Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 431.136,75 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 431.136,75
010     Rolnictwo i łowiectwo 431.136,75
01095   Pozostała działalność 431.136,75
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 431.136,75
OGÓŁEM 431.136,75

§ 2.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 8.066,51 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 8.066,51
801     Oświata i wychowanie 8.066,51
80195   Pozostała działalność 8.066,51
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.066,51
OGÓŁEM 8.066,51

§ 3.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  6.502 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.502
852     Pomoc społeczna 6.502
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.502
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.502
OGÓŁEM 6.502

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  435.418,87 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 435.418,87
010     Rolnictwo i łowiectwo 431.136,75
01095   Pozostała działalność 431.136,75
4300 Zakup usług pozostałych 8.453,66
4430 Różne opłaty i składki 422.683,09
852     Pomoc społeczna 4.282,12
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.282,12
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.282,12
OGÓŁEM 435.418,87

§ 5.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  4.282,12 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 4.282,12
852     Pomoc społeczna 4.282,12
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.282,12
3110 Świadczenia społeczne 4.282,12
OGÓŁEM 4.282,12

§ 6.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 8.066,51 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 8.066,51
801     Oświata i wychowanie 8.066,51
80195   Pozostała działalność 8.066,51
4300 Zakup usług pozostałych 8.066,51
OGÓŁEM 8.066,51

§ 7.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  73.468 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 48.102
852     Pomoc społeczna 48.102
85206   Wspieranie rodziny 41.600
4300 Zakup usług pozostałych 41.600
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.502
3110 Świadczenia społeczne 6.502
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 2.300
851     Ochrona zdrowia 2.300
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 23.066
630     Turystyka 659
63095   Pozostała działalność 659
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 489
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 87
4128 Składki na Fundusz Pracy 70
4129 Składki na Fundusz Pracy 13
926     Kultura fizyczna 22.407
92601   Obiekty sportowe 19.407
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.488
4300 Zakup usług pozostałych 119
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
OGÓŁEM 73.468

§ 8.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 66.966 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 23.066
630     Turystyka 659
63095   Pozostała działalność 659
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 560
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 99
758       Różne rozliczenia 3.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 3.000
4810 Rezerwy 3.000
926     Kultura fizyczna 19.407
92601   Obiekty sportowe 19.407
4300 Zakup usług pozostałych 19.288
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 43.900
851     Ochrona zdrowia 2.300
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.300
4300 Zakup usług pozostałych 2.300
852     Pomoc społeczna 41.600
85206   Wspieranie rodziny 41.600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41.600
OGÓŁEM 66.966

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 431.136,75 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 149/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (działanie 21.7.2.5.)- rezerwa celowa b.p. poz.7.

Dział 630

  • 659 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu  prawidłowego rozliczenia umowy zlecenia dotyczącej zadania -  opracowanie koncepcji lokalizacyjno-technicznej budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino w ramach projektu „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków INTERREG IV A.

Dział 801

  • 8.066,51 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – decyzja za okres I - III.2014 r.  

Dział 851

  • 2.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu przekazania środków dla ZEAS-u  w związku ze zwrotem kosztów za korzystanie z autobusu – dowóz dzieci na półkolonie zimowe.

Dział 852

  • 4.282,12 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wyrównanie zaległych składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w UMiG w latach 2008-2011.
  • 41.600 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
  • 6.502 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 135/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania własne w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (działanie 13.1.1.1.)- rezerwa celowa b.p. poz.25.

Dział 926, 758 (rezerwa ogólna)

  • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zakup biuletynów Gryfińskich Rajdów Rowerowych.
  • 19.407 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz