Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2014.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2014 r.


w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2014.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zmianami) oraz § 13, pkt 2 Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami. Zmiany winny być dokonywane w ten sposób, że będą przenoszone kwoty planowanych wydatków między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Do zarządzenia należy dołączyć uzasadnienie w zakresie dokonywanych zmian.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje z wyłączeniem wydatków określonych w paragrafach z grup wynagrodzeń i pochodnych (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170) oraz wydatków przeznaczonych na wydatki i zakupy inwestycyjne (§6050, 6057, 6058, 6059, §6060)
Dopuszczalne są zmiany w obrębie paragrafów z grupy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, czyli pomiędzy §4010, §4040, §4110, §4120, §4170.

§ 3. Zmian planu wydatków należy dokonywać w pełnych złotych.

§ 4. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych dokonujących przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnienia, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują Burmistrza Gminy Gryfino o dokonanych przeniesieniach (w formie pisemnej) w terminie 4 dni od dnia podpisania zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13, pkt 2 Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, Burmistrz upoważnia dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz