Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 51.250 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 51.250
750     Administracja publiczna 40.000
75095   Pozostała działalność 40.000
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40.000
801     Oświata i wychowanie 900
80195   Pozostała działalność 900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900
851     Ochrona zdrowia 5.000
85195   Pozostała działalność 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.350
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 4.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500
92195   Pozostała działalność 850
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550
4300 Zakup usług pozostałych 300
OGÓŁEM 51.250

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 51.250 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 50.350
750     Administracja publiczna 40.000
75095   Pozostała działalność 40.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40.000
851     Ochrona zdrowia 5.000
85195   Pozostała działalność 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.350
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 4.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500
92195   Pozostała działalność 850
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300
4300 Zakup usług pozostałych 550
Zespół Szkół w Gryfinie 300
801     Oświata i wychowanie 300
80110   Gimnazja 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 600
801     Oświata i wychowanie 600
80104   Przedszkola 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
OGÓŁEM 51.250

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 40.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z dochodzeniem należności pieniężnych na rzecz Gminy w postępowaniach o eksmisję z nieruchomości spowodowaną niepłaceniem czynszu.

Dział  801

  • 600 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu przekazania środków na dofinansowanie dla Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w związku ze współorganizacją „Tygodnia Żurawia”.
  • 300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu przekazania środków na dofinansowanie dla Zespołu Szkół w Gryfinie na przygotowania uroczystości związanej z Dniem Edukacji Narodowej

Dział  851

  • 5.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 921

  • 4.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków na realizację zadań z zakresu kultury.
  • 850 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Pniewo – 550 zł, Gardno – 300 zł).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz