Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/271/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/271/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,   poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567; z 2013 r. poz.153), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 135.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 135.000
851     Ochrona zdrowia 135.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 135.000
OGÓŁEM 135.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 135.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 135.000
851     Ochrona zdrowia 135.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 135.000
OGÓŁEM 135.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 851

  • 135.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego) dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym realizowane będzie przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz