Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 42.685,93 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 42.685,93
801       Oświata i wychowanie 42.685,93
80195   Pozostała działalność 42.685,93
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 42.685,93
  OGÓŁEM 42.685,93

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 42.685,93 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 42.685,93
801       Oświata i wychowanie 42.685,93
80195   Pozostała działalność 42.685,93
4300 Zakup usług pozostałych 42.685,93
  OGÓŁEM 42.685,93

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 12.652 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.019
750       Administracja publiczna 19
75011   Urzędy wojewódzkie 19
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000
92195   Pozostała działalność 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
Zespół Szkół w Gryfinie 11.633
801       Oświata i wychowanie 10.539
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.094
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094
80110   Gimnazja 6.250
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.437
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 813
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 3.195
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.195
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 1.094
85401   Świetlice szkolne 1.094
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.094
  OGÓŁEM  12.652

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 12.652 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.019
750       Administracja publiczna 19
75011   Urzędy wojewódzkie 19
4300 Zakup usług pozostałych 19
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000
92195   Pozostała działalność 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Zespół Szkół w Gryfinie 11.633
801       Oświata i wychowanie 10.539
80101   Szkoły podstawowe 10.539
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.539
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 1.094
85401   Świetlice szkolne 1.094
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094
  OGÓŁEM 12.652

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 19 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z oprawa ksiąg stanu cywilnego.

Dział 801,854

  • 42.685,93 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – decyzja za XI-XII.2014 r. 
  • 11.633 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkol w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział  921

  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m. Wełtyń.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz