Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 marca 2014 r.


w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) w związku z Uchwałą Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 249, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przyjmując, jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz