Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 27.602 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 27.602
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27.602
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 27.602
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 27.602
OGÓŁEM 27.602

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  27.602 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 27.602
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27.602
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 27.602
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.350
4120 Składki na Fundusz Pracy 215
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.854
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.183
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
OGÓŁEM 27.602

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 93.886,64 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 93.886,64
750     Administracja publiczna 87.386,64
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300
75095   Pozostała działalność 87.086,64
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 87.086,64
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
926     Kultura fizyczna 1.500
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
OGÓŁEM 93.886,64

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 93.886,64 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 93.886,64
750     Administracja publiczna 87.386,64
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300
75095   Pozostała działalność 87.086,64
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 87.086,64
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.000
4260 Zakup energii 5.000
758       Różne rozliczenia 1.500
75818    Rezerwy ogólne i celowe 1.500
4810 Rezerwy 1.500
OGÓŁEM 93.886,64

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 27.602 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Nr 91/2014 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, którą w rozdziale 75113 przyznano środki na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (kwota nie obejmuje środków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych).

Dział 750

  • 87.086,64 zł – zmian w planie wydatków w zakresie diet sołtysów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza w celu zmiany dysponenta na Wydział Organizacyjny.
  • 300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Dział 754

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu i akcesoriów pożarniczych.

Dział 926, 758 (rezerwa ogólna)

  • 1.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu kultury.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz