Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA Nr XXXVI/311/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXXVI/311/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 325.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 60.000
926     Kultura fizyczna i sport 60.000
92601   Obiekty sportowe 60.000
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 60.000
Przedszkole nr 1 w Gryfinie 25.000
801     Oświata i wychowanie 25.000
80104   Przedszkola 25.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 41.600
801     Oświata i wychowanie  41.600
80101   Szkoły podstawowe 41.600
4300 Zakup usług pozostałych 41.600
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 31.100
801     Oświata i wychowanie 31.100
80101   Szkoły podstawowe 31.100
4300 Zakup usług pozostałych 31.100
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie 29.700
801     Oświata i wychowanie 29.700
80101   Szkoły podstawowe 29.700
4300 Zakup usług pozostałych 29.700
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 11.500
801     Oświata i wychowanie 11.500
80101   Szkoły podstawowe 11.500
4300 Zakup usług pozostałych 11.500
Szkoła Podstawowa w Gardnie 13.900
801     Oświata i wychowanie 13.900
80101   Szkoły podstawowe 13.900
4300 Zakup usług pozostałych 13.900
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 5.200
801     Oświata i wychowanie 5.200
80101   Szkoły podstawowe 5.200
4300 Zakup usług pozostałych 5.200
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 7.000
801       Oświata i wychowanie 7.000
80101   Szkoły podstawowe 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
Urząd Miasta i w Gryfinie w Gryfinie 100.000
801       Oświata i wychowanie  100.000
80195   Szkoły podstawowe 100.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000
OGÓŁEM 325.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 325.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 325.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 325.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 325.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 325.000
OGÓŁEM 325.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700, 801

  • 100.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania mieszkania służbowego w SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie na kompleks dydaktyczny dla Klasy Zerowej;

Dział 801

  • 140.000zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych Gminy Gryfino;
  • 25.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Przedszkola Nr 1 w Gryfinie z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod montaż placu zabaw (wygrana w konkursie Fundacji Muszkieterów);

Dział 926

  • 60.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek CW Laguna z przeznaczeniem na zamontowanie systemu regulacji i kontroli prędkości (falowniki) silników pomp basenowych oraz na uruchomienie nieczynnej, jednej z trzech, centrali klimatyzacyjnej hal basenowych; zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki.

Sporządziła:
A. Makowska-Wilk