/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2013 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 123.773.698 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 98.625.698 zł,
2) dochody majątkowe - 25.148.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 120.656.155 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 95.241.311 zł,
2) wydatki majątkowe - 25.414.844 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie - 3.117.543 zł,
która zostanie przeznaczona na:
1) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie - 3.117.543 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
1) przychody - 24.733.057 zł,
2) rozchody - 27.850.600 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 400.000 zł,
2) celowe w kwocie - 220.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 220.000 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)
w kwocie - 452.376 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 452.376 zł,

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie - 600.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  1. Ustala się wydatki w kwocie - 544.540 zł,
    na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie - 10.460 zł,
    na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) kwotach:
1) przychody - 8.171.773 zł,
2) koszty - 8.175.389 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 24.035.057 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot określonych w tym paragrafie.

§ 12. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a)  podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 4.296.400 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 41.000 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 8.468.000 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gryfino – www.bip.gryfino.pl.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn