Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia   28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 66.813 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 66.813
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 66.813
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 66.813
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 66.813
OGÓŁEM 66.813

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 66.813 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 66.813
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 66.813
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 66.813
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.825
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.618
4120 Składki na Fundusz Pracy 685
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.254
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.500
4300 Zakup usług pozostałych 18.931
OGÓŁEM 66.813

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 46.399 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 46.399
700     Gospodarka mieszkaniowa 3.000
70095   Pozostała działalność 3.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.700
75412   Ochotnicze straże pożarne 4.400
4280 Zakup usług zdrowotnych 4.400
75416   Straż gminna (miejska) 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 6.300
4270 Zakup usług remontowych 6.300
801     Oświata i wychowanie 532
80104   Przedszkola 532
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 79,80
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 452,20
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.555
90002   Gospodarka odpadami 22.555
4300 Zakup usług pozostałych 22.555
926     Kultura fizyczna 7.612
92601   Obiekty sportowe 7.612
4300 Zakup usług pozostałych 5.500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.112
OGÓŁEM 46.399

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 46.399 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 46.399
700     Gospodarka mieszkaniowa 3.000
70095   Pozostała działalność 3.000
4260 Zakup energii 3.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.700
75421   Zarządzanie kryzysowe 10.700
4280 Zakup usług zdrowotnych 10.700
75495   Pozostała działalność 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
801     Oświata i wychowanie 532
80104   Przedszkola 532
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 75
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 425
4309 Zakup usług pozostałych 4,80
4308 Zakup usług pozostałych 27,20
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.555
90002   Gospodarka odpadami 22.555
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.555
926     Kultura fizyczna 7.612
92601   Obiekty sportowe 7.612
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.112
OGÓŁEM 46.399

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Dział 700

  • 3.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji celu zabezpieczenia środków na opłaty dotyczące budynków komunalnych w zakresie zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody i ścieków.

Dział 751

  • 66.813 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się  zgodnie z decyzją nr 347/2014 z dnia 26.09.2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (bez zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych).

Dział 754

  • 10.700 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe strażaków.
  • 2.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Dział  801

  • 532 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Polsko - Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder – Welse - Gminie Passow i Gminie Pinnow oraz w Gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”

Dział 900

  • 22.555 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi (zakup komputerów).

Dział 926

  • 2.112 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu prawidłowego ujęcia zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Nowe Czarnowo).
  • 5.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Steklno).