Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/297/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/297/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567; z 2013 r. poz.153), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 9.359.816,34 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.065.670
630     Turystyka 16.803
63095   Pozostała działalność 16.803
0970 Wpływy z różnych dochodów 16.803
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.220
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.220
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.220
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.625
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.625
0970 Wpływy z różnych dochodów 2.625
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.500.000
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.000.000
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.000.000
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.500.000
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.500.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45.022
85395   Pozostała działalność 45.022
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 38.268
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6.754
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.500.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.500.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6.500.000
Zespół Szkół w Gryfinie 8.000
801     Oświata i wychowanie 8.000
80110   Gimnazja 8.000
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 Gryfinie 16.000
801     Oświata i wychowanie 16.000
80101   Szkoły podstawowe 16.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 270.146,34
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270.146,34
85395   Pozostała działalność 270.146,34
2327 Dotacje celowe otrzymanie z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 255.342,32
2329 Dotacje celowe otrzymanie z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14.804,02
OGÓŁEM 9.359.816,34

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 9.558.438 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.516.838
700     Gospodarka mieszkaniowa 2.000.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000.000
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.000.000
758       Różne rozliczenia 16.838
75801    Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16.838
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16.838
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.500.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.500.000
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6.500.000
90019    Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000.000
0690 Wpływy z różnych opłat 1.000.000
Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie 41.600
926     Kultura fizyczna i sport 41.600
92601   Obiekty sportowe 41.600
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 41.600
OGÓŁEM 9.558.438

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4.059.480,60 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gryfinie 8.000
801     Oświata i wychowanie 8.000
80110   Gimnazja 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 Gryfinie 16.000
801     Oświata i wychowanie 16.000
80101   Szkoły podstawowe 16.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 13.682
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 13.682
85401   Świetlice szkolne 13.682
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.538
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.973
4120 Składki na Fundusz Pracy 171
Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie 45.022
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45.022
85395   Pozostała działalność 45.022
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8.585
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.515
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29.683
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.239
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 3.000
926     Kultura fizyczna i sport 3.000
92601   Obiekty sportowe 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.673.614
630     Turystyka 16.803
63095   Pozostała działalność 16.803
4300 Zakup usług pozostałych 16.803
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.220
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.220
4430 Różne opłaty i składki 1.220
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.625
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.625
4270 Zakup usług remontowych 948
4430 Różne opłaty i składki 1.677
758       Różne rozliczenia 352.966
75814   Różne rozliczenia finansowe 352.966
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 352.966
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.300.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 800.000
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000
90002    Gospodarka odpadami 2.500.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.500.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 300.162,60
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 300.162,60
85395   Pozostała działalność 300.162,60
3119 Świadczenia społeczne 30.016,26
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57.578,15
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.338,24
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.735,18
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,60
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.284,64
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 596,43
4127 Składki na Fundusz Pracy 1.453,38
4129 Składki na Fundusz Pracy 84,09
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7.089,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 411,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5.484,37
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 317,97
4307 Zakup usług pozostałych 170.045,26
4309 Zakup usług pozostałych 9.858,74
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 604,93
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 35,07
4437 Różne opłaty i składki 378,08
4439 Różne opłaty i składki 21,92
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 689,33
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39,96
OGÓŁEM 4.059.480,60

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.046.698,26 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.003.000
852     Pomoc społeczna 3.000
85295   Pozostała działalność 3.000
3110 Świadczenia społeczne 3.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 13.682
801     Oświata i wychowanie 13.682
80101   Szkoły podstawowe 13.682
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.538
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.973
4120 Składki na Fundusz Pracy 171
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 30.016,26  
852     Pomoc społeczna 30.016,26
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30.016,26
3110 Świadczenia społeczne 30.016,26
OGÓŁEM 1.046.698,26

§ 5. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie  3.211.404 zł zmniejszy nadwyżkę budżetową.

 1. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu i wynosi 93.861 zł.

§ 6. Zwiększa się rozchody o kwotę 225.000 zł, z tego na spłatę zaciągniętych pożyczek o kwotę 200.000 zł oraz na udzielenie pożyczek 25.000 zł.

§ 7. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 698.000,00 zł.

§ 8. Zwiększa się przychody o kwotę 4.134.404 zł, z tego z tytułu spłaty pożyczek udzielonych 25.000 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 4.109.404 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – 93.861 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.015.543 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Dział 630

 • 16.803 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku ze zwrotem środków DIROW z przeznaczeniem na poprawę warunków miejsca do kąpieli w Steklnie.

Dział 700

 • 1.220 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z otrzymaniem od GTBS kaucji mieszkaniowej oraz jednocześnie koniecznością wypłacenia kaucji osobie (byłej najemczyni) opuszczającej lokal.
 • 2.000.000 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z analizą realizacji planu w zakresie sprzedaży mienia Gminy.

Dział 754

 • 2.625 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z otrzymaniem odszkodowania i zwrotu składki autocasco.

Dział 758

 • 16.838 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859, w którym zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej.
 • 352.966 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr K-0712/1/MK/13, w którym Kolegium stwierdziło konieczność zmiany swojego stanowiska o zasadach ujmowania w budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Gmina Gryfino udzieliła trzech poręczeń dla GTBS Gryfino.

Dział 801,854

 • 8.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z otrzymaniem darowizny na zakup kserokopiarki oraz umową sponsoringową.
 • 16.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem dodatkowych wpłat z tytułu wynajmu.
 • 13.682 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicy szkolnej.

Dział 853, 852

 • 45.022 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Żaczek – gryfińskiego projektu wspierania rozwoju osobistego ucznia”. Projekt jest realizowany w latach 2012 – 2013.
 • 270.146,34 zł / 300.162,60 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu partnerskiego pn „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.

Dział 852, 926

 • 3.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla OSIR na zakup sprzętu dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 900, 756

 • 6.500.000 zł - zmian w planie dochodów pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu dokonuje się w celu prawidłowego ujęcia dotacji na finansowanie „Budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
 • 800.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z realizacją zadania w zakresie kanalizacji Pniewa i Żórawek realizowanego  przez wydział i  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
 • 1.000.000 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku ze zmianą art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 r. Nr 25, poz.150) przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U.z 2012 poz.1342). Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają terminy opłat za korzystanie ze środowiska - za rok bieżący płatność będzie w roku 2014 r., natomiast w 2013 r. opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczyć będą tylko opłat zaległych.
 • 2.500.000 zł – zmian w palnie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota została oszacowana na podstawie poniższego zestawienia:
  11.170 Mg/rok x 0,5 roku x 400 zł/Mg x 1,08 = 2.412.720 zł » 2.413.000 zł, gdzie:
  11.170 Mg/rok – założona roczna ilość odpadów,
  0.5 roku – okres realizacji usługi w 2013 r.,
  400 zł/Mg – szacowana cena jednostkowa netto za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
  1,08 – stawka podatku VAT w wys.8%.
  Powyższą kwotę powiększono o 87.000 zł na koszty funkcjonowania stacji przeładunkowej.

Dział 926

 • 41.600 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie w związku z trudną sytuacją zakładu budżetowego.

Zwiększono rozchody o kwotę 200.000 zł w związku umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800.000 zł, a nie 1.000.000 zł. Kwota umorzenia miała być przeznaczona na zadania związane z ochroną środowiska. W budżecie na rok 2013 w dziale 900 zaplanowano takie wydatki, jednak z uwagi na niższe umorzenie pożyczki niezbędne jest przeniesienie części tych środków na rozchody.

W związku z udzieleniem krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Chlebowo, Stare Brynki, Raczki, Dębce, Żabnica, Czepino, Nowe Brynki „RAZEM” w Radziszewie należy zwiększyć rozchody oraz przychody o kwotę 25.000 zł.

Jednocześnie niezbędne jest zwiększenie przychodów o kwotę 4.109.404 zł w związku z koniecznością ujmowania w budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (Gmina Gryfino udzieliła trzech poręczeń dla GTBS Gryfino) oraz dokonaniem niezbędnych zmniejszeń dochodów budżetowych (subwencja oświatowa, CW Laguna, sprzedaż mienia, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz