Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/336/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXIX/336/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 listopada 2013 r.  


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) i art. 14 ust. 5 pkt 1) lit. a) oraz pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.788; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 148, poz. 991; Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 827) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino dokonuje się następujących zmian w rozdziale II:

  1. § 3.2 otrzymuje brzmienie:
     „Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, w wysokości 1,00 zł.”
  2. Wykreśla się § 3.3.
  3. § 4 otrzymuje brzmienie:
    ust. 1 „W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do oddziału żłobkowego lub przedszkolnego znajdującego się w tym samym lub różnych przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino, to na każde z tych dzieci przysługuje 20 % zniżki w opłacie o której mowa w § 3 ust 2.” ust. 2 „Z wnioskiem o możliwość skorzystania ze zniżki, o której mowa w ust. 1 występuje rodzic do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. ust. 3 „Dyrektor przedszkola, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, na wniosek rodzica może zwolnić z opłat o których mowa w § 3 ust. 2.
  4. Wykreśla się § 5.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana dotychczas obowiązującej uchwały wiąże się z tym, iż z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), która mówi że od 1 września 2013 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający realizację podstawy programowej, nie mogą być wyższe niż 1 zł za godzinę zajęć.
Zgodnie z art. 12 wyżej przytoczonej ustawy, uchwały rad gmin podjęte przed zmianą ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Sporządziła:
Marta Karpicka