Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  2.233,33 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.233,33
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.233,33
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2.233,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.233,33
OGÓŁEM 2.233,33

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.233,33 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.233,33
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.233,33
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2.233,33
4120 Składki na Fundusz Pracy 46,40
4300 Zakup usług pozostałych 2.186,93
OGÓŁEM 2.233,33

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  71.340 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 71.340
700     Gospodarka mieszkaniowa 10.000
70095   Pozostała działalność 10.000
4260 Zakup energii 10.000
750     Administracja publiczna 60.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.000
4300 Zakup usług pozostałych 60.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700
92195   Pozostała działalność 700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700
926     Kultura fizyczna 640
92601   Obiekty sportowe 640
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450
4300 Zakup usług pozostałych 190
OGÓŁEM 71.340

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 71.340 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 71.340
750     Administracja publiczna 60.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.000
4270 Zakup usług remontowych 60.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 10.000
70095   Pozostała działalność 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700
92195   Pozostała działalność 700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300
4300 Zakup usług pozostałych 400
926     Kultura fizyczna 640
92601   Obiekty sportowe 640
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190
4300 Zakup usług pozostałych 450
OGÓŁEM 71.340

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media i energię na budynkach komunalnych usługowych stanowiących majątek Gminy Gryfino zlokalizowanych na nabrzeżu w Gryfinie.

Dział 751

  • 60.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział 751

  • 2.233,33 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział  921

  • 700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego.

Dział  926

  • 640 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz