Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 173.611 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 97.000
750     Administracja publiczna 15.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000
758      Różne rozliczenia 80.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 80.000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  (rez. celowa) 80.000
801     Oświata i wychowanie 1.600
80195   Pozostała działalność 1.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.600
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400
92195   Pozostała działalność 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 76.611
852     Pomoc Społeczna 76.611
85206   Wspieranie rodziny 76.611
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.059
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.552
OGÓŁEM 173.611

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  173.611 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 95.400
750     Administracja publiczna 15.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
801     Oświata i wychowanie 80.000
80195   Pozostała działalność 80.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400
92195   Pozostała działalność 400
4300 Zakup usług pozostałych 400
Zespół Szkół w Gryfinie 900
801     Oświata i wychowanie 900
80110   Gimnazja 900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 700
801     Oświata i wychowanie 700
80120   Licea ogólnokształcące 700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 76.611
852     Pomoc Społeczna 76.611
85203   Ośrodki wsparcia 76.611
4270 Zakup usług remontowych 76.611
OGÓŁEM 173.611

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 758, 801

  • 80.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na prace modernizacyjne w Przedszkolu Nr 5 i Nr 1 w Gryfinie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
  • 1.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie Gali Laureatów 2013/2014 przez ZSO w Gryfinie i ZS w Gryfinie.

Dział 750

  • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział 852

  • 76.611 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w rozdziale 95203 - ośrodki wsparcia.

Dział  921

  • 400 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz