Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 listopada  2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 880 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 880
750     Administracja publiczna 880
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 880
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 880
OGÓŁEM 880

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 880 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 880
750     Administracja publiczna 880
75011   Urzędy wojewódzkie 130
4410 Podróże służbowe krajowe 130
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 750
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 750
OGÓŁEM 880

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 880 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz