Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379. poz.911)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.000
926     Kultura fizyczna 3.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.000
2320 Dotacje celowe otrzymanie z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.000
OGÓŁEM 3.000

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy  w Gryfinie 3.000
926     Kultura fizyczna 3.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
OGÓŁEM 3.000

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 170.000zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 170.000
852     Pomoc Społeczna 170.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 170.000
3110 Świadczenia społeczne 170.000
OGÓŁEM 170.000

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 170.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 170.000
852     Pomoc Społeczna 170.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 170.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170.000
OGÓŁEM 170.000

§ 5.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 78.605 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 78.605
010     Rolnictwo i łowiectwo 13.000
01008   Melioracje wodne 13.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.000
750     Administracja publiczna 20.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000
758       Różne rozliczenia 7.500
75818    Rezerwy ogólne i celowe 7.500
4810 Rezerwy   (rez. ogólna) 7.500
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
90013   Schroniska dla zwierząt 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.585
92195   Pozostała działalność 7.585
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.585
926     Kultura fizyczna 520
92601   Obiekty sportowe 520
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 520
OGÓŁEM 78.605

§ 6.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 78.605zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 78.605
010     Rolnictwo i łowiectwo 13.000
01008   Melioracje wodne 13.000
4300 Zakup usług pozostałych 13.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 7.500
70095   Pozostała działalność 7.500
4270 Zakup usług remontowych 7.500
750     Administracja publiczna 20.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 19.000
90013   Schroniska dla zwierząt 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.585
92195   Pozostała działalność 7.585
4300 Zakup usług pozostałych 7.585
926     Kultura fizyczna 520
92601   Obiekty sportowe 520
4300 Zakup usług pozostałych 520
OGÓŁEM 78.605

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 13.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Dział 700, 758 (rez.ogólna)

  • 7.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na remonty w lokalach komunalnych (wymiana stolarki okiennej).

Dział 750

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział 852

  • 170.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900

  • 30.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz z zakresu utrzymania zieleni (5.000 zł), na utrzymanie zieleni (19.000 zł) oraz na zakup zestawów higienicznych dla zwierząt (6.000 zł).

Dział 921

  • 7.585 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków  w obrębie funduszu sołeckiego (Steklinko - 120 zł, Żabnica 3.365 zł, Wełtyń – 4.100 zł).

Dział 926

  • 520 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących prac na placu sportowa-rekreacyjnym w Parsówku.
  • 3.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na dofinansowanie udziału dzieci w Finale Ogólnopolskim „Czwartków Lekkoatletycznych” – zadanie jest realizowane przez MOS w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz