Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 122.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 122.000
752     Obrona narodowa 2.000
75212   Pozostałe wydatki obronne 2.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
750     Administracja publiczna 120.000
75023   Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.000
OGÓŁEM 122.000

§  2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 122.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 122.000
758     Różne rozliczenia 122.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 122.000
4810 Rezerwy       (rez.ogólna) 122.000
OGÓŁEM 122.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Dział 750, 752, 758

  • 2.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
  • 120.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zadania bieżące w UMiG.