Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR  0050.116.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 38.506,40 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 38.506,40
801     Oświata i wychowanie 38.506,40
80195   Pozostała działalność 38.506,40
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 38.506,40
OGÓŁEM 38.506,40

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 38.506,40 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 38.506,40
801     Oświata i wychowanie 38.506,40
80195   Pozostała działalność 38.506,40
4300 Zakup usług pozostałych 38.506,40
OGÓŁEM 38.506,40

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 146.449 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 111.672
758      Różne rozliczenia 50.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 50.000
4810 Rezerwy      (rez. ogólna) 50.000
801     Oświata i wychowanie 23.897
80104   Przedszkola 23.897
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 23.897
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 37.775
85415   Pomoc materialna dla uczniów 37.775
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 37.775
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 14.613
801     Oświata i wychowanie 11.848
80101   Szkoły podstawowe 11.848
3240 Stypendia dla uczniów 6.600
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.248
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.248
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.765
85401   Świetlice szkolne 2.765
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.765
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 3.700
801     Oświata i wychowanie 3.700
80104   Przedszkola 3.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.700
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 1.130
801     Oświata i wychowanie 1.130
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.130
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.130
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 5.300
801     Oświata i wychowanie 5.300
80104   Przedszkola 5.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.300
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 340
801     Oświata i wychowanie 340
80101   Szkoły podstawowe 340
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340
Szkoła Podstawowa Radziszewie 236
801     Oświata i wychowanie 236
80101   Szkoły podstawowe 107
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 129
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129
Zespół Szkół w Chwarstnicy 2.001
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1
85401   Świetlice szkolne 1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1
801     Oświata i wychowanie 2.000
80101   Szkoły podstawowe 2.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000
Zespół Szkół w Gardnie 7.457
801     Oświata i wychowanie 7.457
80101   Szkoły podstawowe 6.057
3240 Stypendia dla uczniów 2.040
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.800
4270 Zakup usług remontowych 1.216
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1
80110   Gimnazja 1.400
3240 Stypendia dla uczniów 1.400
OGÓŁEM 146.449

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 146.449 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 50.000
550     Hotele i restauracje 19.500
55095   Pozostała działalność 19.500
4260 Zakup energii 19.500
926     Kultura fizyczna 30.500
92601   Obiekty sportowe 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 20.500
4300 Zakup usług pozostałych 20.500
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 23.588
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 11.740
85401   Świetlice szkolne 2.765
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.765
85415   Pomoc materialna dla uczniów 8.975
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8.975
801     Oświata i wychowanie 11.848
80101   Szkoły podstawowe 11.848
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.848
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 11.525
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6.225
85415   Pomoc materialna dla uczniów 6.225
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6.225
801     Oświata i wychowanie 5.300
80101   Szkoły podstawowe 5.300
4300 Zakup usług pozostałych 5.300
Szkoła Podstawowa Radziszewie 1.986
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.750
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.750
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.750
801     Oświata i wychowanie 236
80101   Szkoły podstawowe 107
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 129
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 4.890
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.550
85415   Pomoc materialna dla uczniów 4.550
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.550
801     Oświata i wychowanie 340
80101   Szkoły podstawowe 340
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 340
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 14.925
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.925
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.925
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.925
801     Oświata i wychowanie 12.000
80110   Gimnazja 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
80120   Licea ogólnokształcące 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 7.776
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.776
85415   Pomoc materialna dla uczniów 5.775
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.775
85401   Świetlice szkolne 1
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1
801     Oświata i wychowanie 2.000
80110   Gimnazja 2.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000
Zespół Szkół w Gardnie 11.482
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.025
85415   Pomoc materialna dla uczniów 4.025
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.025
801     Oświata i wychowanie 7.457
80101   Szkoły podstawowe 3.645
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.645
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.801
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.800
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1
80110   Gimnazja 1.011
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.011
Zespół Szkół w Gryfinie 3.550
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.550
85415   Pomoc materialna dla uczniów 3.550
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3.550
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 6.597
801     Oświata i wychowanie 6.597
80104   Przedszkola 6.597
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.597
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 3.700
801     Oświata i wychowanie 3.700
80104   Przedszkola 3.700
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.700
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 1.130
801     Oświata i wychowanie 1.130
80104   Przedszkola 1.130
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.130
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 5.300
801     Oświata i wychowanie 5.300
80104   Przedszkola 5.300
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.300
OGÓŁEM 146.449

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 758, 550, 926

 • 50.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z koniecznością dofinansowania działalności ww. jednostki ( z rezerwy ogólnej).

Dział 801

 • 38.506,40 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – decyzja za okres VI - VIII.2014 r. 
 • 12.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na ochronę obiektów.
 • 6.597 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną.
 • 5.300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na ochronę obiektów.
 • 11.848  zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
 • 3.700 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
 • 1.130 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
 • 5.300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
 • 236 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
 • 340 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
 • 2.000  zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
 • 7.457  zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

Dział 854

 • 37.775 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z  realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
 • 2.765  zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
 • 1 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz