Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 604.255 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 604.255
852     Pomoc społeczna 604.255
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 600.000
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.255
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 4.255
OGÓŁEM 604.255

§  2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 96.436 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 96.436
852     Pomoc społeczna 96.436
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 900
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15.710
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15.710
85216   Zasiłki stałe 15.454
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15.454
85219   Ośrodki pomocy społecznej 64.372
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 64.372
OGÓŁEM 96.436

§ 3.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000
OGÓŁEM 5.000

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 604.255 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 604.255
852     Pomoc społeczna 604.255
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600.000
3110 Świadczenia społeczne 582.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.255
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.255
OGÓŁEM 604.255

§ 5.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
OGÓŁEM 5.000

§  6. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 12.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 12.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.700
90095   Pozostała działalność 3.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.700
926     Kultura fizyczna 8.300
92601   Obiekty sportowe 8.300
4120 Składki na Fundusz Pracy 8.300
OGÓŁEM 12.000

§  7. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 108.436 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 12.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.700
90095   Pozostała działalność 3.700
4300 Zakup usług pozostałych 3.700
926     Kultura fizyczna 8.300
92601   Obiekty sportowe 8.300
4260 Zakup energii 8.300
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 96.436
852     Pomoc społeczna 96.436
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 900
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 900
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15.710
3110 Świadczenia społeczne 15.710
85216   Zasiłki stałe 15.454
3110 Świadczenia społeczne 15.454
85219   Ośrodki pomocy społecznej 64.372
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64.372
OGÓŁEM 108.436

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 852

  • 600.000 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 656/2014, którym w rozdziale 85212 przyznano dodatkowe środki z rez. celowej budżetu państwa (działanie 13.4.1.1.).
  • 4.255 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 642/2014, którym w rozdziale 85213 przyznano środki na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9.) - zad. zlecone.
  • 900 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 655/2014, którym w rozdziale 85213 przyznano środki na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9.) – zad. własne.
  • 15.710 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 638/2014, którym w rozdziale 85214 przyznano środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej) (działanie 13.1.1.1.).
  • 15.454 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 655/2014, którym w rozdziale 85216 przyznano środki na realizację zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1.).
  • 64.372 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 656/2014, którym w rozdziale 85219 przyznano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w tym na wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.1.1.).

Dział  921

  • 5.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z pismem EK.403.9.2014 z dnia 30 września 2014 r. ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie związku z przyznaniem dofinansowania na koszt budowy pomnika Matki Polki Sybiraczki.

Dział  926, 900

  • 12.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz