Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.000
926     Kultura fizyczna 10.000
92695   Pozostała działalność 10.000
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10.000
 OGÓŁEM 10.000

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.000
926     Kultura fizyczna 10.000
92695   Pozostała działalność 10.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
OGÓŁEM 10.000

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 41.062 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 41.062
801      Oświata i wychowanie 37.100
80104   Przedszkola 37.100
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37.100
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.430
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.430
4270 Zakup usług remontowych 1.430
926     Kultura fizyczna 2.532
92601   Obiekty sportowe 2.532
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.532
OGÓŁEM 41.062

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 41.062 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 41.062
801     Oświata i wychowanie 37.100
80104   Przedszkola 37.100
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37.100
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.430
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.430
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.430
926     Kultura fizyczna 2.532
92601   Obiekty sportowe 2.532
4300 Zakup usług pozostałych 2.532
 OGÓŁEM 41.062

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 37.100 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących zadania  i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”.

Dział 921

  • 1.430 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących remontu schodów w świetlicy w Czepinie.

Dział 926

  • 10.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z podpisaniem umowy  z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Gryfino na modernizację trybun sportowych na stadionie  w miejscowości Daleszewo.
  • 2.532 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Steklno – przygotowanie placu sportowo - rekreacyjnego).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz